Generic filters
Exact matches only
14.2.2024 Oikeusuutiset

Virheellistä autoveropäätöstä ei purettu verovelvollisen passiivisuuden johdosta

KHO:2024:17 Ylimääräinen muutoksenhaku – Autoverotus – Purku – Menettelyvirhe – Selvitysvelvollisuus – Purkukynnys – Omaisuudensuoja – Verovelvollisen passiivisuus Hallinto-oikeus oli asiassa esitetyn uuden selvityksen johdosta kumonnut Verohallinnon päätöksen autoverotuksen oikaisuvaatimusasiassa ja palauttanut asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Verohallinnon uudelleenkäsittelyn jälkeen tekemä lainvoimaiseksi tullut päätös oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa purkuhakemuksen kohteena. Korkein hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/virheellista-autoveropaatosta-ei-purettu-verovelvollisen-passiivisuuden-johdosta/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta

Oikeusministeriölle   L2023-25   Lausuntopyyntönne: VN/24963/2022, 5.5.2023 RIKOSPROSESSIN SUJUVOITTAMISTA ARVIOINEEN TYÖRYHMÄN MUISTIO   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa:    Ehdotusta koskevat yleiset huomiot   Asianajajaliitto kannattaa rikosprosessin sujuvoittamista ja katsoo, että työryhmän mietintö sisältää huomattavan määrän toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joilla pystytään sujuvoittamaan oikeudenhoitoa sekä säästämään kaikkien oikeudenkäyntien osapuolten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-rikosprosessin-sujuvoittamista-arvioineen-tyoryhman-muistiosta/
7.6.2023 Oikeusuutiset

KHO äänesti: Valtioneuvoston päätös ilmastovuosikertomuksen antamisesta eduskunnalle ei ollut hallintopäätös, johon voitiin hakea muutosta valittamalla

KHO:2023:62 Ympäristönsuojelu – Ilmastonmuutos – Ilmastovuosikertomus – Lisätoimet – Hallintopäätöksen valituskelpoisuus – Viranomaisen passiivisuus – Tuomioistuimen toimivalta Valtioneuvosto oli antanut eduskunnalle ilmastolaissa tarkoitetun ilmastovuosikertomuksen. Muutoksenhakijat vaativat korkeimmassa hallinto-oikeudessa, että valtioneuvoston päätös kumotaan ja asia palautetaan valtioneuvostolle uuteen valmisteluun. Valituksen mukaan ilmastovuosikertomuksessa ei ollut esitetty laissa säädettyä arviota tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kho-aanesti-valtioneuvoston-paatos-ilmastovuosikertomuksen-antamisesta-eduskunnalle-ei-ollut-hallintopaatos-johon-voitiin-hakea-muutosta-valittamalla/
5.12.2022 Oikeusuutiset

PRH:lla ei toimivaltaa poistaa koko toiminimi rekisteristä rekisteröinnin osittaista kumoamista koskevan päätöksen perusteella

KHO:2022:135 Purkuhakemus – Toiminimi – Toiminimen rekisteröinnin kumoaminen hallinnollisessa menettelyssä – Osittainen kumoaminen – Toiminimen haltijan passiivisuus – Koko toiminimen poistaminen rekisteristä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli kumonnut yhtiön toiminimen rekisteröinnin osittain, tiettyjen toimialojen osalta. PRH katsoi purkuhakemuksessaan, että sen olisi samalla tullut velvoittaa toiminimen haltija koko toiminimen rekisteröinnin kumoamisen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/prhlla-ei-toimivaltaa-poistaa-koko-toiminimi-rekisterista-rekisteroinnin-osittaista-kumoamista-koskevan-paatoksen-perusteella/
23.9.2020 Oikeusuutiset

Espanjan verojärjestelmä, jota sovelletaan tiettyihin telakoiden tekemiin rahoitusleasingsopimuksiin, on tukijärjestelmä

Tuomio yhdistetyissä asioissa T-515/13RENV Espanja v. komissio ja T-719/13RENV Lico Leasing,SA jaPequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión,SA v. komissio Järjestelmän puitteissa myönnetyt sääntöjenvastaiset valtiontuet on perittävä takaisin tuensaajilta Vuonna 2006 Euroopan komissiolle tehtiin useita kanteluja ”Espanjan tax lease -järjestelmän” soveltamisesta tiettyihin rahoitusleasingsopimuksiin siltä osin kuin laivanvarustamot saattoivat saada 20–30prosentinsuuruisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/espanjan-verojarjestelma-jota-sovelletaan-tiettyihin-telakoiden-tekemiin-rahoitusleasingsopimuksiin-on-tukijarjestelma/
24.10.2019 Oikeusuutiset

Reklamaatio oli tehty ajoissa, vaikka määrällinen yksilöinti oli viipynyt

KKO:2019:94 Urakkasopimus – Sopimusrikkomus – Sopimusrikkomukseen vetoaminen – Reklamaatio – Passiivisuus Asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa oli 27.12.2012 havaittu vesivahinko. Yhtiö oli 8.3.2013 pidetyssä katselmuksessa esittänyt, että vahinko liittyi aikaisemmassa korjausurakassa virheellisesti tehtyyn putkiliitokseen, ja ilmoittanut urakoitsijalle ja putkityön tehneelle aliurakoitsijalle esittävänsä mahdolliset korvausvaatimuksensa myöhemmin.Osapuolten neuvottelussa 29.4.2014 asunto-osakeyhtiö oli vaatinut vahingonkorvausta aliurakoitsijalta,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/reklamaatio-oli-tehty-ajoissa-vaikka-maarallinen-yksilointi-oli-viipynyt/
28.4.2016 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verokohtelu”

Dnro 23/2016 Lausuntopyyntönne: 12.4.2016LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI YHTEISÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROKOHTELUSTA Verohallinto on pyytänyt 12.4.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelusta. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. Luonnoksen kohta 2.3:Selvennyksen vuoksi kohtaan tulisi lisätä viittaus EVL 51 e §:ään ja todeta, että myös tässä lainkohdassa tarkoitettua…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-yhteison-kayttoomaisuusosakkeiden-luovutuksen-verokohtelu/
22.3.2016 Oikeusuutiset

EIT: Viranomaisten passiivisuus läheissuhdeväkivalta-asiassa johti EIS 3 ja 14 artiklan loukkaukseen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Turkin viranomaiset olivat toimineet passiivisesti vuosien ajan, vaikka olivat olleet tietoisia vaimoon kohdistuneesta väkivallasta ja sen uhasta. Passiivisuus johti kidutuksen, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kiellon rikkomiseen (EIS 3 artikla), kuin myös syrjintään (EIS 14 artikla) yhdessä EIS 3 artiklan rikkomisen kanssa.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eit-viranomaisten-passiivisuus-laheissuhdevakivalta-asiassa-johti-eis-3-ja-14-artiklan-loukkaukseen/
23.5.2013 Oikeusuutiset

Passiivisuus tiedoksiannon suhteen ei ollut haasteen pakoilua.

KKO:2013:40 Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkaminen Rikoksista vastaajaksi haastettava A ei ollut haastemiehen kanssa sopimallaan tavalla noutanut asiakirjoja haastemieheltä tiettynä ajankohtana tai myöhemminkään. A ei ollut myöskään muulla tavoin ollut yhteydessä haastemieheen tai vastannut yhteydenottopyyntöihin. Kun A oli kuitenkin ollut siten tavoitettavissa, että haasteen tiedoksianto olisi ollut mahdollista suorittaa tavanomaisin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/passiivisuus-tiedoksiannon-suhteen-ei-ollut-haasteen-pakoilua/
2.4.2013 Oikeusuutiset

EIT: Toimimattomuus perheväkivaltatapuksessa muodosti EIS 3 artiklan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt varsin selväksi, että perheväkivaltatapauksiin tulee suhtautua vakavasti. Se katsoi Liettuaa koskevassa tuomiossaan, että viranomaisten passiivisuus syytetoimiin ryhtymisessä muodosti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan loukkauksen (kidutuksen, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kielto). EIT:n lehdistötiedotteesta: The Court noted that Ms Valiulienė had addressed the city district court as early as…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/eit-toimimattomuus-perhevakivaltatapuksessa-muodosti-eis-3-artiklan-loukkauksen/