Generic filters
Exact matches only
28.3.2024 Oikeusuutiset

Palkkaturvahakemusta ei olisi tullut hylätä sillä perusteella, että hakija ei ole ollut työsuhteessa puolisonsa omistamaan osakeyhtiöön

VakO: Palkkaturva- Palkkaturvalain mukainen työsuhde – Avioliitto – Osakeyhtiö Vaikka A oli tehnyt työtä aviopuolisonsa omistamassa osakeyhtiössä, ei A:n työskentelystä tulevan hyödyn voitu katsoa koituneen välittömästi hänen hyväkseen, vaan yrityksen hyväksi. Työsuhteen tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa ei tullut ottaa huomioon avioliittolain 46 §:n mukaista puolisoiden elatusvelvollisuutta. A:n palkkaturvahakemusta ei olisi tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/palkkaturvahakemusta-ei-olisi-tullut-hylata-silla-perusteella-etta-hakija-ei-ole-ollut-tyosuhteessa-puolisonsa-omistamaan-osakeyhtioon/
22.12.2022 Lausunnot

Lausunto komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Oikeusministeriölle Dnro L2022-81 Lausuntopyyntönne: VN/33490/2022, 12.12.2022 KOMISSION MAKSUKYVYTTÖMYYSLAINSÄÄDÄNTÖJEN HARMONISOINTIA KOSKEVA DIREKTIIVIEHDOTUS (COM(2022) 702) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Asianajajaliitto pitää sinänsä kannatettavana, että jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntöjä pyritään harmonisoimaan. Jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on nykyisellään merkittäviä eroavaisuuksia, mikä voi hankaloittaa rajat ylittävää liiketoimintaa ja erityisesti mahdollisuuksia hankkia kansainvälistä rahoitusta. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-komission-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisointia-koskevasta-direktiiviehdotuksesta/
26.8.2019 Oikeusuutiset

Yhtiön osakkeista 49 % omistaneen katsottiin olleen työsuhteessa yhtiöön.

Vakuutusoikeus: Palkkaturva – Yrittäjä – Työntekijä – Työsuhde – Osakeyhtiö A omisti X Oy:stä 49 % ja A:n veli B loput 51 %. Vakuutusoikeus katsoi erityisesti A:n määräysvallan puuttumisesta työnantajayhtiössä sekä A:n työskentelyn laadusta ja työsuhteen päättämisestä esitetyt seikat huomioon ottaen A:n aseman yhtiössä olleen kokonaisuutena arvioiden sellainen, että hän…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/yhtion-osakkeista-49-omistaneen-katsottiin-olleen-tyosuhteessa-yhtioon/
10.3.2019 Oikeusuutiset

Lakivaliokunnan mietintö konkurssilain uudistamisesta

Hallituksen esitys hyväksyttiin muilta kuin ympäristövastuuta koskevilta osin. … Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konkurssilakia, yrityksen saneerauksesta annettua lakia, konkurssipesien hallinnon valvonnasta annettua lakia, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annettua lakia, velkajärjestelyrekisteristä annettua lakia, maanvuokralakia, liikehuoneiston vuokrauksesta annettua lakia, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia, ulosottokaarta, verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettua lakia, palkkaturvalakia, merimiesten palkkaturvalakia, jätelakia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/lakivaliokunnan-mietinto-konkurssilain-uudistamisesta/
21.12.2017 Oikeusuutiset

Kuljetusyrittäjä perusti henkilöstövuokrausyrityksen. Myös kuljetusliike vastasi konkurssin jälkeen palkkaturvasaatavien maksamisesta.

KKO:2017:94 Osakeyhtiö – Samastaminen Palkkaturva Kuljetuspalvelutoimintaa harjoittaneen osakeyhtiö A:n koko henkilöstö oli siirretty osakeyhtiö B:lle, joka ainoana liiketoimenaan oli vuokrannut henkilöstön takaisin A:lle. Kuljetuskalusto ja kuljetussopimukset olivat A:n nimissä. Molemmat yhtiöt olivat saman henkilön omistuksessa ja määräysvallassa. B:n toiminta oli alusta alkaen ollut tappiollista. Kun B asetettiin konkurssiin, sen työntekijöille…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kuljetusyrittaja-perusti-henkilostovuokrausyrityksen-myos-kuljetusliike-vastasi-konkurssin-jalkeen-palkkaturvasaatavien-maksamisesta/
2.12.2017 Oikeusuutiset

Aiheutunut vahinko ei ollut syy-yhteydessä syyksi luettuun menettelyyn

KKO:2017:81 Työsopimuslain säännösten rikkominen Palkkaturva Rikosvahingon korvaaminen Vahingonkorvaus – Syy-yhteys Työnantajan edustaja A oli tuomittu rangaistukseen työsopimuslakirikkomuksista, koska hän oli laiminlyönyt antaa työntekijöille työtodistukset ja palkkalaskelmia. Työntekijät olivat vaatineet A:lta korvausta vahingosta, joka heidän mukaansa oli aiheutunut siitä, että he eivät A:n syyksi luetun menettelyn vuoksi olleet saaneet työsuhteesta johtuvia…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/aiheutunut-vahinko-ei-ollut-syy-yhteydessa-syyksi-luettuun-menettelyyn/
8.9.2016 Lausunnot

Lausunto palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Dnro 44/2016 Lausuntopyyntönne: TEM/1487/03.01.01/2016, 16.8.2016 PALKKATURVALAIN, MERIMIESTEN PALKKATURVALAIN JA HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa: Asianajajaliitto pitää myönteisenä mietinnössä esitettyjä muutosesityksiä. Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muutosehdotukset ovat perusteltuja. Konkurssimenettelyihin selviytymissopimukset tuovat konkurssipesien pesänhoitajina toimiville asianajajille arvioitavaksi uudentyyppisen velallisen solmiman sopimuksen,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-palkkaturvalain-merimiesten-palkkaturvalain-ja-harmaan-talouden-selvitysyksikosta-annetun-lain-muuttamisesta/
26.8.2016 Oikeusuutiset

Näyttelijä oli luovuttanut tekijänoikeudet tilaajayritykselle – tekijänoikeuskorvausta ei maksettu palkkaturvana

Vakuutusoikeus: Palkkaturva – Tekijänoikeuskorvaus A luovutti edustajansa välityksellä näyttelijäntyötä koskevat tekijänoikeudet tilaajayritykselle. Asiassa katsottiin olevan kyse tekijänoikeuksien luovuttamisesta työnantajalle korvausta vastaan. Korvaus ei perustunut työsuhteessa tehtyyn työhön, vaan kyseessä oli työsuhteesta erillinen oikeuksien luovuttamisesta maksettava korvaus. Näin ollen haettua tekijänoikeuskorvausta ei maksettu palkkaturvana. http://www.vakuutusoikeus.fi/fi/index/vakuutusoikeusratkaisut/vakuutusoikeusratkaisut/1472022368389.html

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/nayttelija-oli-luovuttanut-tekijanoikeudet-tilaajayritykselle-tekijanoikeuskorvausta-ei-maksettu-palkkaturvana/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä lain liiketoimintakiellosta muuttamiseksi

Dnro 04/2016 Lausuntopyyntönne: OM 8/41/2014, 20.1.2016 LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIN LIIKETOIMINTAKIELLOSTA MUUTTAMISEKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi lain liiketoimintakiellosta muuttamiseksi. Asianajajaliitto katsoo, ettei hallituksen esityksessä ole riittävästi otettu huomioon oikeusturvatakeita. Esityksen mukaisena lain voimaantulo aiheuttaisi merkittäviä oikeusturvaongelmia. Lainmuutoksen tarkoitus, joka on ehkäistä harmaata taloutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-hesta-lain-liiketoimintakiellosta-muuttamiseksi/
14.1.2016 Oikeusuutiset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Palkkaturva-asiat keskitetään Uudenmaan ELY-keskukseen 1.1.2016 alkaen

Keskittämisen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja lyhentää palkkaturva-asioiden käsittelyaikoja sekä parantaa palkkaturvamenettelyn toimivuutta. Vireillä olevien palkkaturvahakemusten osalta keskittäminen ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Päätöksen palkkaturva-asiassa tekee Uudenmaan ELY-keskus Asiointi palkkaturva-asioissa 1.1.2016 alkaen Palkkaturvahakemuksen tai muun palkkaturva-asiaa koskevan asiakirjan voi toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen postitse postiosoitteeseen Uudenmaan ELY-keskus / Palkkaturva, PL 54, 00521 sähköpostitse…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus-palkkaturva-asiat-keskitetaan-uudenmaan-ely-keskukseen-1-1-2016-alkaen/