Lakivaliokunnan mietintö konkurssilain uudistamisesta

10.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallituksen esitys hyväksyttiin muilta kuin ympäristövastuuta koskevilta osin.

… Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi konkurssilakia, yrityksen saneerauksesta annettua lakia,
konkurssipesien hallinnon valvonnasta annettua lakia, konkurssi- ja
yrityssaneerausrekisteristä annettua lakia, velkajärjestelyrekisteristä
annettua lakia, maanvuokralakia, liikehuoneiston vuokrauksesta annettua
lakia, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia, ulosottokaarta,
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettua lakia, palkkaturvalakia,
merimiesten palkkaturvalakia, jätelakia ja maa-aineslakia. Lisäksi
ehdotetaan säädettäväksi uusi laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden
asianhallintajärjestelmästä. 
Esityksessä
ehdotetaan konkurssimenettelyn yksinkertaistamista ja nopeuttamista.
Konkurssimenettelyn velkaselvittelyä yksinkertaistettaisiin keventämällä
pesäluettelon sisältövaatimuksia konkurssisaatavien osalta.
Konkurssimenettelyyn liittyvää määräaikasääntelyä ja mahdollisuuksia sen
noudattamisen valvontaan tehostettaisiin menettelyn nopeuttamiseksi.
Muutokset koskevat pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistumista,
raukeamisesityksen toimittamista, valvontapäivän määräämistä ja
jakoluetteloehdotuksen valmistumista. Pesänhoitajalle asetettaisiin
velvollisuus ottaa tietyissä tilanteissa selvät saatavat
oma-aloitteisesti huomioon ilman valvontaa. 
Esityksessä
ehdotetaan lisäksi, että epäselvän oikeustilan selkeyttämiseksi
konkurssilakiin otettaisiin säännökset julkisoikeudellisten
ympäristövastuiden asemasta konkurssissa.

***

Hallituksen esityksessä
ehdotetaan muutoksia, joilla pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan
konkurssimenettelyä. Muutosehdotukset ovat kannatettavia, ja
lakivaliokunta puoltaa niiden hyväksymistä jäljempänä esitetyin huomioin
ja muutosehdotuksin.  
Esityksen
keskeisin ja nykytilaan nähden merkittävin ehdotus koskee
konkurssilakiin lisättävää uutta 16 a lukua julkisoikeudellisten
ympäristövastuiden asemasta konkurssissa. Jäljempänä tarkemmin
selvitettävin perustein lakivaliokunta ehdottaa luvun poistamista.  …