Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.5.2020 Oikeusuutiset

Puoliso oli passiivisuutensa ja ajan kulumisen perusteella luopunut oikeudestaan vaatia omaisuuden ositusta

HelHO:2020:6 Perinnönjaon moite – Ositusvaade – Ositusvaateen menettäminen Hovioikeus katsoi, että avioliittolain mukainen oikeus vaatia omaisuuden ositusta avioliiton purkauduttua ei ole sidoksissa määräaikaan eikä ositusvaade siten lähtökohtaisesti vanhene. Ositusvaateen menettäminen voi kuitenkin painavilla perusteilla olla ajan kulumisen ja passiivisuuden vuoksi mahdollista. Hovioikeus toteaa, että ositusta koskeva vaatimus on esitetty ensimmäisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/puoliso-oli-passiivisuutensa-ja-ajan-kulumisen-perusteella-luopunut-oikeudestaan-vaatia-omaisuuden-ositusta/
12.12.2017 Oikeusuutiset

Tasinkoa ei tarvinnut maksaa kun avioero-ositus oli kesken toisen kuolessa. Kun jälkimmäinenkin kuoli, tämä oikeus oli voimassa myös hänen kuolinpesänsä hyväksi

KKO:2017:87 Avioliitto – Omaisuuden ositus – Osituksen moite Puolisot A ja B oli tuomittu avioeroon, ja pesänjakaja oli määrätty toimittamaan ositus heidän välillään. Ositustoimituksen kestäessä A kuoli. Korkein oikeus katsoi, että B:llä oli oikeus kieltäytyä luovuttamasta omaisuuttaan tasinkona A:n perillisille. B:n kuoltua osituksen moitetta koskevan oikeudenkäynnin aikana tämä oikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/tasinkoa-ei-tarvinnut-maksaa-kun-avioero-ositus-oli-kesken-toisen-kuolessa-kun-jalkimmainenkin-kuoli-tama-oikeus-oli-voimassa-myos-hanen-kuolinpesansa-hyvaksi/
12.5.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös oman asunnon luovutusvoittoverosta kun asunto saatu osituksen ja perinnönjaon kautta

KHO:2017:80 Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Omistusaika – Ositus – Perinnönjako A:n kuolinpesä ja A:n leski B omistivat erään huoneiston hallintaan oikeuttaneet osakkeet puoliksi kumpikin. A:n rintaperillinen C sai osakkeet osituksessa ja perinnönjaossa siten, että 74,44 prosentin osalta osakkeet vastasivat hänen netto-osuuttaan A:n kuolinpesässä ja 25,56 prosentin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/ennakkopaatos-oman-asunnon-luovutusvoittoverosta-kun-asunto-saatu-osituksen-ja-perinnonjaon-kautta/
18.1.2017 Oikeusuutiset

Eloonjääneen puolison ei katsottu voivan avioeroon perustuvassa osituksessa vedota oikeuteen olla luovuttamatta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille

HelHO:2016:15 Avioliitto Omaisuuden ositus Puolisoiden avioeron tultua vireille ositusta toimittamaan oli määrätty pesänjakaja. Sen jälkeen, kun puolisot oli tuomittu lainvoimaisesti avioeroon, toinen heistä kuoli ennen osituksen saattamista päätökseen. Eloonjääneen puolison ei katsottu voivan osituksessa vedota avioliittolain 103 §:n 2 momentin mukaiseen oikeuteen olla luovuttamatta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille. (Ään.) HelHO:2016:15…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/eloonjaaneen-puolison-ei-katsottu-voivan-avioeroon-perustuvassa-osituksessa-vedota-oikeuteen-olla-luovuttamatta-omaisuuttaan-ensiksi-kuolleen-puolison-perillisille/
8.11.2016 Oikeusuutiset

Osituksessa osakkeiden arvosta vähennettiin niiden myynnistä maksettu luovutusvoittovero

KKO:2016:78 Avioliitto – Omaisuuden ositus A oli myynyt omistamiaan osakkeita ositusperusteen syntymisen jälkeen mutta ennen osituksen toimittamista ja maksanut osakkeiden myyntiin liittyvän luovutusvoittoveron. Osakkeet otettiin A:n ja B:n välisessä osituksessa huomioon niillä myyntiajankohtana olleesta arvostaan siten, että siitä vähennettiin osakkeiden myynnistä aiheutunut luovutusvoittovero. http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1478513703983.html

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/osituksessa-osakkeiden-arvosta-vahennettiin-niiden-myynnista-maksettu-luovutusvoittovero/
26.5.2016 Oikeusuutiset

Aviomiehen nimiin hankittu yhteisesti rahoitettu kiinteistö katsottiin osituksessa yksin miehen omistamaksi

KKO:2016:37 Avioliitto – Omistusoikeus avioliitossa – Omaisuuden ositus Puolisoiden yhteisessä käytössä olleen kesämökkikiinteistön kauppakirjan mukaan ostajana oli yksin mies. Puolisot olivat osallistuneet yhdessä kiinteistön hankkimista koskeviin toimiin ja kaupan rahoittamiseen. Vaimo vaati osituksessa, että hänen katsotaan omistavan puolet kiinteistöstä. Puolisot olivat hyväksyneet kiinteistönkaupan tehtäväksi niin, että ostajana oli yksin mies.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/aviomiehen-nimiin-hankittu-yhteisesti-rahoitettu-kiinteisto-katsottiin-osituksessa-yksin-miehen-omistamaksi/
26.4.2016 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus”

Dnro 19/2016 Lausuntopyyntönne: 6.4.2016LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI: ”OSITUKSEN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVAT OMISTAJANVAIHDOKSET JA NIIHIN LIITTYVÄ VARAINSIIRTOVEROTUS” Verohallinto on pyytänyt lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) luonnoksesta uudeksi Verohallinnon ohjeeksi: ”Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus” Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1 YleistäAsianajajaliitto puoltaa ohjeen antamista koskien ohjeessa käsiteltyjä kysymyksiä. Aihepiirillä on suuri…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-osituksen-yhteydessa-tapahtuvat-omistajanvaihdokset-ja-niihin-liittyva-varainsiirtoverotus/
8.2.2016 Lausunnot

Lausunto verohallinnon ohjeeksi ”Ensin kuolleen puolison tai lesken jälkeisessä perintöverotuksessa tarvittavat tiedot”

Dnro 03/2016 Lausuntopyyntönne: 19.1.2016 LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI: ”ENSIN KUOLLEEN PUOLISON TAI LESKEN JÄLKEISESSÄ PERINTÖVEROTUKSESSA TARVITTAVAT TIEDOT” Verohallinto on pyytänyt 19. tammikuuta 2016 päivätyssä lausuntopyynnössään lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) luonnoksesta uudeksi Verohallinnon ohjeeksi: ”Ensin kuolleen puolison tai lesken jälkeisessä perintöverotuksessa tarvittavat tiedot”. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. Ohjeessa on viittauksia vielä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-verohallinnon-ohjeeksi-ensin-kuolleen-puolison-tai-lesken-jalkeisessa-perintoverotuksessa-tarvittavat-tiedot/
26.1.2016 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus arvioi lesken asunnon luovutuksen verovapautta

Helsingin HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Omistusaika – Ositus – Perinnönjako – Ennakkoratkaisu Aviopuolisot A ja B olivat omistaneet yhdessä osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. A oli kuollut huhtikuussa 2005. A:n kuolinpesän osakkaita olivat A:n leski B sekä heidän lapsensa C, D ja E. A:lla ja B:llä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/hallinto-oikeus-arvioi-lesken-asunnon-luovutuksen-verovapautta/
13.11.2015 Oikeusuutiset

Osituksen oikeusvoima ulottuu kommandiittiyhtiöön, jonka yhtiömiehiä puolisot olivat.

VaaHO:2015:11 Perusteettoman edun palautus Ositus Oikeusvoima Pesänjakaja on 30.6.2011 toimittanut osituksen A:n ja B:n välillä. Osituksessa on ratkaistu puolisoiden väliset taloudelliset suhteet myös Kiinteistö Oy D:n osakkeiden ja C Ky:n osalta. Osituksessa pesänjakaja on katsonut puolisoiden omistavan yhdessä puoliksi (½) Kiinteistö Oy D:n osakkeet 11411 – 14130, jotka ovat oikeuttaneet…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/osituksen-oikeusvoima-ulottuu-kommandiittiyhtioon-jonka-yhtiomiehia-puolisot-olivat/