Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Kahden vuoden sisällä peritty omaisuus perintöverotuksessa”

1.12.2021 | Lausunnot

Verohallinto

Lausuntopyyntö VH/2359/00.01.00/2021

LAUSUNTO

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto“) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Kahden vuoden sisällä peritty omaisuus perintöverotuksessa (VH/2359/00.01.00/2021). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää kunnioittaen seuraavaa:

  1. Yleistä

Asianajajaliitto pitää Verohallinnon ohjetta Kahden vuoden sisällä peritty omaisuus perintöverotuksessa tarpeellisena. Perintö- ja lahjaverolain 17 §:n erilaisia soveltamistilanteita käsitellään varsin suppeasti nykyisissä Verohallinnon ohjeissa, kuten esimerkiksi Verohallinnon ohjeissa Ositus- ja perinnönjakosopimus perintöverotuksessa tai Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa.  Siten yksityiskohtainen oma ohje perintö- ja lahjaverolain 17 §:n soveltamistilanteista tulkintalähteenä on tarpeellinen. Edelleen kahden vuoden sisällä perityn omaisuuden perintöverotuksesta on julkaistua oikeuskäytäntöä suhteellisen niukasti, ja oikeuskirjallisuuden mukaan siitä, miten 17 §:n mukainen huojennus käytännön työssä toteutetaan, on esitetty erilaisia näkemyksiä (Puronen Pertti, Perintö- ja lahjaverotus, 17 § Kahden vuoden aikana sattuneisiin perintösaantoihin liittyvä perintöverohuojennus, kohta 3.2. Miten toteutetaan käytännössä. Alma Talent Verkkokirjahylly). Siten Asianajajaliitto katsoo, että Verohallinnon kannanotto on tarpeellinen kahden vuoden sisällä perityn omaisuuden perintöverotuksen soveltamisen ennakoitavuuden parantamiseksi.

Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että verotuksen ennustettavuus ja oikeusvarmuus korostuvat uusien ohjeiden valmistelussa. On tärkeää voida kattavasti ennakoida ja arvioida Verohallinnon ohjeiden ja julkaistun oikeuskäytännön vaikutuksia aina kyseessä olevaan tilanteeseen. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan Verohallinnon ohje tukee omalta osaltaan verovelvollisen mahdollisuuksia tällaisen arvioinnin tekemiseksi.

Asianajajaliitto katsoo, että ohjeluonnoksen kappaleet ovat selkeästi otsikoituja ja jäsenneltyjä ja ohjeluonnos on helppolukuinen. Asianajajaliitto pitää hyvänä, että ohjeluonnoksessa on otettu erikseen laajasti erilaisin esimerkein huomioon kahden vuoden sisällä perittyä omaisuutta koskeva sääntely, veroluokan vaikutus vähennykseen, perukirjaan tehtävät merkinnät erilaisissa tilanteissa sekä vähennyksen toteuttamisvaihtoehdot erilaisissa perintöverotilanteissa. Erilaisissa toteuttamisvaihtoehdoissa on ohjeluonnoksessa lisäksi otettu huomioon se, onko perinnönjättäjällä leskeä vai ei, onko perinnönjättäjällä ja leskellä keskenään avio-oikeus vai ei, sekä tilanteet, joissa leski perii puolisonsa omaisuuden. Edelleen ohjeessa on lausuttu erityistilanteista kuten ennakkoperinnöistä, legaateista, perinnönjakosopimusten vaikutuksista perintö- ja lahjaverolain 17 §:n soveltamiseen sekä muista erityiskysymyksistä. Ohjeluonnoksessa olevat lukuisat esimerkit havainnollistavat tilanteita ja laskutapaa, mutta ne jäävät kuitenkin perustasolle. Edelleen kansainväliset tilanteet kuten ulkomaiset jäämistösaannot on rajattu tämän ohjeen ulkopuolelle, mutta tältä osin on mainittu viittaus Verohallinnon ohjeeseen Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa. 

Asianajajaliitto pitäisi hyvänä, että Verohallinnon ohjeeseen Ositus- ja perinnönjakosopimus perintöverotuksessa kohtaan 2.6. tehtäisiin viittaus tähän Verohallinnon ohjeeseen Kahden vuoden sisällä peritty omaisuus perintöverotuksessa.

  1. Yksittäisiä huomioita
    • Perintöverovähennys peräkkäisten kuolemantapausten johdosta

Verohallinnon ohjeluonnoksessa todetaan, että PerVL 17 §:ää sovelletaan vain, jos kuolemantapaukset ovat sattuneet kahden vuoden sisällä toisistaan. Ohjeluonnoksen mukaan, jos henkilö A on kuollut 15.8.2021, hänen 15.8.2019 B:ltä perimäänsä omaisuuteen ei voida soveltaa PerVL 17 §:ää. Edelleen ohjeluonnoksessa on viitattu tältä osin KHO:n ratkaisuun vuodelta 1992.

Tältä osin Turun HaO:n julkaistussa ratkaisussa 27.6.2014 14/0357/3 oli kyse siitä, ovatko 12.10.2009 klo 23.20 ja 12.10.2011 klo 16.25 kuolleiden puolisoiden kuolemantapaukset sattuneet perintö- ja lahjaverolain 17 §:n tarkoittamalla tavalla kahden vuoden kuluessa. Ratkaisun perusteella kahden vuoden määräaikaa ei ole perusteltua laskea ohjeluonnoksessa todetulla tavalla vuorokausittain, vaan kellonajat tulee ottaa huomioon, mikäli ne ovat luotettavasti selvillä. Asianajajaliitto pitää toivottavana, että ohjeluonnosta täsmennettäisiin tältä osin. 

4.2. Perinnönjättäjä tai leski on antanut ennakkoperintöä

Asianajajaliitto pitäisi hyvänä, että ennakkoperintöjä koskevaan osioon tehtäisiin viittaus KHO:n ratkaisuun 10.3.1999/395, jossa on täsmennetty osaltaan tätä kahden vuoden sääntöä ennakkoperintötapauksen ollessa kyseessä.

  1. Lopuksi

Asianajajaliitto pitää tärkeänä verovelvollisten oikeusturvan toteutumista sekä verovelvollisten mahdollisuutta ennakoida tulevaa verokohtelua. Tämän vuoksi Asianajajaliiton näkemyksen mukaan Verohallinnon ohjeelle sekä ohjeissa esitetyille esimerkeille on tarve erityisesti ennakoitavuuden näkökulmasta.

 

Helsingissä 1.12.2021

 

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Hanna Räihä-Mäntyharju
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja
Asianajaja, Tampere

 

LAATI

Asianajaja Maria Solala-Aro, Asianajotoimisto AVA Oy

 

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryh­missä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on val­misteltu vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä.