Lausunto hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa

29.7.2021 | Lausunnot

Verohallinnolle

 

Suomen Asianajajaliiton lausunto verohallinnon ohjeluonnoksesta Hallintaoikeusvähen­nys perintöverotuksessa (Verohallinnon diaarinumero VH/2358/00.01.00/2021)    

 Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää pyydettynä lau­suntona luonnok­sesta verohallinnon ohjeeksi: ”Hallintaoikeusvähennys perintö­verotuksessa” seuraavaa:

 

  1. YLEISTÄ

Ohjeluonnos on selkeästi jäsennelty ja kirjoitettu. Se käsittelee laajasti hallintaoi­keusvähennyksen myöntämisedellytyksiä ja laskentatapaa niissä monimuotoi­sissa ositus- ja perinnönjakotilanteissa, joissa hallintaoikeusvähennyksen merki­tykseen joudutaan perintöverotuksessa ottamaan kantaa.

Ohjeeseen sisältyvät juoksevasti numeroidut esimerkit ha­vainnollistavat hyvin ohjeen tekstiä.

Viittaukset ohjeen eri kohdissa verohallinnon muihin ohjeisiin, joissa hallintaoi­keusvähennystä käsitellään laajemmin ja muista näkökulmista, ovat tarpeelliset ja helpottavat tiedon­saantia kulloinkin käsiteltävään kysymykseen liittyvistä vero­kysymyksistä. Hallintaoikeusvähennystä käsitellään kuitenkin niin monessa eri verohallinnon ohjeessa, että nyt laadittavaan ohjeeseen olisi suositeltavaa lisätä erillinen luku, jossa kaikki kyseiset ohjeet listattaisiin lyhyellä sisällönkuvauk­sella.

  1. YKSITTÄISIÄ HUOMIOITA

Asianajajaliitto viittaa seuraavaan oh­jeen tekstiä koskevaan kahteen kommenttiin, jotka verohallinto harkinnee huomioita­viksi ohjetta muokatessaan:

  1. Ohjeen johdannon kolmannessa kappaleessa (sivulla 3) todetaan, että oh­jetta noudatetaan soveltuvin osin arvioitaessa sellaisia oikeuksia, joiden tosiasiallinen sisältö poikkeaa perintökaaren 12 luvun mukaisesta käyttö­oikeudesta. Tämän toteamuksen kanssa osin ristiriitaisesti sanotaan oh­jeen 2.1 kohdan viimeisessä kappaleessa (ylhäällä sivulla 5), että sitä ei voida sellaisenaan soveltaa sellaisiin oikeuksiin, joiden tosiasiallinen si­sältö on erilainen. Tässäkin tarkoitettaneen kuitenkin, että ohje on sovel­taen sovellettavissa.
  1. Kohdassa 2.5 (sivun 8 toiseksi viimeinen kappale) sanotaan että poikkeuk­sellisesti ikäkertoimena voidaan käyttää omaisuuden omistusoikeuden saajan ikäkerrointa (tai muutoin huomioida yksilölliset olosuhteet), jos ky­seessä on keinotekoinen järjestely, ja että tällaisesta voi olla kyse esimer­kiksi silloin, kun hallintaoikeus on määrätty lapsenlapselle, lapselle annet­tuun lahjaan, jolloin ikäeron vuoksi on todennäköistä, ettei lahjansaaja tule milloinkaan saamaan omaisuutta hallintaansa. Tässä esimerkkitilanteessa lienee kuitenkin todennäköisempää, että verotuksessa ei hyväksyttäisi hal­lintaoikeusvähennystä lainkaan.

Helsingissä, 29. päivänä heinäkuuta 2021

 

Suomen Asianajajaliitto

Niko Jakobsson

Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

 

Laatija               Asianajaja Olof Rehn, Helsinki

 

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryh­missä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on val­misteltu vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä.