Generic filters
Exact matches only
25.10.2022 Oikeusuutiset

Osakkeen lunastusoikeus koski myös yhtiön aiemman osakkaan tekemää osakehankintaa

KKO:2022:59 Asunto-osakeyhtiö – Asunto-osakeyhtiön osakkeet ja osakkeenomistajat – Osakkeen lunastaminen – Yhtiöjärjestys – Yhtiöjärjestyksen tulkinta Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyi lunastuslauseke, jonka mukaan autotallin hallintaan oikeuttavien osakkeiden lunastusoikeus koski kaikkia muita kuin erikseen mainittuja saantoja. Saantoja, joissa saajana oli nykyinen osakkeenomistaja, ei ollut erikseen mainittu. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/osakkeen-lunastusoikeus-koski-myos-yhtion-aiemman-osakkaan-tekemaa-osakehankintaa/
12.5.2020 Oikeusuutiset

Osakassopimus ei osoittanut osakkaan suostuneen osakkeen lunastushintaan

KKO:2020:34 Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Osakassopimus Osakassopimuksen mukaan osakeyhtiön osakkeenomistajalla oli velvollisuus tarjota omistamansa yhtiön osakkeet muiden osakkeenomistajien lunastettavaksi, kun hänen päätoiminen työskentelynsä yhtiössä päättyy. Yhtiöllä oli osakassopimuksen mukaan viime kädessä velvollisuus lunastaa osakkeet. Osakkeenomistajan A työsuhteen yhtiöön päätyttyä yhtiö oli ylimääräisessä yhtiökokouksessa päättänyt A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/osakassopimus-ei-osoittanut-osakkaan-suostuneen-osakkeen-lunastushintaan/
15.4.2024 Oikeusuutiset

Vähemmistöosakkeenomistajille rajoitettu valituslupa osakkeiden lunastusta koskevassa asiassa

Kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa on ar­vioi­ta­va­na ky­sy­mys vä­hem­mis­tö­osak­kei­den lu­nas­tus­hin­nan mää­rit­tä­mi­ses­tä. ‍Asia koskee vähemmistöosakkeiden lunastamista tilanteessa, jossa kantaja on saanut 24.9.2020 julkistetun Ahlström-Munksjö Oyj:n osakkeita koskeneen vapaaehtoisen ostotarjouksen perusteella haltuunsa 90,6 prosenttia yhtiön osakkeista, tarjoushinnan ollessa 17,84 euroa osakkeelta. Vähemmistöosakkeiden lunastamista koskeva välimiesmenettely tuli tämän jälkeen kantajan toimesta vireille 19.3.2021. Välimiesoikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/vahemmistoosakkeenomistajille-rajoitettu-valituslupa-osakkeiden-lunastusta-koskevassa-asiassa/
3.4.2020 Oikeusuutiset

Talletuksen vastaanottamista koskeva aluehallintoviraston päätös ei sisällä vähemmistöosakkeenomistajaa sitovaa ratkaisua lunastushinnan tallettamisen edellytyksistä

Hämeenlinnan HaO: Maksutalletus – Tallettaminen – Valitusoikeus X Oy oli 30.12.2019 päivätyssä hakemuksessaan ilmoittanut tallettaneensa aluehallintoviraston tilille varoja A:n lukuun Y Oy:n osakkeiden lunastushinnan suorittamiseksi. Aluehallintovirasto oli 8.1.2020 tekemällään päätöksellä hyväksynyt tallettamisen ja päättänyt siirtää talletetut varat luottolaitokseen korkoa kasvamaan, kunnes asiassa toisin määrätään. A valitti hallinto-oikeuteen vaatien aluehallintoviraston päätöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/talletuksen-vastaanottamista-koskevan-aluehallintovirastonpaatos-ei-sisalla-vahemmistoosakkeenomistajaa-sitovaa-ratkaisua-lunastushinnan-tallettamisen-edellytyksista/
25.2.2021 Oikeusuutiset

Kiinteistöosakeyhtiön osaketta koskeva lunastusoikeus ei rauennut kun osake myytiin ulosottokaaren mukaisessa myynnissä

I-SHO:2020:6 Kiinteistöosakeyhtiö – Lunastusoikeus – Ulosotto Osakkeenomistajan yhtiöjärjestykseen perustuva lunastusoikeus ei ole oikeus, josta säädetään ulosottokaaren 5 luvun 6 §:n 1 momentissa ja 8 §:n 1 momentissa. A Oy:llä on siten ollut oikeus käyttää yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan C Oy:n osakkeisiin sen jälkeen kun ne olivat siirtyneet B:n omistukseen ulosottomiehen suorittamassa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kiinteistoosakeyhtion-osaketta-koskeva-lunastusoikeus-ei-rauennut-kun-osake-myytiin-ulosottokaaren-mukaisessa-myynnissa/
22.2.2021 Oikeusuutiset

Lunastusvaatimuksen esittämisaikaa koskeva asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen lauseke oli pakottavan säännöksen vastainen

KKO:2021:12 Asunto-osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyi lunastuslauseke, jonka mukaan lunastusvaatimus tuli esittää 14 päivän kuluessa siitä, kun hallitus oli ilmoittanut lunastusoikeudesta osakkeenomistajille. Korkeimman oikeuden ratkaisussa katsottiin, ettei lunastusvaatimuksen esittämisen määräaikaa voitu yhtiöjärjestyksessä määrätä alkamaan muusta ajankohdasta kuin asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:n 2 momentin 5 kohdassa (1599/2009) tarkoitetusta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/lunastusvaatimuksen-esittamisaikaa-koskeva-asunto-osakeyhtion-yhtiojarjestyksen-lauseke-oli-pakottavan-saannoksen-vastainen/
22.12.2020 Oikeusuutiset

Golf-osakkeelle vahvistettiin negatiivinen lunastushinta vähemmistöosakkeita lunastettaessa

KKO:2020:99 Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Lunastushinta Golfkenttää ylläpitävän osakeyhtiön vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa asiassa lunastushinta oli riitainen. Lunastamisen kohteena oleviin osakkeisiin liittyi yhtiöjärjestysmääräyksen perusteella niiden omistajien velvollisuus suorittaa yhtiölle rahoitusvastikkeeksi nimettyjä erityisiä maksuja yhtiön ottaman lainan takaisinmaksamiseksi. Korkein oikeus katsoi, että rahoitusvastikkeen maksuvelvollisuudella oli merkitystä osakkeen käypää hintaa määritettäessä. Osakkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/golf-osakkeelle-vahvistettiin-negatiivinen-lunastushinta-vahemmistoosakkeita-lunastettaessa/
9.5.2019 Oikeusuutiset

Osakkeenomistajat eivät olleet väärintäyttäneet vaikutusvaltaa, perusteita velvoittaa heidät lunastamaan osakkeita ei ollut

THO:2019:6 Osakeyhtiö Vaikutusvallan väärinkäyttö Osakkeiden lunastaminen Kysymys osakkeenomistajan vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuvan lunastusvelvollisuuden tapauskohtaisista edellytyksistä osakeyhtiössä. THO:2019:6

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/osakkeenomistajat-eivat-olleet-vaarintayttaneet-vaikutusvaltaa-perusteita-velvoittaa-heidat-lunastamaan-osakkeita-ei-ollut/
20.9.2018 Oikeusuutiset

Osakkeen arvoksi lahjaverotuksessa katsotiin substanssiarvoa pienempi matemaattinen arvo

KHO:2018:129 Lahjaverotus – Käypä arvo – Osakkeen todennäköinen luovutushinta – Lunastuslauseke A oli vuonna 2012 lahjoittanut tyttärelleen B:lle X-konsernin emoyhtiön osakkeita. Yhtiöjärjestykseen sisältyvän lunastuslausekkeen mukaan osakkeenomistajilla oli ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa ulkopuoliselle uudelle omistajalle siirtyvä osake. Lunastusoikeus ei koskenut luovutusta omille tai muiden osakkeenomistajien jälkeläisille suoraan alenevassa polvessa.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/osakkeen-arvoksi-lahjaverotuksessa-katsotiin-substanssiarvoa-pienempi-matemaattinen-arvo/
17.1.2017 Oikeusuutiset

KKO torjui asunto-osakkeiden lunastusta koskeneen vaatimuksen

KKO:2017:2 Asunto-osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä oli lunastuslauseke, jonka mukaan yhtiön osakkaat ovat oikeutetut lunastamaan osakkeen, jos osake kaupan, vaihdon tai lahjan kautta siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle. Yhtiössä olevan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet omistanut A oli myynyt yhden murto-osan osakkeistaan pojalleen B:lle ja toisen murto-osan tämän avopuolisolle C:lle,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/kko-torjui-asunto-osakkeiden-lunastusta-koskeneen-vaatimuksen/