Generic filters
Exact matches only
13.2.2024 Oikeusuutiset

Tohtoriopiskelijalta ei voitu evätä opiskelijan oleskelulupaa

KHO:2024:15 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Opiskelija – Tutkija – Korkeakoulututkinto – Tohtorin tutkinto – Jatko-opiskelu – Opiskeluoikeus – Direktiivin tulkintavaikutus Kun otettiin huomioon tutkija- ja opiskelijadirektiivin 3 artiklan 3 kohta ja 11 artiklan 1 kohdan a alakohta, muutoksenhakijalta, joka oli ennen Suomeen saapumistaan suorittanut kotimaassaan maisterintutkinnon ja jolla oli suomalaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/tohtoriopiskelijalta-ei-voitu-evata-opiskelijan-oleskelulupaa/
7.3.2023 Oikeusuutiset

Kelalle vakavia moitteita ja hyvitysesitys lainvastaisesta toiminnasta toimeentulotukiasiassa

Kantelija arvosteli kirjoituksessaan Kelan menettelyä toimeentulotukiasioissaan ajanjaksolla 21.10.2019–19.4.2021. Kantelijan mukaan Kela pyysi häneltä toistuvasti lääkärintodistusta tai sosiaalitoimen lausuntoa niistä syistä, joiden perusteella hänen asumismenonsa tulisi hyväksyä kokonaan, vaikka ne ylittävät asumisnormin mukaiset asumismenot. Kantelija oli jo aikaisemmin toimittanut pyydettyä selvitystä, jonka Kela oli hyväksynyt. Kela vaati kantelijaa kuitenkin etsimään edullisempaa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kelalle-vakavia-moitteita-ja-hyvitysesitys-lainvastaisesta-toiminnasta-toimeentulotukiasiassa/
3.9.2022 Oikeusuutiset

Matkakorvaus toisen asteen opinnoissa: hallinto-oikeus korosti perusoikeuksia

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus palautti Lapin koulutuskeskus REDUn uudelleen käsiteltäväksi asian, jossa koulutuskeskuksen rehtori oli hylännyt oppivelvollisuutta Rovaniemellä suorittavan ivalolaisopiskelijan matkakorvaushakemuksen asuntolan ja kodin välisiin viikonloppu- ja lomamatkoihin. Hallinto-oikeuden ratkaisu perustui siihen, että lakia on perusoikeuksien takaamiseksi tulkittava toisin kuin lain esitöiden mukaan on tarkoitettu. Vuoden 2021 elokuussa voimaan tulleella lailla oppivelvollisuus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/matkakorvaus-toisen-asteen-opinnoissa-hallinto-oikeus-korosti-perusoikeuksia/
31.5.2022 Oikeusuutiset

Työttömyysetuuden takaisinperintäasia ratkaistavissa vasta kun sen perusteena olevasta seikasta on annettu valituskelpoinen ratkaisu

VakO: Työttömyysturva – Takaisinperintä – Työnhakijan omaehtoinen opiskelu – Menettelyvirhe A:n työmarkkinatuki oli lakkautettu 1.7.2018 lukien sillä perusteella, että A oli päätoiminen opiskelija. Kansaneläkelaitos ei ollut antanut A:lle valituskelpoista päätöstä siitä, oliko A:n omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella tullut lakkauttaa 1.7.2018 lukien. Vakuutusoikeudessa oli käsiteltävänä valitusasia koskien työmarkkinatuen ja korotusosan liikamaksun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/tyottomyysetuuden-takaisinperintaasia-ratkaistavissa-vasta-kun-sen-perusteena-olevasta-seikasta-on-annettu-valituskelpoinen-ratkaisu/
19.4.2022

Neuvoja mestareille ja kisälleille

Tullessani keväällä 1997 hyväksytyksi Suomen Asianajajaliiton jäseneksi, kaikille tuon kevään uusille asianajajille järjestetyssä tervetulotilaisuudessa minulla oli tilaisuus kuulla kokeneen kollegan, asianajaja Jukka Varvialan esitelmä Keltaisia kortteja uusille asianajajille. Esitelmä muistaakseni julkaistiin myöhemmin Advokaatti-lehdessäkin. Monet alalla pidempään toimineet muistavat asianajaja Varvialan kollegiaalisuudesta sekä tarinankertojan lahjoistaan. Esitelmässä oli jalkapallomaailmasta lainattuja keltaisia varoituskortteja…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/neuvoja-mestareille-ja-kisalleille/
6.10.2021 Oikeusuutiset

KHO: Opiskelijan erottaminen määräajaksi oli luonteeltaan kurinpitoseuraamus, joka voitiin määrätä vain laissa tarkoin säädellyissä tilanteissa

KHO:2021:139 Ammatillinen opetus – Kurinpito – Määräajaksi erottaminen – Kurinpitosäännöksen tyhjentävyys – Opiskelijan velvollisuudet – Toistuvat luvattomat poissaolot Hallinto-oikeus oli kumonnut ammatillisen oppilaitoksen monijäsenisen toimielimen päätöksen, jolla perustutkinto-opiskelija A oli syyskuussa 2019 erotettu oppilaitoksesta toukokuun 2020 loppuun jatkuvaksi määräajaksi. Oppilaitos haki muutosta hallinto-oikeuden päätökseen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että opiskelijan erottaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kho-opiskelijan-erottaminen-maaraajaksi-oli-luonteeltaan-kurinpitoseuraamus-joka-voitiin-maarata-vain-laissa-tarkoin-saadellyissa-tilanteissa/
28.9.2021

Mitä taitoja juristi tarvitsee menestyäkseen asianajajana?

Sain mahdollisuuden osallistua oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arviointiin, joka on ollut käynnissä 2020–2021 Karvin (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus) toteuttamana. Tämä vei luonnollisesti pohtimaan, mitä odotuksia asianajomaailmassa kohdistuu valmistuviin nuoriin juristeihin. Monia asioita tulee mieleen, mutta miten paljon meidän odotuksillemme voidaan koulutuksen suunnittelussa antaa yksittäistä painoarvoa? Oikeustieteen tutkinto on yleistutkinto, josta valmistutaan moninaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/mita-taitoja-juristi-tarvitsee-menestyakseen-asianajajana/
25.3.2021 Oikeusuutiset

YLE: Opiskelijan DNAta päätyi rikospaikalle hänen kuljettuaan samoissa liukuportaissa rikoksentekijän kanssa

Suomessa on ihmisiä tuomittu oikeudessa pelkän dna-tunnisteen perusteella. Nykyään tiedetään, että niin ei pitäisi tehdä. Oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen kertoo YLEn verkkosivuilla julkaistussa artikkelissaan kuinka opiskelija pidätettiin epäiltynä törkeästä ryöstöstä. Hänen DNAtaan oli löydetty rikospaikalle pudonneesta tekijän käyttämästä kumihansikkaasta. Lopulta selvisi, että opiskelija oli hieman ennen ryöstöä pitänyt kädellään kiinni liukuportaiden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/yle-opiskelijan-dnata-paatyi-rikospaikalle-hanen-kuljettuaan-samoissa-liukuportaissa-rikoksentekijan-kanssa/
3.10.2020 Oikeusuutiset

Oikeustieteellisen korkeakoulutuksen arviointi toteutetaan vuosina 2020–2021, mukana kaksi asianajajaa

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Karvin toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Oikeustieteellisen koulutusalan arviointi Koulutuksen arviointisuunnitelman (2020–2023) mukaisesti arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva oikeustieteellisen alan koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Arviointi tuottaa tietoa alan tutkintojen tuottamasta osaamisesta ja työelämärelevanssista sekä jatkuvasta oppimisesta. Lisäksi arviointi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/oikeustieteellisen-korkeakoulutuksen-arviointi-toteutetaan-vuosina-2020-2021-mukana-kaksi-asianajajaa/
19.4.2020 Oikeusuutiset

Kunnan oli korvattava henkilökohtaisen avustajan matkakulut vammaisen henkilön lomamatkan ajalta

KHO:2020:41 Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Avustajan matkakulut – Tavanomaisen elämän toiminto – Matkan pituus – Kunnan pysyväisohjeet – Sosiaalihuolto ulkomaille Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto oli hylännyt hakemuksen henkilökohtaisen avustajan matka- ja majoituskulujen korvaamisesta siltä osin kuin avustettavan henkilön ulkomaanmatka oli kestänyt yli 14 vuorokautta. Päätöksen perusteluissa todettiin, että…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kunnan-oli-korvatatva-henkilokohtaisen-avustajan-matkakulut-vammaisen-henkilon-lomamatkan-ajalta/