Generic filters
Exact matches only
11.1.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudenkäynnin kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

EU velvoitettiin korvaamaan yli € 50 000 vahinkoja Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne nimisille yrityksille seurauksena oikeudenkäynnin kohtuuttomasta kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa Asiassa kantajina olivat Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Saksa) ja Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Ranska) ja vastaajana Euroopan unionin tuomioistuin. Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta toteamaan Euroopan unionin sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-oikeudenkaynnin-kestosta-eun-yleisessa-tuomioistuimessa/
11.2.2013 Oikeusuutiset

Lakimiesliiton tilaama raportti oikeudenkäynnin kestosta

Newsbrokers Oy on tehnyt Lakimielsiiton tilauksesta raportin “Oikeutta jonottavat” Miksi oikeusprosessit kestävät Suomessa niin pitkään? Lakimiesten ja asianosaisten haastatteluja talvella 2012-2013. Reportaasi käsittelee samaa aihepiiriä kuin Helsingin sanomien 11.2.2013 julkaisema juttukokonaisuus “Oikeudessa vuo mennä vuosia elämästä”. Hiljainen reportaasi oikeudenkäyntien kestoista ladattavissa Lakimiesliiton sivuilta

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/lakimiesliiton-tilaama-raportti-oikeudenkaynnin-kestosta/
25.10.2022 Oikeusuutiset

EOA: Esitutkintojen kestoon poliisissa on monia syitä mutta vähän parannuskeinoja

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on antanut päätöksen esitutkintojen kestoa poliisissa koskevaan asiaan, jonka hän otti tutkittavaksi omana aloitteenaan.  Esitutkinnan viivästyminen on yleinen oikeusasiamiehelle tehtyjen poliisia koskevien kanteluiden aihe. Esitutkinnan viivästymisen seurauksena yhä useammin myös rikoksen syyteoikeus vanhentuu esitutkinnan aikana. Vaikeassa työtilanteessa päätöksiä esitutkinnan toimittamatta jättämisestä ja keskeyttämisestä saatetaan tehdä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/eoa-esitutkintojen-kestoon-poliisissa-on-monia-syita-mutta-vahan-parannuskeinoja/
3.2.2022 Oikeusuutiset

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut tutkittavaksi kahta oikeudenkäynnin pituutta koskevaa valitusasiaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 3.2.2022 päättänyt olla ottamatta tutkittavaksi kahta valitusta, jotka koskivat oikeudenkäynnin pituutta rikosasiaan liittyvässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Valittajat olivat asianomistajia WinCapita -rikosoikeudenkäynnissä. He esittivät vahingonkorvausvaatimuksensa jo esitutkinnan yhteydessä, mutta nimesivät henkilöt, joihin vaatimukset kohdistuvat sekä vaatimusten perusteet vasta erillisen vahingonkorvausoikeudenkäynnin alussa. Käräjäoikeus vahvisti asiassa sovintoratkaisun, jossa yksi valittajien nimeämistä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-ei-ottanut-tutkittavaksi-kahta-oikeudenkaynnin-pituutta-koskevaa-valitusasiaa/
23.8.2018 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys arvioidaan erikseen kummankin roolin mukaan kun henkilö oli sekä vastaaja että asianomistaja

THO:2018:13 Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys A oli rikosasiassa sekä vastaajana että asianomistajana. A:n vaatimusta hyvityksestä hänen asianomistajana esittämänsä korvausvaatimuksen ratkaisemisen viivästymisestä ei voitu hylätä sillä perusteella, että hänen rangaistustaan oli jo alennettu oikeudenkäynnin viivästymisen perusteella. Oikeudenkäynnin kestona huomioon otetun ajan katsottiin alkaneen korvausvaatimuksen vireilletulosta käräjäoikeudessa. Oikeutta hyvitykseen ei ollut.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/oikeudenkaynnin-viivastymishyvitys-arvioidaan-erikseen-kummankin-roolin-mukaan-kun-henkilo-oli-seka-vastaaja-etta-asianomistaja/
22.3.2018 Oikeusuutiset

Asianomistajalle maksettiin oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä sen perusteella, milloin hän oli esitutkinnassa ilmoittanut vaativansa korvausta

I-SHO:2018:2 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys Rikosasian asianomistaja oli vaatinut valtiolta hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi. Hovioikeus katsoi, että oikeudenkäynnin kestona huomioon otettava aika alkoi asianomistajan osalta siitä hetkestä, jona tämä oli esittänyt rikokseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksensa esitutkinnassa. I-SHO:2018:2

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/asianomistajalle-maksettiin-oikeudenkaynnin-viivastymishyvitysta-sen-perusteella-milloin-han-oli-esitutkinnassa-ilmoittanut-vaativansa-korvausta/
22.6.2016 Oikeusuutiset

KKO: Yli 12 vuotta vireillä ollutta syytettä ei jätetty tutkimatta kohtuuttoman keston takia

KKO:2016:45 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Oikeudenkäynnin kesto Syyte – Tutkimatta jättäminen A:ta syytettiin 17.- 25.9.1997 tehdystä avunannosta törkeään kavallukseen. A oli saanut tietää olevansa rikoksesta epäillyn asemassa 16.10.1998. Syyte oli tullut vireille käräjäoikeudessa 9.3.2004. Asia oli jäänyt käräjäoikeudessa valmisteluvaiheeseen, koska päätekijää ei ollut saatu ulkomailta vastaamaan syytteisiin. Käräjäoikeuden valmisteluistunnossa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/kko-yli-12-vuotta-vireilla-ollutta-syytetta-ei-jatetty-tutkimatta-kohtuuttoman-keston-takia/
30.5.2023 Oikeusuutiset

Viisi vuotta kestäneen huoneenvuokrariidan oikeudenkäynti oli viivästynyt vuoden verran

KKO:2023:36 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys Huoneenvuokraa koskevan riita-asian käsittely oli kestänyt kahdessa oikeusasteessa lähes viisi vuotta. Käräjäoikeudessa asiaa oli käsitelty yli kaksi vuotta kymmenen kuukautta, mihin sisältyi asian käsittelyssä ollut passiivinen jakso ja sitä seurannut työtilanteen ruuhkautumisesta aiheutunut valmisteluistunnon siirtäminen. Korkein oikeus katsoi, että asian käsittely oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/viisi-vuotta-kestanyt-huoneenvuokra-asian-oli-viivastynyt-vuoden-verran/
5.4.2023 Oikeusuutiset

Asianomistaja, joka ei ole esittänyt vaatimuksia, ei ollut oikeutettu viivästymishyvitykseen

KKO:2023:26 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys – Asianomistaja Rikosasian asianomistaja, joka ei ollut esittänyt rangaistus- tai korvausvaatimusta, ei ollut oikeutettu hyvitykseen oikeudenkäynnin viivästymisestä. KKO:2023:26

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/asianomistaja-joka-ei-ole-esittanyt-vaatimuksia-ei-ollut-oikeutettu-viivastymishyvitykseen/
23.3.2023 Oikeusuutiset

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi: Suomalaisen oikeusvaltion käytännön ongelmat näkyvät arjessa

Oi­keu­den­käyn­tien kes­to on tun­nis­tet­tu suo­ma­lai­sen oi­keus­val­tion kes­kei­sek­si on­gel­ma­koh­dak­si. On oi­keus­val­tion etu, että tuo­miois­tui­met pys­ty­vät rat­kai­se­maan asiat koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa oi­keu­den­mu­kai­ses­sa oi­keu­den­käyn­nis­sä hy­vin pe­rus­tel­luin pää­tök­sin. Jo kahdettakymmenettä kertaa järjestettävän hallintotuomioistuinpäivän tänään avannut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi käsittelee puheessaan oikeusvaltion käytännön ongelmia. Osa ongelmista on selkeästi tunnistettavissa, mutta osa niistä perustuu sitkeisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/khon-presidentti-kari-kuusiniemi-suomalaisen-oikeusvaltion-kaytannon-ongelmat-nakyvat-arjessa/