Generic filters
Exact matches only
15.5.2024 Oikeusuutiset

KHO: Rakennusvalvontaviranomainen oli voinut kieltää lyhytaikaisen asunnonvuokraustoiminnan asuinkerrostalossa

KHO:2024:75 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Käyttötarkoituksen olennainen muutos – Asuminen – Majoitustoiminta – Asuinhuoneiston vuokraus – Lyhytkestoiset vuokrasuhteet – Toiminnan maankäytölliset vaikutukset Helsingin rakennusvalvontaviranomainen oli sakon uhalla kieltänyt A:ta käyttämästä kahta osakeomistuksensa perusteella hallitsemaa kerrostalon asuinhuoneistoa majoitustiloina. A:lle asetettu velvoite oli rajattu siten, että se ei…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/kho-rakennusvalvontaviranomainen-oli-voinut-kieltaa-lyhytaikaisen-asunnonvuokraustoiminnan-asuinkerrostalossa/
15.5.2024 Oikeusuutiset

Taloyhtiötä ei voitu sakon uhalla velvoittaa toimiin osakkaan hallinnassa olevassa tilassa olevien laitteiden poistamiseksi

KHO:2024:74 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Luvaton valomainoslaite toimistohuoneiston sisällä – Sakon uhan kohdentaminen asunto-osakeyhtiöön ja osakkaaseen – Asunto-osakeyhtiön oikeudellinen ja tosiallinen mahdollisuus noudattaa velvoitetta Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto oli velvoittanut asunto-osakeyhtiön kiinteistön omistajana sekä huoneiston osakkeenomistajan kummallekin erikseen asetetun sakon uhalla poistamaan luvattomat valomainoslaitteet toimistokäytössä olevasta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/taloyhtiota-ei-voitu-sakon-uhalla-velvoittaa-toimiin-osakkaan-hallinnassa-olevassa-tilassa-olevien-laitteiden-poistamiseksi/
13.5.2024 Oikeusuutiset

Turun HAO: Puhevalta rakennuslupa-asiassa edellyttää rakennuspaikan hallintaa – lupaa ei myönnetä henkilökohtaisesti hakijalle

Tu­run HAO: Rakennuslupa – Tuulivoimala – Luvan hakija – Rakennusluvan voimassaolo – Lupien väliset suhteet Hallinto-oikeudessa samaan aikaan ratkaistavana olleista asioista toisessa oli arvioitavana kysymys siitä, oliko kiinteistönomistaja voinut tuulivoimayhtiön vuokraoikeuden päätyttyä hakea tuulivoimalan rakentamiseen myönnetyn rakennusluvan voimassaolon pidentämistä rakennustyön aloittamista varten. Toisessa asiassa taas oli kysymys siitä, oliko tuulivoimayhtiölle…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/turun-hao-puhevalta-rakennuslupa-asiassa-edellyttaa-rakennuspaikan-hallintaa-lupaa-ei-myonneta-henkilokohtaisesti-hakijalle/
25.3.2024 Oikeusuutiset

Hulevesien ohjaaminen kadulta yksityisen maanomistajan kiinteistöllä sijaitsevaan puroon ja lampeen edellytti vesilain mukaista lupaa

KHO:2024:40 Vesilaki – Hallintopakko – Hulevesien johtaminen – Luvantarve – Edunmenetys – Yksityinen etu – Maankäyttö- ja rakennuslaki – Asemakaava-alue – Hulevesijärjestelmä Asia koski kunnan hulevesijärjestelmän kautta muutoksenhakijan asemakaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle johdettavia hulevesiä ja niistä aiheutuvia haittoja. Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa erityisesti kysymys sen arvioimisesta, aiheutuiko vesien johtamisesta puron kautta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/hulevesien-ohjaaminen-kadulta-yksityisen-maanomistajan-kiinteistolla-sijaitsevaan-puroon-ja-lampeen-edellytti-vesilain-mukaista-lupaa/
14.3.2024 Oikeusuutiset

Vastuumuseolla ei ollut valitusoikeutta rakennuksen purkulupaa koskevassa asiassa

KHO:2024:26 Maankäyttö ja rakentaminen – Purkamislupa – Valitusoikeus – Museoviranomainen – Alueellinen vastuumuseo – Valvottavana oleva yleinen etu Alueellisella vastuumuseolla ei ollut oikeutta valittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen purkamislupaa koskevasta päätöksestä maankäyttö- ja rakennuslain valitusoikeutta koskevien erityissäännösten nojalla. Asiassa oli siten ratkaistavana, oliko alueellisella vastuumuseolla oikeus valittaa päätöksestä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/vastuumuseolla-ei-ollut-valitusoikeutta-rakennuksen-purkulupaa-koskevassa-asiassa/
21.2.2024 Oikeusuutiset

Suomen metsäkeskuksella ei ollut viranomaisille kuuluvaa valitusoikeutta kunnan yleiskaavaa koskevasta päätöksestä

KHO:2024:20 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Valitusoikeus – Viranomainen – Suomen metsäkeskus Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Asiassa oli ratkaistavana, oliko Suomen metsäkeskuksella oikeus valittaa mainitun säännöksen nojalla yleiskaavan hyväksymistä koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Suomen metsäkeskuksesta annetun lain mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/suomen-metsakeskuksella-ei-ollut-viranomaisille-kuuluvaa-valitusoikeutta-kunnan-yleiskaavaa-koskevasta-paatoksesta/
13.2.2024 Oikeusuutiset

Kirkkoneuvoston jäsen oli esteellinen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä käsitelemään seurakunnan omistamien maiden asemakaavoitusta

KHO:2024:14 Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Esteellisyys – Yhteisöjäävi – Kirkkoneuvoston jäsen – Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen – Asemakaavan muutoksen valmisteluun osallistuminen Seurakuntayhtymä oli asemakaavamuutosalueen merkittävänä kiinteistönomistajana asianosainen asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevassa asiassa. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston jäsen oli kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä osallistunut kolmen vuoden aikana lautakunnan kokouksiin, joissa oli tehty asemakaavan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kirkkoneuvoston-jasen-oli-esteellinen-kaupunkisuunnittelulautakunnan-jasenena-kasitelemaan-seurakunnan-omistamien-maiden-asemakaavoitusta/
22.1.2024 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus ei ollut voinut kumota poikkeamispäätöstä yksinomaan maakuntakaavan suunnittelumääräykseen liittyvällä perusteella

KHO:2024:7 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Suunnittelutarve ranta-alueella – Poikkeamisen edellytykset – Maakuntakaavan suunnittelumääräys Hallinto-oikeus oli kumonnut saunarakennukselle ja kokoustilalle myönnetyn poikkeamisen ranta-alueen suunnittelutarpeesta sillä perusteella, että maakuntakaavan loma-asutuksen mitoitusta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan kyseisen lammen rannalle ei ollut laskennallisesti osoitettavissa rantarakennuspaikkaa ja poikkeamisen myöntäminen aiheuttaisi siten haittaa kaavoitukselle ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/hallinto-oikeus-ei-ollut-voinut-kumota-poikkeamispaatosta-yksinomaan-maakuntakaavan-suunnittelumaaraykseen-liittyvalla-perusteella/
20.12.2023 Oikeusuutiset

Tuulivoimaloiden teho ja korkeus oli nostettavissa ilman kaavamuutosta

KHO:2023:124 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen osayleiskaavasta – Tuulivoima – Poikkeamisen oikeudelliset edellytykset – Selvitysten riittävyys – Voimaloiden korottaminen Tuulivoimalakohtaisilla poikkeamispäätöksillä oli myönnetty lupa poiketa osayleiskaavan kaavamääräyksistä tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden nostamiseksi 210 metristä 230 metriin sekä kaava-alueelle sijoittuvien voimaloiden kokonaistehon nostamiseksi 30 megawatista alle 45 megawattiin. Joidenkin tuulivoimaloiden osalta poikkeaminen koski…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/tuulivoimaloiden-teho-ja-korkeus-oli-nostettavissa-ilman-kaavamuutosta/
20.12.2023 Oikeusuutiset

KHO: Rakennuslupapäätösestä ei seurannut, että samaa rakennuspaikkaa koskeva uusi lupapäätös korvaisi aiemman lupapäätöksen

KHO:2023:123 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Tuulivoimalat – Useampi myönnetty rakennuslupa koskien samoja rakennuspaikkoja – Valitusoikeus – Rakennuslupien myöntämisedellytykset – Lupien väliset suhteet Muutoksenhaku koski yhtiölle 19.11.2020 myönnettyjä rakennuslupia kahdeksan tuulivoiman rakentamiseen. Tuulivoimalat sijoittuivat oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaisille tuulivoimaloiden alueille (tv-1). Osayleiskaava mahdollisti enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamisen. Yhtiölle oli aiemmin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kho-rakennuslupapaatosesta-ei-seurannut-etta-samaa-rakennuspaikkaa-koskeva-uusi-lupapaatos-korvaisi-aiemman-lupapaatoksen/