Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.6.2022 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan vuosikertomus julkaistu

Vuoden 2021 päättyessä luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia oli 1715. Vastaavasti vuoden päättyessä Suomen Asianajajaliitossa oli asianajajia 2 233 ja valtion oikeusaputoimistoissa julkisia oikeusavustajia 200. Kertomusvuonna oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa tuli vireille uusia asioita 466, joista lupahakemuksia oli 242. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat pyysivät lupansa peruuttamista 121 asiassa esimerkiksi siirtyessään muihin tehtäviin tai jäädessään eläkkeelle. Lautakunta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/oikeudenkayntiavustajalautakunnan-vuosikertomus-julkaistu/
2.7.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely lupalakimiehen henkilökohtaiseksi kuulemiseksi luvan peruutamista koskevassa asiassa

KKO:2021:55 Oikeudenkäyntiasiamies – Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista – Valvonta – Kurinpidollinen seuraamus Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa Valvontalautakunta esitti luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuttamista katsottuaan tämän menetelleen toistuvasti velvollisuuksiensa vastaisesti. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta katsoi seuraamusmaksun olevan riittävä seuraamus sanotusta menettelystä. Oikeuskanslerin valitettua hovioikeuteen ja vaadittua luvan peruuttamista luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja vaati vastauksessaan suullisen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/hovioikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-suullinen-kasittely-lupalakimiehen-henkilokohtaiseksi-kuulemiseksi-luvan-peruutamista-koskevassa-asiassa/
7.5.2019 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toimintakertomus valmistunut

Suomessa on 1 612 toimiluvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa. Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista on tehty varsin vähän kanteluja. Valvontalautakunnan ilmoituksen mukaan sinne tehtiin vuonna 2018 yhteensä 83 kantelua luvan saaneista  oikeudenkäyntiavustajista. Määrä oli 16 % kaikista valvontalautakuntaan saapuneista kanteluista. toimintakertomus_verksamhetsberättelse 2018 (pdf) (1.1 MB)

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/oikeudenkayntiavustajalautakunnan-toimintakertomus-valmistunut/
26.2.2019 Oikeusuutiset

Lupajuristit tarvitsevat toimiluvan perintätoimintaan, vain asianajajat vapautettu lupavelvollisuudesta

Helsingin HAO: Taloudellinen toiminta – Saatavien perintä – Perintätoiminnan luvanvaraisuus – Poikkeus toimilupaedellytyksestä – Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, tarvitsivatko luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ja näiden perustamat lakiasiaintoimistot toimilupaa perintätoiminnan harjoittamiseen, kun asianajajat olivat lain nimenomaisen säännöksen nojalla toimilupavaatimuksesta vapautettuja. Asiaan sovellettiin perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annettua lakia (517/1999),…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/lupajuristit-tarvitsevat-toimiluvan-perintatoimintaan-vain-asianajajat-vapautettu-lupavelvollisuudesta/
19.2.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri vaatii oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuttamista

Turvapaika-asioita hoitanut lupajuristi oli useissa tapauksissa laiminlyönyt velvollisuutensa. Oikeuskansleri pitää ilmeisen virheellisenä oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaisua, jossa lautakunta ei peruuttanut moitittavasti menetelleen oikeudenkäyntiavustajan lupaa vaan määräsi vain seuraamusmaksun. Oikeuskansleri vaati tekemässään valituksessa Helsingin hovioikeutta kumoamaan lautakunnan päätöksen ja peruuttamaan oikeudenkäyntiavustajan luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana ja -asiamiehenä. Oikeuskansleri painotti valituksessaan oikeudenkäyntiavustajan päämiesten oikeusturvan suojaamista…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/oikeuskansleri-vaatii-oikeudenkayntiavustajan-luvan-peruuttamista/
21.10.2014 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiavustajaluvan myöntämättä jättäminen ei ole rangaistus

HelHO:2014:9 Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Ne bis in idem Hovioikeus toteaa, että A:lta evätty lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana ei ole Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan kurinpidollinen tai rikosoikeudellinen seuraamus vaan kysymys on lupaa koskevien edellytysten täyttymisen harkinnasta, eräänlaisesta elinkeino-oikeudellisesta turvaamistoimesta. Lupaharkinnassa kyseeseen tuleva lainsäädäntö ei ole yleisesti sovellettavaa, vaan koskee erityistä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/oikeudenkayntiavustajaluvan-myontamatta-jattaminen-ei-ole-rangaistus/
13.10.2014 Oikeusuutiset

Hovioikeus arvioi oikeuskanslerin valituksesta oliko kyse oikeudenkäyntiavustajan tehtävästä

Oikeuskansleri katsoi valituksissaan valvontalautakunnan tulkinneen oikeudenkäyntiavustajalaissa tarkoitetun oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan tehtävän käsitettä liian laajentavasti Valvontalautakunta on kahdessa käsiteltävänään olleessa valvonta-asiassa tulkinnut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävän käsitettä laveasti. Käsitteen tulkinnanvaraisuuden vuoksi oikeuskansleri haki valittamalla muutosta Helsingin hovioikeudessa valvontalautakunnan ratkaisuihin. Ensimmäisessä valvonta-asiaa koskevassa ratkaisussaan valvontalautakunta oli 27.3.2014 määrännyt luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle huomautuksen,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/hovioikeus-arvioi-oikeuskanslerin-valituksesta-oliko-kyse-oikeudenkayntiavustajan-tehtavasta/
31.8.2022 Lausunnot

Lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros

Ulkoministeriölle Asia: Suomen Asianajajaliiton lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros; VN/19159/2022, VN/19159/2022-UM-1 Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksen täytäntöönpanoa seuraavan asiantuntijaryhmä GRETA:n kyselylomakkeesta. Suomen Asianajajaliiton lausuma koskee sen toimialaan kuuluvia kyselylomakkeen kysymyksiä oikeudellisesta avustamisesta ja oikeusavusta (kohta 2), korvausvaatimuksista (kohta 3) ja valtion…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/lausunto-euroopan-neuvoston-yleissopimuksesta-ihmiskaupan-vastaisesta-toiminnasta-suomen-kolmas-valvontakierros/
29.6.2022 Oikeusuutiset

Asianajajan ei tarvinnut käyttää asiamiestä kun haki ylimäääräisen muutoksenhaun avulla oikaisua virheelliseen oikeusapupalkkioon

KHO:2022:85 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Velvollisuus käyttää asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa – Asianajaja – Korkeimman hallinto-oikeuden määräämä oikeusapupalkkio Asianajajan purkuhakemus kohdistui korkeimman hallinto-oikeuden määräämään oikeusapupalkkioon arvonlisäveron osalta. Asiassa oli ratkaistavana, edellyttikö oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentti sitä, että hänen oli käytettävä purkuhakemuksen tekemiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/asianajajan-ei-tarvinnut-kayttaa-asiamiesta-kun-haki-ylimaaaraisen-muutoksenhaun-avulla-oikaisua-virheelliseen-oikeusapupalkkioon/
6.4.2022 Tiedotteet

Valvontalautakunnan puheenjohtajan ja asianajajajäsenen tehtävät haussa

Valvontalautakunnan puheenjohtajan, asianajaja Harri Tuuren ja hänen varajäsenensä, asianajaja Pirjo Isoluoman toimikaudet päättyvät ensi kesänä. Lisäksi haussa on asianajajajäsenen ja varajäsenen tehtävä toimikaudelle 1.8.2022–31.7.2023. Menettelytapavaliokunta pyytää asianajajia hakemaan näihin mielenkiintoisiin tehtäviin mahdollisimman pian. Jos olet kiinnostunut, lähetä hakemuksesi pääsihteeri Niko Jakobssonille (niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi) viimeistään 29.4.2022. Henkilövalinnat tehdään valtuuskunnan kevätkokouksessa 10.6.2022 Savonlinnassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/valvontalautakunnan-puheenjohtajan-ja-asianajajajasenen-tehtavat-haussa/