Valvontalautakunnan puheenjohtajan ja asianajajajäsenen tehtävät haussa

6.4.2022 | Tiedotteet

Valvontalautakunnan puheenjohtajan, asianajaja Harri Tuuren ja hänen varajäsenensä, asianajaja Pirjo Isoluoman toimikaudet päättyvät ensi kesänä. Lisäksi haussa on asianajajajäsenen ja varajäsenen tehtävä toimikaudelle 1.8.2022–31.7.2023. Menettelytapavaliokunta pyytää asianajajia hakemaan näihin mielenkiintoisiin tehtäviin mahdollisimman pian. Jos olet kiinnostunut, lähetä hakemuksesi pääsihteeri Niko Jakobssonille (niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi) viimeistään 29.4.2022. Henkilövalinnat tehdään valtuuskunnan kevätkokouksessa 10.6.2022 Savonlinnassa.

Valvontalautakunnan toiminnasta

Julkista hallintotehtävää toteuttava valvontalautakunta on riippumaton elin, joka valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Ammatillisen valvonnan tavoitteena on säilyttää suomalaisen asianajopalvelun laatu korkeatasoisena, jotta oikeuspalveluja käyttävien henkilöiden ja yhteisöjen oikeusturva toteutuu mahdollisimman hyvin.

Valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Valvontalautakunnan jäsenistöön kuuluu asianajajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien lisäksi tuomioistuinlaitoksen ja oikeudellisen tiedeyhteisön edustajia. Valvontalautakunnan jäsenet toimivat tehtävässään tuomarin vastuulla. Valvontalautakunta ratkaisee vuosittain noin 500 valvonta- ja palkkioriita-asiaa.

Valvonta-asioita käsittelee neljä jaostoa, joista kukin kokoontuu yleensä kuusi kertaa vuodessa. Jokaisessa jaostossa on kolme jäsentä varajäsenineen. Yleensä asiat käsitellään jaostoissa. Jaostot voivat siirtää asian käsiteltäväksi täysistunnossa, joka kokoontuu myös noin kuusi kertaa vuodessa. Täysistuntoon osallistuvat kaikkien neljän jaoston jäsenet tai heidän varajäsenensä.

Valvonta- ja palkkioriita-asiat valmistellaan valvontalautakunnan käsiteltäväksi valvontayksikössä. Jokaisella valvontalautakunnan jaostolla ja täysistunnolla on oma valvontajuristi, joka toimii valvontalautakunnan kokouksissa sihteerinä. Valvontajuristit huolehtivat asioiden valmistelusta ja riittävän selvityksen hankkimisesta niin, että ne voidaan käsitellä ja ratkaista valvontalautakunnassa.

Kanteluasioita käsitellessään valvontalautakunta tutkii, onko asianajaja tai julkinen oikeusavustaja noudattanut hyvää asianajajatapaa tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä.

Valvontalautakunta antaa lisäksi suosituksia asianajotoimiston laskun kohtuullisuudesta.

Valvontalautakunta noudattaa toiminnassaan asianajajista annetun lain 13 b §:n nojalla vahvistettua työjärjestystä.

Valvontalautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävistä

Valvontalautakunnan jäsenet toimivat valvontalautakunnan kokouksissa esittelijöinä. Kokouksessa käsiteltävät asiat jaetaan tasaisesti kaikkien kokoukseen osallistuvien jäsenten esiteltäväksi. Valvontayksikön valvontajuristi toimittaa valvonta- tai palkkioriita-asian asiakirjat päätösehdotuksineen esittelevälle jäsenelle noin neljä viikkoa ennen kokousta, jossa asia on tarkoitus käsitellä. Esittelevä jäsen tutustuu asiakirjoihin ja palauttaa valmistelemansa päätösehdotukset valvontayksikölle ennen kokouskutsun lähettämistä. Valvontajuristi lähettää kokouskutsun käsiteltävistä asioista viikkoa ennen kokousta, jossa asiat on tarkoitus käsitellä.

Valvontalautakunnan kokoukset järjestetään Asianajajaliiton toimistolla tai etäyhteyksin. Jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä sopivat keskenään kokoukseen osallistumisesta. Yleensä varsinainen jäsen osallistuu kevät-/syyskauden aikana järjestettävistä kolmesta jaoston kokouksesta kahteen ja varajäsen yhteen. Mikäli jaosto siirtää asian käsiteltäväksi täysistunnossa, toimii yleensä jaostossa asiaa esitellyt jäsen esittelijänä myös täysistunnon kokouksessa.

Lisäksi puheenjohtaja johtaa valvontalautakunnan toimintaa ja vastaa sen asianmukaisesta järjestämisestä yhdessä kolmen varapuheenjohtajan ja valvontayksikön päällikön kanssa. Valvontalautakunta valitsee vuosittain varapuheenjohtajat keskuudestaan. Vaalikelpoisia varapuheenjohtajan tehtävään ovat kaikki valvontalautakunnan varsinaiset jäsenet. Puheenjohtajisto kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa keskustelemaan ja päättämään ajankohtaisista valvontalautakuntaa koskevista asioista.

Valvontalautakunta järjestää jäsenilleen yhteisiä tapahtumia kuten kaksipäiväiset koulutuspäivät, joihin kutsutaan myös valvontalautakunnan sidosryhmiä.