Generic filters
Exact matches only
16.2.2024 Oikeusuutiset

Tutkimatta jätetty hakemus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta johti vastapuolen kulujen korvaamiseen

Hel­HO:2024:1 Oikeudenkäyntikulut – lapsen huolto ja tapaamisoikeus – tutkimatta jättäminen – lis pendens Hovioikeus katsoi, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:n mukainen erityinen syy velvoittaa hakija korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut, kun hakemus oli käräjäoikeudessa jätetty tutkimatta vireilläolovaikutuksen vuoksi. Hel­HO:2024:1

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/tutkimatta-jatetty-hakemus-lapsen-huollosta-ja-tapaamisoikeudesta-johti-vastapuolen-kulujen-korvaamiseen/
9.9.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi

Dnro 41/2016 Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, 1.7.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI JOUKKOLAINANHALTIJOIDEN EDUSTAJAA KOSKEVAKSI LAIKSI YM. Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Kyseinen luonnos sisältyy joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmän työryhmämuistioon (20.6.2016) (Valtiovarainministeriön julkaisu – 25/2016). Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa: 1…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-he-luonnoksesta-joukkolainanhaltijoiden-edustajaa-koskevaksi-laiksi/
12.12.2014 Oikeusuutiset

KKO ei pura aiempia ne bis in idem -ratkaisuja heinäkuussa 2013 tehdyn uuden linjauksen johdosta

Uusi perustuslain tulkinta ei johda takautuvaan vaikutukseen. KKO:n jäsenet eivät olleet esteellisiä, vaikka olivat osallistuneet purettavaksi haetun asian aiempaan käsittelyyn. Tiedote: Korkein oikeus ei poista eikä pura lainvoimaisia veropetostuomioita ne bis in idem -kiellon muuttunutta tulkintaa edeltävältä ajalta KKO:2014:95 Ylimääräinen muutoksenhaku – Lainvoiman saaneen tuomion purkaminenVeropetos – Törkeä veropetos Ne…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kko-ei-pura-aiempia-ne-bis-in-idem-ratkaisuja-heinakuussa-2013-tehdyn-uuden-linjauksen-johdosta/
3.12.2014 Oikeusuutiset

EIT:n tuomio ne bis in idem -asiassa Ruotsia koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7 pöytäkirjan 4 artiklasta ei sellaisenaan voi johtaa lis pendens -kieltoa, mutta mikäli kaksi samaa asiaa koskevaa prosessia on vireillä samaan aikaan (tässä tapauksessa veronkorotus- ja rikosprosessi), tulee toinen prosessi päättää, kun toisesta tulee lopullinen. EIT:n tuomiosta: 58.  Article 4…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/eitn-tuomio-ne-bis-in-idem-asiassa-ruotsia-koskien/
5.10.2014 Oikeusuutiset

KHO eri linjalla KKO:n kanssa ne bis in idem -asiassa

KHO:2014:145 Henkilökohtaisen tulon verotus – Jälkiverotus – Veronkorotus – Kaksi rangaistusta – Ne bis in idem -periaate A:lle on määrätty jälkiverotusten yhteydessä veronkorotukset ennen erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- ja tullinkorotuksesta annetun lain (781/2013) voimaantuloa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla A:lle jälkiverotusten yhteydessä määrätyt veronkorotukset poistettiin, kun veronkorotukset oli määrätty samasta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/kho-eri-linjalla-kkon-kanssa-ne-bis-in-idem-asiassa/
18.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta tarkentava tulkinta lis pendens ja ne bis in idem -tilanteesta.

KKO:2013:92 Veropetos – Törkeä veropetos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen Ne bis in idem A:n syyksi oli luettu kaksi törkeää veropetosta, kirjanpitorikoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen käsittävä rikos, törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ja törkeä velallisen epärehellisyys. A oli maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X Oy:n työntekijöille yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. X Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-tarkentava-tulkinta-lis-pendens-ja-ne-bis-in-idem-tilanteesta/
24.10.2013 Oikeusuutiset

Valituksen johdosta kumottu veronkorotus esti veropetossyytteen. Ne bis in idem

KKO:2013:78 Veropetos – Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Lis pendens A:n ja B:n osalta oli tehty neljä jälkiverotuspäätöstä ja määrätty jälkiverojen ohella veronkorotuksia. A:n ja B:n valitusten perusteella hallintotuomioistuin kumosi veronkorotuspäätökset ja palautti asian tullipiirille uudelleen käsiteltäväksi. Veronkorotuspäätökset estivät veropetosta koskevan syytteen tutkimisen. Ks. KKO:2013:59 Vahvennettu jaosto, 11…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/valituksen-johdosta-kumottu-veronkorotus-esti-veropetossyytteen-ne-bis-in-idem/
5.7.2013 Oikeusuutiset

KKO muutti veropetossyytteen tutkintaan liittyvää tulkintalinjaansa

Ne bis in idem kieltää myös rinnakkaiset vero- ja verorikosprosessit Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut ratkaisun niin sanottua ne bis in idem (”ei kahdesti samassa asiassa”) – kieltoa koskevassa asiassa. Ratkaisussaan KKO on muuttanut aiempaa tulkintaansa siitä, milloin verovelvolliselle määrätty veronkorotus estää samaan veronkorotukseen liittyvän veropetosta koskevan syytteen tutkimisen.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/kko-muutti-veropetossyytteen-tutkintaan-liittyvaa-tulkintalinjaansa/
12.6.2013 Oikeusuutiset

Ruotsin korkein oikeus: ne bis in idem kattaa myös lis pendensin

Ruotsin korkein oikeus on plenumissa antamassaan ratkaisussa poikennut varsin tuoreesta kannanotostaan kahdesti rankaisemisen kiellon (ne bis idem) osalta veronkorotus-/veropetoasiassa. HD toteaa, että ei ainoastaan lainvoiman saanut veronkorotus estä samaan verotukseen kohdistuvan veropetosasian käsittelyä, vaan jo se, että henkilölle on määrätty veronkorotus, estää veropetosasian tutkimisen, vaikka veronkorotuksen valituksen määräaika vielä olisi…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/ruotsin-korkein-oikeus-ne-bis-in-idem-kattaa-myos-lis-pendensin/