KKO muutti veropetossyytteen tutkintaan liittyvää tulkintalinjaansa

5.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ne bis in idem kieltää myös rinnakkaiset vero- ja verorikosprosessit

Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut ratkaisun niin sanottua ne bis
in idem (”ei kahdesti samassa asiassa”) – kieltoa koskevassa asiassa.
Ratkaisussaan KKO on muuttanut aiempaa tulkintaansa siitä, milloin
verovelvolliselle määrätty veronkorotus estää samaan veronkorotukseen
liittyvän veropetosta koskevan syytteen tutkimisen.

Tänään annettu ratkaisu koski asiaa, jossa veronkorotus oli määrätty
yksityiselle liikkeenharjoittajalle, jota oli myös syytetty samaan
veronkorotuksen aiheuttaneeseen menettelyyn perustuvasta veropetoksesta.

KKO:n aiemmassa ratkaisukäytännössä (KKO 2010:45 ja sen jälkeen
annetut ratkaisut) on Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevan
tulkintakäytännön pohjalta katsottu, että vain ennen rikossyytteen
nostamista lopulliseksi tullut veronkorotusratkaisu on ollut este
syytteen tutkimiselle. KKO:n aiempi tulkinta tarkoitti sitä, että ne bis
in idem -kieltoa voitiin soveltaa vain peräkkäisissä prosesseissa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on sittemmin kahdessa lausunnossaan
(PeVL 9/2012 vp ja PeVL 17/2013 vp) ottanut kantaa ne bis in idem
-kiellon soveltamiseen perustuslain kannalta. Lausuntoihin sisältyy
selkeä kannanotto, joka sulkee pois ne bis in idem -säännön
rajoittamisen peräkkäisiin menettelyihin.

Tänään antamassaan ratkaisussa KKO on katsonut, että ne bis in idem
-sääntöä on nyt tulkittava perustuslakivaliokunnan perustuslain 21 §:ään
perustuviin kannanottoihin tukeutuen sekä Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan 1 kappaleen sisältö
ja perustuslain 6 §:n velvoitteet huomioon ottaen. KKO on päätynyt
siihen, että jos verotusmenettelyssä veronkorotusta koskevaa
päätösvaltaa on käytetty joko määräämällä veronkorotus tai jättämällä se
määräämättä, syytettä samaan tekoon perustuvasta veropetosrikoksesta ei
enää voida nostaa taikka sen käsittelyä jatkaa. KKO:n tulkinta
tarkoittaa sitä, että ne bis in idem -kieltoa on sovellettava myös
rinnakkaisissa prosesseissa.

Ratkaisu on tehty korkeimman oikeuden vahvennetussa jaostossa ja
siitä on äänestetty.

KKO:2013:59

Veropetos – Törkeä veropetos
Ne bis in idem –
Veronkorotus
Lis pendens

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2010:45 ja sen jälkeen
antamissaan ratkaisuissa katsonut, että veronkorotus estää samaan
veronkorotuksen aiheuttaneeseen menettelyyn perustuvan veropetosta
koskevan syytteen tutkimisen vain, jos veronkorotusratkaisu on tullut
lopulliseksi ennen syytteen vireilletuloa.

Tätä tulkintaa muutettiin niin, että sanotussa tilanteessa
veropetossyytteen tutkimiselle on este jo sen jälkeen kun
verotusmenettelyssä on veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa käytetty
joko määräämällä veronkorotus tai jättämällä se määräämättä. (Ään.)

Vrt. KKO:2010:45 KKO:2010:46

KKO:2013:59

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments