Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.6.2022 Oikeusuutiset

Oikaisuvaatimusohjeen virheellinen sisältö ei vaikuttanut oikaisuvaatimuksen myöhästymiseen

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Liikennevirhemaksu – Liikennerikkomus – Oikaisuvaatimus – Oikaisuvaatimusohje – Tiedoksianto – Tiedoksiantopäivä – Tiedoksiantosaantipäivä – Tutkimatta jättäminen Poliisi oli määrännyt A:lle kolme ajoneuvokohtaista liikennevirhemaksua ja jättänyt tämän tekemät oikaisuvaatimukset myöhästyneinä tutkimatta. Liikennevirhemaksupäätöksiin oli merkitty tiedoksiantopäivät valmiiksi. Päätöksistä eivät olleet käyneet ilmi niiden lähetyspäivät tai -tavat. Poliisin antaman selvityksen mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/oikaisuvaatimusohjeen-virheellinen-sisalto-ei-vaikuttanut-oikaisuvaatimusten-myohastymiseen/
2.3.2022 Oikeusuutiset

Liikennevirhemaksu ei ollut täytäntöönpantavissa kun siitä oli valitettu – rangaistuksenluonteinen seuraamus täytäntöönpantavissa vasta lainvoimaisena

Poh­jois-Suo­men HAO: Liikennevirhemaksu – Liikennerikkomus – Täytäntöönpanoa koskeva määräys – Täytäntöönpanokelpoisuus Poliisi oli määrännyt A:lle ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun ja hylännyt tämän tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan liikennevirhemaksua ei tarvinnut maksaa, jos hallinto-oikeus keskeytti täytäntöönpanon käsitellessään valitusta. A oli valituksen yhteydessä vaatinut täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeus katsoi, ettei liikennevirhemaksu ollut täytäntöönpanokelpoinen valituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/liikenenvirhemaksu-ei-ollut-taytantoonpantavissa-kun-siita-oli-valitettu-rangaistuksenluonteinen-seuraamus-taytantoonpantavissa-vasta-lainvoimaisena/
9.9.2021 Oikeusuutiset

I-SHO: Tieliikennelain 3 §:n 1 momentin yleisen huolellisuussäännöksen rikkominen ei ole voimassa olevan lain mukaan rangaistavaa liikennerikkomuksena

I-SHO:2021:5 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Liikennerikkomus – Tieliikennelainsäädännön soveltaminen A oli 8.1.2020 kuljettaessaan henkilöautoa yleisesti liikenteeseen käytettävällä pysäköintialueella menettänyt ajoneuvonsa hallinnan ja törmännyt pysäköitynä olleeseen henkilöautoon sillä seurauksella, että ajoneuvoihin oli tullut vaurioita. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkorangaistukseen. Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että A:n menettely olisi ollut omiaan aiheuttamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/i-sho-tieliikennelain-3-%c2%a7n-1-momentin-yleisen-huolellisuussaannoksen-rikkominen-ei-ole-voimassa-olevan-lain-mukaan-rangaistavaa-liikennerikkomuksena/
28.4.2020 Oikeusuutiset

Kuljettajan saamat kirjalliset huomautukset eivät estä syytteen nostamista samoista teoista. Syytteelle pitää kuitenkin olla erityinen syy.

I-SHO:2020:3 Liikennerikkomus – Kirjallinen huomautus – Ne bis in idem A oli ylittänyt suurimman sallitun nopeuden 89 eri kerralla. Nopeuden ylitykset olivat olleet 3–6 kilometriä tunnissa. Ylinopeudet oli mitattu automaattisilla valvontalaitteilla, ja A oli saanut kaikista ylinopeuksista postitse lähetettävän huomautuksen. Syyttäjä vaati, että A:n syyksi luetaan liikennerikkomukset ja että hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kuljettajan-saamat-kirjalliset-huomautukset-eivat-esta-syytteen-nostamista-samoista-teoista-syytteelle-pitaa-kuitenkin-olla-erityinen-syy/
29.10.2018 Oikeusuutiset

Ei sakkoja kun nopeusrajoitusmerkki oli lumen peittämä

RHO:2018:2 Liikennerikkomus Automaattinen liikennevalvonta Kaikissa liikennetilanteissa ei voitu pitää liikenneturvallisuudenkaan kannalta perusteltuna, että ajoneuvon kuljettajalle asetettaisiin esimerkiksi velvollisuus pysäyttää ajoneuvonsa liikennemerkin puhdistamiseksi sen sisällön selvittämistä varten. A:n huolimattomuutta tarkasteltaessa asiassa olikin kiinnitettävä huomiota siihen, minkälaista huolellisuutta häneltä oli voinut nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa edellyttää. A:n ajo oli tapahtunut Valtatie 4:llä,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/ei-sakkoja-kun-nopeusrajoitusmerkki-oli-lumen-peittama/
14.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta vesiliikennelaiksi

Dnro 40/2018 Lausuntopyyntönne: LVM/1832/03/2016, 20.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI VESILIIKENNELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Kiitämme mahdollisuudesta lausunnon antamiseen yllä mainitussa asiassa. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiinnittää huomiota lähinnä vesiliikennelain soveltamisalaa, määritelmiä ja rikkomuksia koskeviin säännöksiin. 1 § Soveltamisala Lakiesitysluonnoksen 1 § 3 momentissa säädettäisiin siitä, missä tapauksissa lakia sovellettaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-vesiliikennelaiksi/
17.4.2015 Oikeusuutiset

Ajopiirturin tarkastusvelvollisuuden laiminlyönti huolimattomuudesta ei ollut rangaistavaa

KKO:2015:32 Liikennerikos – Ajoneuvorikkomus – Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen – Liikennerikkomus Ajopiirturin määräajoin täytettävä tarkastusvelvollisuus oli laiminlyöty huolimattomuudesta. Laiminlyönti ei ollut rangaistava ajoneuvolain eikä tieliikennelain säännösten nojalla. KKO:2015:32

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/ajopiirturin-tarkastusvelvollisuuden-laiminlyonti-huolimattomuudesta-ei-ollut-rangaistavaa/
24.9.2014 Oikeusuutiset

Itsekriminointisuoja liittyy myös ns. liikennepaon rangaistavuuteen

KKO:2014:67 Liikennerikos – Liikennerikkomus Itsekriminointisuoja Perustuslaki – Perusoikeudet A oli vaurioittanut autollaan toista autoa. Syyttäjä vaati tieliikennelain 103 §:n nojalla A:lle rangaistusta liikennerikkomuksesta myös sillä perusteella, että A oli tieliikennelain 59 §:n 3 momentissa säädetyn velvollisuuden vastaisesti jättänyt ilmoittamatta tapahtumasta vahinkoa kärsineelle tai poliisille. Kysymys siitä, voitiinko A:n menettely lukea…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/itsekriminointisuoja-liittyy-myos-ns-liikennepaon-rangaistavuuteen/
5.12.2013 Oikeusuutiset

Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikennerikoksia ja -rikkomuksia koskeva tiedonvaihto tehokkaammaksi

Euroopan unioni haluaa tehostaa liikennerikkomuksiin liittyvää valtioiden rajat ylittävää tiedonvaihtoa unionin alueella Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta vaarantavien rikosten ja rikkomusten tutkintaa ja seuraamusten täytäntöönpanoa. Liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tietojen vaihtoa koskevan direktiivin (CBE-direktiivi) tarkoituksena on varmistaa liikennerikosten ja -rikkomusten tutkinnan tehokkuus myös silloin, kun teoissa käytetty ajoneuvo on rekisteröity toisessa EU:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/liikenne-ja-viestintaministerio-liikennerikoksia-ja-rikkomuksia-koskeva-tiedonvaihto-tehokkaammaksi/
23.2.2024 Oikeusuutiset

AOKa: Ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun määrääminen toimitusjohtajille tai muille vastuuhenkilöille heidän asemansa perusteella ei ollut mahdollista

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen huomiota hallinnon lainalaisuusperiaatteen noudattamiseen.  Kanteluissa arvosteltiin poliisin menettelyä kesäkuun alussa 2020 voimaan tulleessa tieliikennelaissa (729/2018) tarkoitettujen ajoneuvokohtaisten liikennevirhemaksujen määräämisessä poliisin automaattisessa liikennevalvonnassa havaittujen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tehtyjen liikennerikkomusten perusteella. Kantelijoiden mielestä poliisi myös toimitti menettelyllisesti liian varhaisessa vaiheessa tiedot määräämistään ajoneuvokohtaisista liikennevirhemaksuista liikenneasioiden rekisteriin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Poliisihallitus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/aoka-ajoneuvokohtaisen-liikennevirhemaksun-maaraaminen-toimitusjohtajille-tai-muille-vastuuhenkiloille-heidan-asemansa-perusteella-ei-ollut-mahdollista/