Oikaisuvaatimusohjeen virheellinen sisältö ei vaikuttanut oikaisuvaatimuksen myöhästymiseen

29.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Liikennevirhemaksu – Liikennerikkomus – Oikaisuvaatimus – Oikaisuvaatimusohje – Tiedoksianto – Tiedoksiantopäivä – Tiedoksiantosaantipäivä – Tutkimatta jättäminen

Poliisi oli määrännyt A:lle kolme ajoneuvokohtaista liikennevirhemaksua ja jättänyt tämän tekemät oikaisuvaatimukset myöhästyneinä tutkimatta. Liikennevirhemaksupäätöksiin oli merkitty tiedoksiantopäivät valmiiksi. Päätöksistä eivät olleet käyneet ilmi niiden lähetyspäivät tai -tavat. Poliisin antaman selvityksen mukaan se merkitsee päätöksiin oletustiedoksiantopäiväksi kahdeksannen päivän päätöksen tekemisestä. A:lle liikennevirhemaksupäätösten liitteinä toimitetuissa oikaisuvaatimusohjeissa todettiin muun ohella, että oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle 30 päivän kuluessa liikennevirhemaksupäätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Hallinto-oikeus totesi, että koska päätöksen tiedoksisaantipäivä määräytyy tiedoksiantotavasta riippuen ja saattaa poiketa pääsääntöjen mukaisista tavallisen tiedoksiannon seitsemän ja tavallisen sähköisen tiedoksiannon kolmen päivän ajoista, ei oikaisuvaatimusohjeissa ole mahdollista ilmoittaa päivämäärää muutoksenhakuajan alkamiselle tai päättymiselle juuri kulloinkin kyseessä olevassa tapauksessa. Lisäksi liikennevirhemaksupäätöksessä mainittu tiedoksiantopäivä ja vastaavasti oikaisuvaatimusohjeessa mainittu tiedoksisaantipäivä voivat toisistaan poikkeavina termeinä aiheuttaa vastaanottajalle hämmennystä oikaisuvaatimusajan laskennassa.

Edellä mainitun perusteella oikaisuvaatimusohjeiden ja päätösten oli katsottava olleen puutteellisia lähetyspäivää ja -tiedoksiantotapaa sekä tiedoksiantopäivän laskemista koskevan säännön ilmoittamista koskevilta osin. Hallinto-oikeus totesi, että oikaisuvaatimusta ei tule jättää tutkimatta, jos se on tehty väärää menettelyä noudattaen virheellisen oikaisuvaatimusosoituksen vuoksi. Asiassa oli tämän vuoksi arvioitava, oliko virheellinen oikaisuvaatimusohje vaikuttanut oikaisuvaatimusten myöhästymiseen.

Tapauksessa A oli viimeistään hallinto-oikeuden valittajalle toimittamista poliisin antamista lisäselvityksistä saanut yksityiskohtaisen tiedon oikaisuvaatimusajan laskemiseen vaikuttavista seikoista. Hän oli tullut tietoiseksi siitä mahdollisuudesta, että oikaisuvaatimusaika olisi laskettava jostain myöhäisemmästä ajankohdasta kuin kuhunkin päätökseen merkitystä tiedoksiantopäivästä, mikäli hän esittäisi tästä selvitystä. A oli kertonut olleensa poissa kotoaan liikennevirhemaksujen saapumisaikana. Hän ei ollut kuitenkaan toimittanut väitteensä tueksi selvitystä päätösten mainittua ajankohtaa myöhäisemmästä tiedoksisaannista.

Edellä todetun huomioon ottaen A:n oli katsottava saaneen päätöksen tiedokseen seitsemäntenä päivänä kirjeiden lähettämisestä. Virheellinen oikaisuvaatimusohje ei ollut vaikuttanut oikaisuvaatimusten myöhästymiseen ja poliisin oli tullut jättää ne myöhästyneinä tutkimatta.

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus 22.6.2022 851/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments