Ei sakkoja kun nopeusrajoitusmerkki oli lumen peittämä

29.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO:2018:2

Liikennerikkomus
Automaattinen liikennevalvonta

Kaikissa liikennetilanteissa ei
voitu pitää liikenneturvallisuudenkaan kannalta perusteltuna, että
ajoneuvon kuljettajalle asetettaisiin esimerkiksi velvollisuus pysäyttää
ajoneuvonsa liikennemerkin puhdistamiseksi sen sisällön selvittämistä
varten. A:n huolimattomuutta tarkasteltaessa asiassa olikin
kiinnitettävä huomiota siihen, minkälaista huolellisuutta häneltä oli
voinut nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa edellyttää.

A:n ajo
oli tapahtunut Valtatie 4:llä, jossa yleisnopeusrajoitus oli ollut
tapahtuma-aikaan talvella 80 kilometriä tunnissa. A:lle mitattu
ajonopeus ei ollut ylittänyt tätä yleisnopeusrajoitusta. A:n mukaan hän
oli hiljentänyt ajonopeuttaan risteysaluetta lähestyessään olettaen
kuitenkin suurimman sallitun ajonopeuden olleen edelleen 80 kilometriä
tunnissa. A oli nyt käsiteltävänä olleeseen tapahtumapaikkaan nähden
ulkopaikkakuntalainen, eikä hänen ollut väitettykään tienneen lumen
peittämän liikennemerkin sisältämästä määräyksestä entuudestaan. A:n
asiassa esittämältä videotallenteelta ilmeni lumen peittämän
liikennemerkin sijainneen pitkähköllä suoralla valtatieosuudella.
Liikennemerkin jälkeen tien laidassa oli näkynyt oikealle Oijärven ja
Kuivaniemen suuntaan osoittanut opastusmerkki, minkä jälkeen tie oli
vielä jatkunut huomattavan pituisen matkan ennen risteystä.
Videotallenteelta ei ilmennyt, että lumen peittämää liikennemerkkiä
olisi edeltänyt taajama-alueen liikennemerkki taikka muitakaan
asumiskeskittymän lähestymisestä kertovia merkkejä ja seikkoja
tievalaistusta lukuun ottamatta. A:n selvitystä siitä, että samalla
valtatiellä Iin pohjoispuolelta Tornioon saakka oli myös useita
risteysalueita, joissa nopeusrajoitus säilyi 80 kilometrissä tunnissa,
ei ollut myöskään osoitettu virheelliseksi.

Kaikki edellä lausutut
seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoi, ettei A:n voitu näissä
olosuhteissa katsoa täytyneen ymmärtää risteysalueen lähestymisen
tarkoittaneen nopeusrajoituksen alenemista 60 kilometriksi tunnissa.
Pelkästään liikennemerkin pyöreästä muodosta näissä olosuhteissa ei
ollut voinut päätellä merkin osoittaman määräyksen sisältöä.