Generic filters
Exact matches only
19.8.2022 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi vuosikirjaratkaisua maksamattomien liikennevakuutusmaksujen laiminlyöntimaksujen suuruudesta

KHO:2022:94 Liikennevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti – Laiminlyöntimaksu – Korotuskerroin – Pitkäkestoinen laiminlyönti – Päätöksen lainvastaisuus Valtiokonttori oli määrännyt liikennevakuutuslaissa tarkoitetun vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta laiminlyöntimaksun noin yhdeksän kuukautta kestäneestä laiminlyönnistä. Maksua määrättäessä oli käytetty ensimmäisen 30 päivän laiminlyöntiajan osalta korotuskerrointa 2 ja tämän jälkeen korotuskerrointa 2,5. Hallinto-oikeus oli muuttanut Valtiokonttorin päätöstä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/kholta-kaksi-vuosikirjaratkaisua-maksamattomien-liikennevakuutusmaksujen-laiminlyontimaksujen-suuruudesta/
12.8.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriölle   Lausuntopyyntönne: VM009:00/2022, VN/645/2022, 1.7.2022 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE DIGITAALISEN ALUSTATALOUDEN TOIMIJOIDEN TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA VEROTUKSEN ALALLA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yleistä Ehdotetuilla lakimuutoksilla on tarkoitus saattaa kansallisessa lainsäädännössä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/69692/
30.4.2021 Oikeusuutiset

7.748 euron liikennevakuutusmaksu ei ollut kohtuullinen seuraus moottoripyörän käytöstä ilman vakuutusta kun vakuutuksen olisi saanut 756 eurolla

KHO:2021:55 Liikennevakuutusmaksua vastaava maksu – Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti – Maksun määrääminen – Vakuutusmaksun maksuperusteet – Kohtuullisuus – Moottoripyörä A:n omistamalla moottoripyörällä ei ollut ollut voimassa olevaa liikennevakuutusta ajalla 18.7.2017–9.11.2018, minkä vuoksi Valtiokonttori oli Liikennevakuutuskeskuksen esityksestä määrännyt A:lle maksettavaksi mainitulta ajalta vakuutusmaksua vastaavan maksun 7 748,08 euroa ja laiminlyöntimaksun 7 748,08 euroa,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/7-748-euron-liikennevakuutusmaksu-ei-ollut-kohtuullinen-seuraus-moottoripyoran-kaytosta-ilman-vakuutusta-kun-vakuutuksen-olisi-saanut-756-eurolla/
12.11.2019 Oikeusuutiset

Irlannille 5 miljoonan euron kiinteä ja päivittäinen 15.000 euron juokseva sakko tuomion täytäntöönpanon laiminlyönnistä

Irlanti velvoitettiin maksamaan rahamääräisiä seuraamuksia unionin tuomioistuimen aikaisemman tuomion täytäntöönpanon laiminlyönnistä. Irlanti oli määrätty erityisesti toteuttamaan tuulivoimalan ympäristöarviointi. Unionin tuomioistuin on ottanut huomioon jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen vakavuuden ja keston, koska yli 11 vuotta on kulunut vuoden 2008 tuomiosta ilman että sen noudattamiseksi olisi toteutettu tarvittavat toimenpiteet, ja Irlannin maksukyvyn ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/irlannille-5-miljoonan-euron-kiintea-ja-paivittainen-15-000-euron-juokseva-sakko-tuomion-taytantoonpanon-laiminlyonnista/
9.3.2017 Oikeusuutiset

Seuraamusmaksua ei voitu määrätä kun asiakkaalle oli tarjottu kuittia sitä tulostamatta koska asiakas ei kuittia halunnut

KHO:2017:37 Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa – Kuitin laatiminen – Laiminlyöntimaksu – Säännöksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus Aluehallintoviraston tarkastaja oli havainnut, että A Oy:n anniskelupaikassa oli myyty asiakkaalle juoma niin, ettei kassakoneesta ollut tulostettu kuittia asiakkaalle. A Oy:n mukaan asiakkaalle oli tarjottu kuittia suullisesti, mutta koska asiakas ei ollut halunnut kuittia, sitä ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/seuraamusmaksua-ei-voitu-maarata-kun-asiakkaalle-oli-tarjottu-kuittia-sita-tulostamatta-koska-asiakas-ei-kuittia-halunnut/
23.1.2017 Oikeusuutiset

Epämääräisten tilaajavastuulain mukaisiksi väitettyjen asiakirjojen aitous olisi tullut tarkistaa. Seuraamusmaksu.

KHO: Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Laiminlyöntimaksu – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Asiakirjan aitous A Oy oli työsuojelun vastuualueen toimittamassa tarkastuksessa esittänyt B Oy:n kanssa tekemäänsä sopimukseen liittyvänä tilaajavastuulain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisena selvityksenä kaksi asiakirjaa, jotka oli otsikoitu todistuksiksi verojen maksamisesta. Todistuksissa oli käytetty eri kirjoitustyylejä ja -kokoja.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/epamaaraisten-tilaajavastuulain-mukaisiksi-vaitettyjen-asiakirjojen-aitous-olisi-tullut-tarkistaa-seuraamusmaksu/
26.4.2016 Oikeusuutiset

Kuittia ei tarvitse tulostaa, jos asiakas ei halua kuittia.

Turun HAO: Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa – Kuitin tulostaminen – Laiminlyöntimaksu – Hallinnollinen seuraamus – Säännöksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus Aluehallintovirasto oli määrännyt K Oy:lle laiminlyöntimaksun kuitin­tarjoamis­velvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain nojalla, koska yhtiö ei ollut antanut anniskellusta juomasta kuittia siten kuin laissa on säädetty. Yhtiön mukaan kuittia oli tarjottu asiakkaalle suullisesti. Koska asiakas…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/kuittia-ei-tarvitse-tulostaa-jos-asiakas-ei-halua-kuittia/
30.6.2014 Oikeusuutiset

Pankki oli velvollinen esittämään verotarkastuksessa tiedot kaikista asiakkaistaan

Helsingin HAO: Vertailutietotarkastus – Luottolaitos – Sivullisen tiedonantovelvollisuus – Verotarkastus – Esitettävä aineisto – Päätöksen valituskelpoisuus – Perusoikeusmyönteinen tulkinta – Hallinnon yleiset oikeusperiaatteet Hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana pankin valitus Verohallinnon päätöksestä, jolla pankki luottolaitoksena oli velvoitettu esittämään päätöksessä mainitut tiedot verotusmenettelystä annetun lain (verotusmenettelylaki) 21 §:ssä tarkoitettua vertailutietotarkastusta varten. Pankki vaati,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/pankki-oli-velvollinen-esittamaan-verotarkastuksessa-tiedot-kaikista-asiakkaistaan/
13.2.2014 Oikeusuutiset

Laiminlyöntimaksuasiassa oli järjestettävä suullinen käsittely

KHO:2014:28 Työsuojelu – Tilaajavastuu – Laiminlyöntimaksu – Suullinen käsittely – Selvitysvelvollisuus Asiassa oli kysymys X Oy:lle määrätyistä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006, tilaajavastuulaki) mukaisista laiminlyöntimaksuista. Laiminlyöntimaksujen määräämisen kannalta asiassa oli ollut muun ohella selvitettävänä, oliko X Oy tehnyt tilaajavastuulaissa tarkoitetun sopimuksen kahden yhtiön kanssa X…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/laiminlyontimaksuasiassa-oli-jarjestettava-suullinen-kasittely/
9.12.2013 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikirjaratkaisu tilaajavastuulain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta

KHO:2013:191 Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Ulkomainen yritys – Laiminlyöntimaksu – E 101/A1 -todistus – Ennakkoperintärekisterimerkintä – Todistus verojen maksamisesta – Työvoiman vaihtuvuus – Tilaajavastuulain tarkoitus Asiassa oli ratkaistavana, voitiinko tilaajalle määrätä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (tilaajavastuulaki) mukainen laiminlyöntimaksu tilanteessa, jossa tilaaja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/khon-vuosikirjaratkaisu-tilaajavastuulain-mukaisesta-selvitysvelvollisuudesta/