Kuittia ei tarvitse tulostaa, jos asiakas ei halua kuittia.

26.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Turun HAO: Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa – Kuitin tulostaminen – Laiminlyöntimaksu – Hallinnollinen seuraamus – Säännöksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus

Aluehallintovirasto oli määrännyt K Oy:lle laiminlyöntimaksun
kuitin­tarjoamis­velvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain nojalla,
koska yhtiö ei ollut antanut anniskellusta juomasta kuittia siten kuin
laissa on säädetty. Yhtiön mukaan kuittia oli tarjottu asiakkaalle
suullisesti. Koska asiakas ei halunnut kuittia, sitä ei tulostettu
kassakoneesta. Aluehallintoviraston mukaan kuitti on laadittava ennen
kuin sitä voi tarjota.

Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen ja poisti laiminlyöntimaksun seuraavin perustein:

Kuittilain
4 §:n tekstistä ei yksiselitteisesti ilmene, että tarkoituksena on
ollut velvoittaa elinkeinonharjoittaja tulostamaan asiakkaan kuitti
riippumatta siitä, haluaako asiakas ottaa kuitin vastaan, eikä tämä
ilmene myöskään hallituksen esityksestä (HE 23/2013 vp). Lisäksi laissa
on säädetty mahdollisuus tarjota kuitti myös sähköisesti. Tämä viittaa
siihen, ettei kuittia ole välttämätöntä tulostaa ennen kuin asiakkaalta
on kysytty, haluaako hän kuitin ja missä muodossa.

Niin kuin
perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 14/2013 vp) todennut, sekä
elinkeinonharjoittajalle asetettava velvollisuus että hallinnollisen
seuraamuksen määrääminen edellyttää täsmällistä ja tarkkarajaista
säännöstä. Kun kuittilain 4 §:stä ei selvästi ilmene, että kuitti olisi
tulostettava ennen kuin sitä tarjotaan asiakkaalle, aluehallintovirasto
ei ole voinut määrätä K Oy:lle laimin­lyöntimaksua sillä perusteella,
ettei kuittia ollut tulostettu.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments