Generic filters
Exact matches only
26.7.2022 Oikeusuutiset

Ei perustetta verottaa kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä olleen osakeyhtiön osuutta sen osakkeenomistajan tulona

Hel­sin­gin HAO: Tuloverotus – Kommandiittiyhtiö – Tulo-osuus – Osakeyhtiö – Veron kiertäminen – Työpanososinko Asiassa oli ratkaistavana, oliko mobiilipelien suunnittelua ja valmistusta harjoittaneen kommandiittiyhtiön ilmoittamista yhtiömiesten tulo-osuuksista voitu poiketa verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n nojalla siten, että yhtiössä vastuunalaisena yhtiömiehenä olleen osakeyhtiön tulo-osuus oli voitu verottaa osakeyhtiön osakkeenomistajan A:n työpanososinkona,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/ei-perustetta-verottaa-kommandiittiyhtion-vastuunalaisena-yhtiomiehena-olleen-osakeyhtion-osuutta-sen-osakkeenomistajan-tulona/
4.8.2021 Oikeusuutiset

Vuosikirjaratkaisu välillisen omistuksen vaikutuksesta tappioiden vähentämiseen sulautumistilanteessa

KHO:2021:104 Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Sulautuminen – Sulautumisen vaikutus tappion vähentämiseen – Vastaanottavan yhtiön osakas – Välillinen omistus – Kommandiittiyhtiö F Oy:n verovuosi 2015 oli muodostunut tilikausista 1.10.2014 –30.9.2015 ja 1.10.–31.12.2015. F Oy:lle oli verovuodelta 2015 toimitetussa verotuksessa vahvistettu tappiota elinkeinotoiminnan tulolähteestä. F Oy:n osakkeista olivat tappiollisen verovuoden 2015…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/vuosikirjaratkaisu-valillisen-omistuksen-vaikutuksesta-tappioiden-vahentamiseen-sulautumistilanteessa/
15.4.2021 Oikeusuutiset

Komandiittiyhtiö ei purkautunut verotuksessa kun se muutettiin kahdeksi osakeyhtiöksi

Vaa­san HaO: Toimintamuodon muutos – ennakkoratkaisu – yritysjärjestely – identtisyys – jatkuvuusperiaate Asiassa oli yhtiölle annetun tuloverotuksen ennakkoratkaisun ja siitä tehdyn valituksen johdosta kyse siitä, katsottiinko kommandiittiyhtiön purkautuvan verotuksessa, jos se muutettiin osakeyhtiöksi ja näin muodostunut osakeyhtiö yritysjärjestelyn toisessa vaiheessa jakautui kahdeksi osakeyhtiöksi. Kommandiittiyhtiö oli muutettu osakeyhtiöksi jatkuvuusperiaatetta noudattaen 31.3.2020.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/komandiittiyhtio-ei-purkautunut-verotuksessa-kun-se-muutettiin-kahdeksi-osakeyhtioksi/
29.10.2020 Oikeusuutiset

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, joilla rajoitetaan nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Väliaikaisen lain on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti. Voimassa oleva laki sisältää yksityiskohtaiset säännökset vain kuluttajasaatavien perintäkuluista. Hallitus esittää, että perintälakiin lisättäisiin yksityiskohtaiset säännökset myös yrityssaatavien perintäkuluista. Sääntely…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/perintalakiin-ehdotetaan-valiaikaisia-muutoksia/
15.10.2019 Oikeusuutiset

Äänettömien yhtiömiesten osuudet otettiin huomioon arvioitaessa onko yli puolet yhtiön osuuksista vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana

KHO:2019:130 Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Kommandiittiyhtiö – Osuuksien omistajien vaihtuminen – Äänetön yhtiömies – Vastuunalainen yhtiömies – Pääomasijoitustoiminta Kommandiittiyhtiössä oli yksi vastuunalainen yhtiömies ja useita äänettömiä yhtiömiehiä. Vastuunalainen yhtiömies aikoi hankkia kaikki äänettömien yhtiömiesten yhtiöosuudet niin, että yhtiöön jäi vain vastuunalainen yhtiömies. Tuloverolain 122 §:n 1 momentin mukaan elinkeinoyhtymän…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/aanettomien-yhtiomiesten-osuudet-otettiin-huomioon-arvioitaessa-onko-yli-puolet-yhtion-osuuksista-vaihtanut-omistajaa-tappiovuoden-aikana/
26.11.2018 Lausunnot

Lausunto rahastojen rahastoa koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 77/2018 Lausuntopyyntönne: VM134:00/2018, 9.11.2018 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TULOVEROLAIN 9 §:N MUUTTAMISESTA RAHASTOJEN RAHASTOJA KOSKIEN Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta rahastojen rahastoja koskien (VM134:00/2018). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yhteenveto Asianajajaliitto pitää tuloverolain (”TVL”) 9 §:n muuttamista tarpeellisena, sillä voimassa oleva lainsäännös…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/lausunto-rahastojen-rahastoa-koskevasta-he-luonnoksesta/
31.12.2014 Oikeusuutiset

Asunto-osakeyhtiö oli tilaajavastuulaissa tarkoitettu työn tilaaja

Helsingin HAO: Tilaajan selvitysvelvollisuus – Asunto-osakeyhtiö – Tilaajan käsite Hallinto-oikeudessa oli muun ohella kysymys siitä, oliko valittajana oleva asunto-osakeyhtiö tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (tilaajavastuulaki) tarkoitettu tilaaja. Tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdan mukaan sanotussa laissa tarkoitetaan tilaajalla kaupparekisterilain (129/1979) 3 §:ssä tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa, joka on velvollinen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/asunto-osakeyhtio-oli-tilaajavastuulaissa-tarkoitettu-tyon-tilaaja/
29.12.2014 Oikeusuutiset

Yksipuolinen tuomio ei estänyt saman määrän vaatimista myös rikosperusteisena vahingonkorvauksena

KKO:2014:101 Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima – Res judicata Oikeussuojan tarve Vahingonkorvaus Kommandiittiyhtiö ja sen vastuunalainen yhtiömies A oli lainvoiman saaneella yksipuolisella tuomiolla 9.9.2008 velvoitettu yhteisvastuullisesti suorittamaan pankille sen saatava. Pankki oli myöhemmin vireille tulleen rikosasian yhteydessä vaatinut A:lta vahingonkorvauksena mainitun saatavan määrää sillä perusteella, että A oli 7.12.2006 –…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/yksipuolinen-tuomio-ei-estanyt-saman-maaran-vaatimista-myos-rikosperusteisena-vahingonkorvauksena/
1.7.2014 Oikeusuutiset

Onko kaikkia Ky:n vastuunalaisia yhtiömiehiä kuultava kun yhtiötä haetaan konkurssiin?

RHO:2014:1 Konkurssi Oikeudenkäyntimenettely Kommandiittiyhtiö …koska C:n käräjäoikeudelle toimittamasta lausumasta ei ole ilmennyt kaikkien yhtiömiesten yksimielisyys suostumuksen antamiselle yhtiön asettamiseksi konkurssiin, käräjäoikeus ei olisi saanut tehdä päätöstä B Ky:n konkurssiin asettamisesta ennen lausuman antamiselle varatun määräajan päättymistä. RHO:2014:1

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/onko-kaikkia-kyn-vastuunalaisia-yhtiomiehia-kuultava-kun-yhtiota-haetaan-konkurssiin/
21.4.2014 Oikeusuutiset

Turkkilaisen oleskelulupa-asioissa huomioitava EU:n ja Turkin assosiaatiosopimus

KHO:lta kaksi vuosikirjaratkaisua turkkilaisen oikeudesta oleskelu- ja työlupaan KHO:2014:63 Ulkomaalaisasia – Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus ja sen lisäpöytäkirja – Sijoittautumisvapaus – Standstill-lauseke – Uusi rajoitus – Välitön oikeusvaikutus – Maahantulosäännösten kiertäminen – Kommandiittiyhtiö – Yhtiöosuuden hankinta – Aikaisempi työntekijän oleskelulupa ja hylätyt hakemukset KHO:2014:62…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/turkkilaisen-oleskelulupa-asioissa-huomioitava-eun-ja-turkin-assosiaatiosopimus/