Generic filters
Exact matches only
3.5.2022 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelemaan uudistusta äitiyden selvittämisestä ja isyyden selvittämistä haudatusta vainajasta otetusta kudosnäytteestä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lakimuutosta, joka mahdollistaisi äitiyden selvittämisen tilanteissa, joissa ei ole pystytty muulla tavoin osoittamaan, kuka lapsen synnyttänyt äiti on. Samalla on tarkoitus täydentää oikeusgeneettisiä isyystutkimuksia koskevaa sääntelyä. Hankkeen taustalla on tarve lapsen synnyttäneen äidin selvittämiseen erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa maahanmuuttajaperheiden perhesuhteita ei ole voitu varmistaa, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/tyoryhma-valmistelemaan-uudistusta-aitiyden-selvittamisesta-ja-isyyden-selvittamista-haudatusta-vainajasta-otetusta-kudosnaytteest/
15.12.2021 Oikeusuutiset

Laki oikeusgeneettisistä isyystutkimuksista perustuslain vastainen: hauta määrättiin avattavaksi DNA-tutkimusta varten

KKO:2021:88 Isyys – Isyyden vahvistaminen – Perustuslaki – Perusoikeudet – Perustuslain etusija – Euroopan ihmisoikeussopimus – Yksityiselämän suoja A vaati kanteessaan, että C vahvistetaan hänen isäkseen. Koska C oli jo kuollut ja tuhkattu, A vaati, että C:n kymmeniä vuosia aikaisemmin kuolleiden vanhempien hauta määrätään avattavaksi oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tekemistä varten. Oikeusgeneettisestä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/isyyslaki-perustuslain-vastainen-hauta-maarattiin-avattavaksi-dna-tutkimusta-varten/
14.1.2020 Oikeusuutiset

KKO:lta ennakkopäätös uuden isyyslain mukaisesta perintöoikeuden menetyksen kohtuuttomuudesta

KKO:2020:3 Isyys – Isyyden vahvistaminen – Perintöoikeus A oli syntynyt avioliiton ulkopuolella ennen vuoden 1975 isyyslain (700/1975) voimaantuloa. Hän oli nostanut vuonna 2003 isyyden vahvistamiskanteen B:tä vastaan. Kanne oli jätetty tutkimatta isyyslain voimaanpanosta annetun lain (701/1975) 7 §:n 2 momentin nojalla. B oli kuollut vuonna 2008. Uuden isyyslain (11/2015) tultua…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kkolta-ennakkopaatos-uuden-isyyslain-mukaisesta-perintooikeuden-menetyksen-kohtuuttomuudesta/
22.12.2015 Oikeusuutiset

Uuden isyyslain voimaantulon myötä vanhoja tuomioita ei tarvitse purkaa ennen uuden kanteen nostamista

KKO:2015:97 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa – Ihmisoikeusloukkaus Isyys – Isyyden vahvistaminen Oikeussuojan tarve Ennen isyyslain voimaantuloa avioliiton ulkopuolella syntynyt A oli vaatinut vuonna 2000 nostamassaan kanteessa vahvistettavaksi, että B oli hänen isänsä. Korkein oikeus oli 17.11.2003 antamallaan tuomiolla (KKO 2003:107) hylännyt kanteen, koska se oli nostettu vasta isyyslain…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/uuden-isyyslain-voimaantulon-myota-vanhoja-tuomioita-ei-tarvitse-purkaa-ennen-uuden-kanteen-nostamista/
10.12.2015 Oikeusuutiset

OM: Uusi isyyslaki mahdollistaa isyyden tunnustamisen jo äitiysneuvolassa

Isyyden tunnustaminen helpottuu vuoden 2016 alusta lähtien isyyslain uudistuksen tullessa voimaan Selvissä tapauksissa, kuten tulevien vanhempien asuessa avoliitossa, isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Ennalta tunnustettu isyys on kuitenkin mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Epäselvissä tilanteissa tai…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/om-uusi-isyyslaki-mahdollistaa-isyyden-tunnustamisen-jo-aitiysneuvolassa/
22.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Esitys perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta eduskuntaan

Hallitus esittää, että perintökaareen lisättäisiin luku perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta. Säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle tänään 22.10. Esityksen mukaan uuden perillisen tai perinnönjaossa sivuutetun tulisi itse vaatia oikaisua. Kuolinpesästä omaisuutta saaneet…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-esitys-perinnonjaon-oikaisusta-ja-omaisuuden-palautusvelvollisuudesta-eduskuntaan/
3.9.2015 Oikeusuutiset

Perintökaareen ehdotetaan säännöksiä perinnönjaon oikaisemisesta

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa. Perinnönjaon oikaisua pohtinut työryhmä on saanut mietintönsä valmiiksi. Työryhmä ehdottaa, että perintökaareen lisätään uusi perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskeva luku.  Uuden perillisen tai perinnönjaossa sivuutetun tulisi itse vaatia oikaisua.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/perintokaareen-ehdotetaan-saannoksia-perinnonjaon-oikaisemisesta/
25.5.2015 Oikeusuutiset

OM: Isyyslaki uudistuu vuonna 2016 – isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa

Jos avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen biologinen isyys on selvä, voi isyyden jatkossa tunnustaa jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Näin voi toimia esimerkiksi silloin, kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa Perheen ei enää tarvitse käydä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen, kuten nykyisin. Muutos sisältyy uuteen isyyslakiin, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2016.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/om-isyyslaki-uudistuu-vuonna-2016-isyyden-voi-tunnustaa-jo-aitiysneuvolassa/
1.10.2014 Oikeusuutiset

Perustuslakiblogi: Isyyslainsäädännön uudistus: Toistuuko vuoden 1976 isyyslain voimaanpanolain syrjivä perintö?

Eduskunnassa on parhaillaan vireillä HE 91/2014 vp isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä voimassa oleva vuonna 1976 säädetty isyyslaki ja samaan aikaan säädetty isyyslain voimaanpanolaki ehdotetaan kumottaviksi ja korvattaviksi uudella isyyslailla. Esityksen tavoitteena on ratkaista isyyslain voimaanpanolain tuottamat krooniset ja toistuvat yhdenvertaisuusongelmat isyyskanteiden käsittelyssä Osin tässä onnistutaankin. Ehdotettava laki…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/perustuslakiblogi-isyyslainsaadannon-uudistus-toistuuko-vuoden-1976-isyyslain-voimaanpanolain-syrjiva-perinto/
25.6.2014 Oikeusuutiset

OM: Isyyslaki uudistuu – isyyden tunnustaminen mahdollista avopareille jo neuvolassa

Hallitus esittää nykyisen, vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain ajanmukaistamista Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Jatkossa isyys olisi mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Merkittävä muutos olisi myös isyyden vahvistamista koskevan kanneoikeuden palauttaminen takautuvasti niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/om-isyyslaki-uudistuu-isyyden-tunnustaminen-mahdollista-avopareille-jo-neuvolassa/