Perintökaareen ehdotetaan säännöksiä perinnönjaon oikaisemisesta

3.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa.

Perinnönjaon oikaisua pohtinut työryhmä on saanut mietintönsä valmiiksi.
Työryhmä ehdottaa, että perintökaareen lisätään uusi perinnönjaon
oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskeva luku.  Uuden perillisen tai perinnönjaossa
sivuutetun tulisi itse vaatia oikaisua.

Ehdotuksen lähtökohtana on, että kuolinpesästä omaisuutta saaneet
palauttaisivat kuolinpesään perinnönjaossa saamansa omaisuuden oikaisua
varten. Jos oikaisua vaativa on tullut perillisen asemaan vasta
perinnönjaon toimittamisen jälkeen, voisi palautusvelvollinen
vaihtoehtoisesti maksaa kuolinpesälle rahamäärän, joka vastaa hänen
liikaa saamansa omaisuuden arvoa.

Perinnönjaon oikaisusta
pyrittäisiin ensisijaisesti sopimaan osapuolten välillä. Oikaisua
vaativa voisi kuitenkin tarvittaessa hakea tuomioistuimelta
pesänselvittäjän määräämistä omaisuuden palauttamista varten.
Kuolinpesään voitaisiin myös määrätä pesänjakaja toimittamaan
oikaisujako. Ehdotuksessa on myös säännös kohtuuttoman
palautusvelvollisuuden sovittelusta.

Perintöoikeuden vanhenemiseen ei muutosta

Ehdotuksen
mukaan myös ositusta tai omaisuuden erottelua voidaan oikaista, jos
perittävän kuoleman jälkeen on toimitettu ositus tai omaisuuden erottelu
ja kuolinpesä on siinä luovuttanut omaisuutta avio- tai avopuolisolle
huomattavasti velvollisuuttaan enemmän.

Ehdotuksessa ei esitetä
muutoksia perintö- tai testamenttisaannon vanhentumista koskevaan
sääntelyyn. Perintöoikeus vanhenee kymmenessä vuodessa perittävän
kuolemasta.

Taustalla isyyslain muutokset

Esityksen
taustalla on uusi isyyslaki, joka tulee voimaan vuoden 2016 alusta.
Eduskunta edellytti isyyslain valmistelussa, että hallitus valmistelee
esityksen perinnönjaon peräyttämistä koskevaksi sääntelyksi tilanteissa,
joissa avioliiton ulkopuolella ennen 1.10.1976 syntyneellä lapsella on
uuden isyyslain mukaan perintöoikeus isänpuoleisen perittävän jälkeen.
Nyt valmistelu ehdotus on tätä eduskunnan lausumaa laajempi ja koskisi
kaikkia perinnönjaon peräyttämistilanteita.

Työryhmän arvion mukaan esitetyllä sääntelyllä olisi vaikutusta hyvin pieneen osaan väestöä.

Ehdotus lausuntokierrokselle

Työryhmän
ehdotus on kirjoitettu hallituksen esityksen muotoon ja
oikeusministeriö on lähettänyt sen tänään lausuntokierrokselle.
Mietinnön pohjalta valmisteltava hallituksen esitys on tarkoitus antaa
eduskunnalla lokakuun aikana, jotta lainsäädäntö tulisi voimaan yhtä
aikaa uuden isyyslain kanssa vuoden 2016 alusta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments