Generic filters
Exact matches only
22.12.2022 Lausunnot

Lausunto komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Oikeusministeriölle Dnro L2022-81 Lausuntopyyntönne: VN/33490/2022, 12.12.2022 KOMISSION MAKSUKYVYTTÖMYYSLAINSÄÄDÄNTÖJEN HARMONISOINTIA KOSKEVA DIREKTIIVIEHDOTUS (COM(2022) 702) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Asianajajaliitto pitää sinänsä kannatettavana, että jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntöjä pyritään harmonisoimaan. Jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on nykyisellään merkittäviä eroavaisuuksia, mikä voi hankaloittaa rajat ylittävää liiketoimintaa ja erityisesti mahdollisuuksia hankkia kansainvälistä rahoitusta. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-komission-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisointia-koskevasta-direktiiviehdotuksesta/
10.12.2019 Oikeusuutiset

Lomautetulla oli oikeus irtisanomisajan palkkaan kun oli tullut työkyvyttömäksi lomautuksen aikana

KKO:2019:108 Työsopimus – Työsopimuksen raukeaminen – Lomauttaminen – Irtisanomisajan palkka – Ennakkopäätösvalitus Työntekijä oli ollut lomautettuna yli 200 päivää, kun hänelle myönnettiin täysi työkyvyttömyyseläke lomautuksen aikana alkaneen työkyvyttömyyden perusteella. Kun työkyvyttömyyseläke oli myönnetty, työntekijä oli irtisanoutunut. Korkein oikeus katsoi, että työsopimus ei näissä olosuhteissa ollut rauennut työntekijälle myönnetyn täyden työkyvyttömyyseläkkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/lomautetulla-oli-oikeus-irtisanomisajan-palkkaan-kun-oli-tullut-tyokyvyttomaksi-lomautuksen-aikana/
16.5.2019 Oikeusuutiset

Henkilöstövuokrayrityksen työsuhteet toistaiseksi voimassa olevia, työnantajalla irtisanomisperuste kun työvoiman tilaus päättyi

KKO:2019:45 Työsopimus – Määräaikainen työsopimus – Vuokratyö Henkilöstön vuokrausta harjoittava yhtiö oli tehnyt työntekijöiden kanssa useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Työsopimusten ehtojen mukaan työsuhde päättyi vuokrayrityksen asiakasyhtiön työntekijää koskevan toimeksiannon päättyessä työsopimuksessa arvioituna päivänä. Kun työsopimuksista ilmenevien syiden perusteella työnantajan työvoiman tarvetta ei voitu arvioida tilapäiseksi ja kun työnantaja ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/henkilostovuokrayrityksen-tyosuhteet-toistaiseksi-voimassa-olevia-tyonantajalla-irtisanomisperuste-kun-tyovoiman-tilaus-paattyi/
21.1.2019 Oikeusuutiset

TV-ohjelman tuotannon siirto Yleisradiosta oli liiketoimintakauppa, jossa työntekijät siirtyivät osana kauppaa

HelHO:2018:21 Työsuhteen irtisanominen – Liikkeen luovutus Yleisradio Oy ja Aito Tehdas Oy olivat 3.9.2014 solmineet sopimuksen liiketoiminnan kaupasta, jolla Yleisradio Oy oli luovuttanut Uusi päivä -ohjelman tuotantoon liittyvän tuotannollis-teknisen liiketoiminnan Aito Tehdas Oy:lle. Yleisradio Oy oli samassa yhteydessä solminut Aito Tehdas Oy:n kanssa palvelusopimuksen teknisten palveluiden tuottamisesta, jonka perusteella Aito…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tv-ohjelman-tuotannon-siirto-yleisradiosta-oli-liiketoimintakauppa-jossa-tyontekijat-siirtyivat-osana-kauppaa/
25.1.2018 Oikeusuutiset

Valtioneuvosto irtisanoi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen

Valtakunnansyyttäjä sai joulukuussa tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta. Päätöksessä on arvioitu valtakunnansyyttäjä Nissisen toimintakykyä kaikissa tehtävissään ja sitä, kuinka tuomio vaikuttaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiin. – Valtakunnansyyttäjän tehtävä on virka, jonka hoitamisessa voidaan edellyttää erityistä moitteettomuutta. Valtakunnansyyttäjän nauttima luottamus ja uskottavuus ovat keskeinen osa hänen toimintakykyään. Esimiesasemassa ja virastopäällikkönä häneen voidaan kohdistaa korkeampia vaatimuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/valtioneuvosto-irtisanoi-valtakunnansyyttaja-matti-nissisen/
11.11.2016 Oikeusuutiset

Irtisanomisen sijasta työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työntekopaikkakuntaa. Vedottava irtisanomisperusteisiin.

KKO:2016:80 Työsopimus – Työsopimuksen ehtojen muuttaminen – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen – Työsopimuksen purkaminen Yhtiö oli yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen ilmoittanut työntekijöilleen toimipaikan lakkauttamisesta ja työntekijöiden siirtymisestä työskentelemään toisessa kaupungissa sijaitsevaan yhtiön toimipaikkaan. Työntekijä, jonka työsopimukseen oli kirjattu työn suorittamispaikaksi yhtiön vanha toimipaikka, ei ollut saapunut uuteen toimipaikkaan ilmoitetun muuttoajankohdan jälkeen.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/irtisanomisen-sijasta-tyonantaja-voi-yksipuolisesti-muuttaa-tyontekopaikkakuntaa-vedottava-irtisanomisperusteisiin/
8.9.2016 Lausunnot

Lausunto palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Dnro 44/2016 Lausuntopyyntönne: TEM/1487/03.01.01/2016, 16.8.2016 PALKKATURVALAIN, MERIMIESTEN PALKKATURVALAIN JA HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa: Asianajajaliitto pitää myönteisenä mietinnössä esitettyjä muutosesityksiä. Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muutosehdotukset ovat perusteltuja. Konkurssimenettelyihin selviytymissopimukset tuovat konkurssipesien pesänhoitajina toimiville asianajajille arvioitavaksi uudentyyppisen velallisen solmiman sopimuksen,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-palkkaturvalain-merimiesten-palkkaturvalain-ja-harmaan-talouden-selvitysyksikosta-annetun-lain-muuttamisesta/
22.6.2015 Oikeusuutiset

Osa-aikainen lomautus ei oikeuttanut työntekijää saamaan irtisanomisajan palkan

KKO:2015:43 Työsopimus – Lomauttaminen – Irtisanomisajan palkka Työntekijä oli osa-aikaisesti lomautettu heinäkuussa 2009 siten, että hän 16 työviikon aikana oli työskennellyt kuusi viikkoa. Marraskuussa samana vuonna lomautus oli muuttunut kokoaikaiseksi. Työntekijä irtisanoi työsopimuksensa toukokuussa 2010 ja vaati irtisanomisajan palkkaa työsopimuslain 5 luvun 7 §:n 3 momentin nojalla, koska katsoi olleensa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/osa-aikainen-lomautus-ei-oikeuttanut-tyontekijaa-saamaan-irtisanomisajan-palkan/
18.11.2014 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös irtisanomisajasta konkurssin yhteydessä

KKO:2014:84 Työsopimus – Lomauttaminen – Työsopimuksen päättäminen – Irtisanomisajan palkka Konkurssi A:n lomautuksen 200. päivä täyttyi perjantaina 5.11. Hän irtisanoi työsopimuksensa seuraavana maanantaina 8.11. lomautuksen keston perusteella. Työnantajayhtiö oli asetettu tiistaina 2.11. konkurssiin, mutta yhtiö ei ollut irtisanonut A:n työsopimusta. Työsopimuslain 5 luvun 7 §:n nojalla A:lle maksettava irtisanomisajan palkkaa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/ennakkopaatos-irtisanomisajasta-konkurssin-yhteydessa/
19.11.2013 Oikeusuutiset

Bussikuski voitiin irtisanoa kun puhalsi ennen koulukuljetusta 0,35 ‰

Työtuomioistuin TT:2013-166 Irtisanomissuojasopimus Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen purkaminen Vahingonkorvaus Työnantaja oli purkanut linja-autonkuljettajan työsopimuksen, kun ajoneuvoon asennettu alkolukko oli työntekijän aloittaessa työvuoroaan estänyt ajoneuvon käynnistymisen. Puhallettu lukema oli 0,35 promillea. Yhtiössä oli nollatoleranssi alkoholin vaikutuksen alaisena työskentelyyn, ja tämä oli ollut työntekijöiden tiedossa. Ratkaisun mukaan voitiin pitää lähtökohtaisesti hyväksyttävänä sitä, ettei…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/bussikuski-voitiin-irtisanoa-kun-puhalsi-ennen-koulukuljetusta-035-%e2%80%b0/