TV-ohjelman tuotannon siirto Yleisradiosta oli liiketoimintakauppa, jossa työntekijät siirtyivät osana kauppaa

21.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2018:21

Työsuhteen irtisanominen – Liikkeen luovutus

Yleisradio Oy ja Aito Tehdas Oy olivat
3.9.2014 solmineet sopimuksen liiketoiminnan kaupasta, jolla Yleisradio
Oy oli luovuttanut Uusi päivä -ohjelman tuotantoon liittyvän
tuotannollis-teknisen liiketoiminnan Aito Tehdas Oy:lle. Yleisradio Oy
oli samassa yhteydessä solminut Aito Tehdas Oy:n kanssa
palvelusopimuksen teknisten palveluiden tuottamisesta, jonka perusteella
Aito Tehdas Oy oli vastannut Uusi päivä -ohjelman teknisten
tuotantopalveluiden tuottamisesta.

Hovioikeudessa oli Yleisradio Oy:n
valituksen johdosta kysymys siitä, olivatko käräjäoikeudessa kantajina
olleiden työntekijöiden työsuhteeseen liittyneet oikeudet ja
velvollisuudet siirtyneet Aito Tehdas Oy:lle työsopimuslaissa
tarkoitetun liikkeen luovutusta koskevan säännöstön nojalla.

Toisin
kuin käräjäoikeus oli katsonut, hovioikeuden kokonaisarvio Yleisradio
Oy:n ja Aito Tehdas Oy:n järjestelyihin liittyvistä tekijöistä oli, että
Yleisradion piiristä oli luovutettu Aito Tehdas Oy:lle Uusi päivä
-ohjelman tuotannollis-teknisiä palveluita harjoittanut taloudellinen
toiminnallinen kokonaisuus, joka oli säilyttänyt identiteettinsä.
Kysymyksessä oli siten työsopimuslaissa tarkoitettu liikkeen luovutus,
eikä kantajilla ollut oikeutta korvaukseen työsopimuksen
perusteettomasta päättämisestä eikä oikeutta irtisanomisajan palkkaan.
Hovioikeus hylkäsi kanteet. (ään.)