Generic filters
Exact matches only
26.3.2024 Oikeusuutiset

KHO: Tytäryhtiön osakkeet voivat olla emoyhtiön käyttöomaisuutta – kolme vuosikirjaratkaisua

KHO:2024:41 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Holdingyhtiö – Tytäryhtiö – Osakevaihdolla muodostettu konsernisuhde – Konsernin hallintopalveluja tuottava emoyhtiö KHO:2024:41 KHO:2024:42 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Holdingyhtiö – Tytäryhtiö – Osakevaihdolla muodostettu konsernisuhde – Osakkeenomistajiensa sijoituksia hallinnoiva emoyhtiö KHO:2024:42 KHO:2024:43 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-tytaryhtion-osaakkeet-olivat-emoyhtion-kayttoomaisuutta-osakkeiden-luovutushinta-oli-verovapaata-tuloa/
10.3.2023 Oikeusuutiset

Avainhenkilöiden holdingyhtiöiden merkittäväksi tarjottavan osakkeen käypä arvo oli määritettävä yhtiön substanssi- ja tuottoarvojen keskiarvon perusteella

KHO:2023:23 Ennakkoperintä – Työsuhteeseen perustuva oikeus merkitä yhtiön osakkeita – Käypä arvo – Naken in naken ut – Substanssiarvo – Asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö – Yhtiön luonne – Asiantuntijapalveluita tarjoavat osakkaat A Oy toimi asiakkaidensa taloudellisena neuvonantajana erikoistuen lähinnä kiinteistömarkkinoihin, minkä ohella se toimi toimitilavälittäjänä ja arvonmäärittäjänä useilla paikkakunnilla Suomessa. Yhtiön…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/avainhenkiloiden-merkittavaksi-tarjottavan-osakkeen-kaypa-arvo-oli-maaritettava-yhtion-substanssi-ja-tuottoarvojen-keskiarvon-perusteella/
29.9.2022 Oikeusuutiset

Työpanososinkoa ei vähennetty osakkaan kuolinpesän osinkoverotuksessa kuolinvuoden jälkeen

Itä-Suo­men HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Työpanososinko – Holdingyhtiön jakama osinko – Kuolinpesän verovelvollisuus – Osingonjakohetki A oli työskennellyt ainakin vuodesta 2012 lähtien kuolemaansa 27.5.2017 saakka lääkärinä B Oy:ssä. A oli omistanut 51 osaketta C Oy:n (jäljempänä Yhtiö) osakekannasta, joka muodostui yhteensä 100 osakkeesta. A:n omistusosuus Yhtiöstä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/tyopanososinkoa-ei-vahennetty-osakkaan-kuolinpesan-osinkoverotuksessa-kuolinvuoden-jalkeen/
13.1.2022 Lausunnot

Lausunto pöytälaatikkoyhtiöitä koskevasta direktiiviehdotuksesta

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VN/34071/2021 VM187:00/2021 LAUSUNTO EHDOTUKSESTA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI koskien pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäytön estämistä verotuksessa sekä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin (EU) 2011/16 muuttamisesta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Neuvoston direktiiviksi koskien pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäytön estämistä verotuksessa sekä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin (EU) 2011/16 muuttamisesta (jäljempänä ”Direktiiviehdotus”).…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-poytalaatikkoyhtioita-koskevasta-direktiiviehdotuksesta/
15.12.2021 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua korkojen vähennyskelpoisuudesta yrityskauppatilanteessa

KHO:2021:179 Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Yrityskauppa – Konserniavustus – Osakeyhtiön perustaminen yrityksen ostamista varten – Holdingyhtiö – Osakkeiden hankintavelka – Veron kiertäminen KHO:2021:178 Elinkeinotulon verotus – Korkomenojen vähentäminen – Yrityskauppa – Osakeyhtiön perustaminen yrityksen ostamista varten – Konsernin sisäinen järjestely – Osakkeiden hankintavelka – Veron kiertäminen – Sijoittautumisvapaus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kholta-kaksi-ratkaisua-korkojen-vahennyskelpoisuudesta-yrityskauppatilanteessa/
22.1.2020 Oikeusuutiset

Väliyhteisötulo realisoitui osakkaalle väliyhteisön tilikauden päättymispäivänä

Helsingin HAO: Tuloverotus – Väliyhteisötulo – Tulon realisoituminen – Määräysvalta – Jaksotus – Verosopimus – Luovutusvoitto A Ltd oli belizeläinen holdingyhtiö, joka oli 25.1.2013 myynyt B Oy:n osakkeita. Hallinto-oikeus katsoi, että A Ltd oli X:n määräysvallassa ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetussa laissa (väliyhteisölaki) tarkoitetulla tavalla. X oli ollut B Oy:n…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/valiyhteisotulo-realisoitui-osakkaalle-valiyhteison-tilikauden-paattymispaivana/
21.2.2019 Oikeusuutiset

Yhtiön avainhenkilön merkitsemien osakkeiden luovutusvoitto verotettiin pääomatulona

KHO:2019:26 Henkilökohtaisen tulon verotus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Johdon kannustinjärjestelmä – Holdingyhtiö – Osakkeista saatu luovutusvoitto B-suvun jäsenet omistivat B Oy:n ja C Oy:n. B Oy ja C Oy omistivat holdingyhtiö D Oy:n, jolle B Oy vuonna 2008 suuntasi osakeannin. Kun D Oy oli merkinnyt B Oy:n osakkeita, D…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/yhtion-avainhenkilon-merkitsemien-osakkeiden-luovutusvoitto-verotettiin-paaomatulona/
21.3.2018 Oikeusuutiset

Kommandiittiyhtiön käyttöön perustuva lääkäriyhtiön toimintamalli oli liiketaloudellisilta perusteiltaan suhteellisen ohut ja osin keinotekoinen

KHO:2018:40 Tuloverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Työpanososinko – Holdingyhtiö – Kommandiittiyhtiö – Veron kiertäminen – Lääkäriyhtiö A oli ollut C Oy:n osakkeenomistaja, ja C Oy oli ollut B Ky:n vastuunalainen yhtiömies. Lääkärien pääsääntöisesti itse omistamat osakeyhtiöt olivat toimineet B Ky:n vastuunalaisina yhtiömiehinä. Kullekin vastuunalaiselle yhtiömiehelle oli B Ky:ssä perustettu…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/kommandiittiyhtion-kayttoon-perustuva-laakariyhtion-toimintamalli-oli-liiketaloudellisilta-perusteiltaan-suhteellisen-ohut-ja-osin-keinotekoinen/
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje”

Dnro 66/2016 Lausuntopyyntönne: 23.12.2016 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ”VARAINSIIRTOVEROTUKSEN YHTENÄISTÄMISOHJE” Pääkaupunkiseudun verotoimisto on pyytänyt lausuntopyynnössään 23.12.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje” (ohjeen päivitys vuodelle 2017). Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja toteaa, että varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeen päivittäminen on erityisesti varainsiirtoverolakiin tehdyt, vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudistukset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-varainsiirtoverotuksen-yhtenaistamisohje/
3.5.2014 Oikeusuutiset

Johdon holdingyhtiön avulla toteutettu kannustinjärjestelmä oli veronkiertoa

KHO:2014:66 Henkilökohtaisen tulon verotus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Johdon kannustinjärjestelmä – Holdingyhtiö – Veron kiertäminen N oli eräiden muiden A Oyj:n johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa perustanut B Oy:n, jonka koko osakekannan he omistivat. B Oy oli hankkinut A Oyj:n osakkeita, joiden hankinta oli rahoitettu noin yhden viidesosan osuudelta B…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/johdon-holdingyhtion-avulla-toteutettu-kannustinjarjestelma-oli-veronkiertoa/