Työpanososinkoa ei vähennetty osakkaan kuolinpesän osinkoverotuksessa kuolinvuoden jälkeen

29.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suo­men HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Työpanososinko – Holdingyhtiön jakama osinko – Kuolinpesän verovelvollisuus – Osingonjakohetki

A oli työskennellyt ainakin vuodesta 2012 lähtien kuolemaansa 27.5.2017 saakka lääkärinä B Oy:ssä. A oli omistanut 51 osaketta C Oy:n (jäljempänä Yhtiö) osakekannasta, joka muodostui yhteensä 100 osakkeesta. A:n omistusosuus Yhtiöstä oli siten ollut 51 prosenttia, joka vastasi kuolinpesän nykyistä omistusosuutta Yhtiöstä. B Oy:ssä työskennellyt A oli omistanut B Oy:n osakkeita Yhtiön kautta.

Yhtiöön oli vuoteen 2014 saakka maksettu A:n B Oy:ssä lääkärinä työskentelyyn perustuvia työpanososinkoja, jotka oli verotettu A:n ansiotulona hänen elinaikanaan. Verovuodelta 2015 oli siirtynyt seuraaville verovuosille vähennettäväksi aiemmin Yhtiöön maksettua ja A:n ansiotulona verotettua työpanososinkoa.

Yhtiön osingoista antaman vuosi-ilmoituksen mukaan Yhtiö oli jakanut tilikaudelta 1.4.2017–31.3.2018 osinkoa yhteensä 135 506,93 euroa, josta 120 823,11 euroa oli ollut A:n kuolinpesälle jaettua osinkoa. Kyseinen osinko oli ollut nostettavissa 16.7.2018. Yhtiön tilikautta 1.4.2017–31.3.2018 koskevan varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan 16.7.2018 mukaan kuolinpesälle jaettavista osingoista 107 118,65 euroa oli ollut Yhtiön saamaa työpanososinkoa, joka oli jo verotettu A:n ansiotulona.

Verovuodelta 2018 toimitetussa verotuksessa A:n kuolinpesän Yhtiöstä saamaksi osingoksi oli katsottu vuosi-ilmoituksen mukaisesti 120 823,11 euroa, joka oli verotettu kuolinpesän ansio- ja pääomatulona. Toimitetussa verotuksessa kuolinpesän saamasta osingosta ei ollut miltään osin vähennetty A:n ansiotulona verotettua työpanososinkoa 107 118,65 euroa.

A:n kuolinpesä oli vaatinut oikaisuvaatimuksessaan, että osinkotuloista  oli poistettava 107 118,65 euroa jo kertaalleen verotettua työpanososinkoa.

Verotuksen oikaisulautakunta oli valituksenalaisessa päätöksessä hyväksynyt kuolinpesän oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeus Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen hyväksyen kumosi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen ja saattoi 7.10.2019 toimitetun verotuksen voimaan.

Itä-Suo­men HAO 26.9.2022 2149/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments