Väliyhteisötulo realisoitui osakkaalle väliyhteisön tilikauden päättymispäivänä

22.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO: Tuloverotus – Väliyhteisötulo – Tulon realisoituminen – Määräysvalta – Jaksotus – Verosopimus – Luovutusvoitto

A Ltd oli belizeläinen holdingyhtiö, joka oli 25.1.2013 myynyt B Oy:n osakkeita. Hallinto-oikeus katsoi, että A Ltd oli X:n määräysvallassa ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetussa laissa (väliyhteisölaki) tarkoitetulla tavalla. X oli ollut B Oy:n osakkeiden kaupan aikaan 25.1.2013 Suomessa yleisesti verovelvollinen, eikä hän tuolloin ollut minkään verosopimuksen mukaan muualla asuva. X oli tämän jälkeen saman vuoden aikana muuttanut Maltalle. Asiassa oli riidatonta, että X oli 31.12.2013 asunut verosopimuksessa tarkoitetulla tavalla Maltalla.

Hallinto-oikeus totesi, että väliyhteisölaissa ei ole säännöstä väliyhteisötulon realisoitumishetkestä eikä myöskään nimenomaista viittausta tulon jaksottamista koskeviin säännöksiin. Asiaa ei ole nimenomaisesti käsitelty lain esitöissäkään. Suomen verotuksessa yhtiön osakasta ei pääsääntöisesti veroteta yhtiön saamasta tulosta, jos tätä tuloa ei jaeta edelleen osakkaalle. Väliyhteisölain säännöksillä poiketaan tästä lähtökohdasta. Väliyhteisötulon verottaminen ei perustu osakkaan tosiasiallisesti saamaan tuloon, vaan kyse on laskennallisesta erästä. Väliyhteisölaissa ei luonnehdita väliyhteisön saamia yksittäisiä tuloeriä osakkaan saamaksi tuloksi, vaan osakkaan tulona verotetaan osuus väliyhteisön tulosta. Tulon määrä voidaan laskea vasta tilikauden päätyttyä. Myös väliyhteisölaissa tarkoitettua määräysvaltaa arvioidaan vasta tilikauden päättymisen ajankohdan mukaan, joten kesken tilikautta ei välttämättä ole tiedossa se mahdollinen taho, joka on verovelvollinen asiassa. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että väliyhteisötulo realisoitui osakkaalle väliyhteisön tilikauden päättymispäivänä.

A Ltd:n tilikausi oli päättynyt 31.12.2013. Näin ollen väliyhteisötulon verottamisen edellytyksiä oli arvioitava kyseisen ajankohdan perusteella. Koska A asui tuolloin verosopimuksen mukaan Maltalla, Suomella ei ollut verosopimuksen mukaan oikeutta verottaa tätä tuloa. Hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments