Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.12.2022 Oikeusuutiset

Yhtiöiden välillä ei voitu katsoa vallinneen sellaista toiminnallista yhteyttä, että A Oyj:n osakkeita voitaisiin pitää hakijayhtiön käyttöomaisuutena

Tu­run HAO: Elinkeinotulon verotus – Luovutusvoitto – Käyttöomaisuusosake – Toiminnallinen yhteys Hakijayhtiön ennakkoratkaisuhakemuksen johdosta Verohallinto oli katsonut ennakkoratkaisussaan, että mikäli hakijayhtiö luovuttaa omistamansa A Oyj:n osakkeet hakemuksessa kuvatulla tavalla omistettuaan osakkeet vähintään vuoden ajan, osakkeiden luovutushinta ei ole hakijayhtiön veronalaista tuloa eikä osakkeiden hankintameno vähennyskelpoinen meno elinkeinotulon verottamisesta annetun lain…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/yhtioiden-valilla-ei-voitu-katsoa-vallinneen-sellaista-toiminnallista-yhteytta-etta-a-oyjn-osakkeita-voitaisiin-pitaa-hakijayhtion-kayttoomaisuutena/
12.9.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi

Valtiovarainministeriölle lausuntopalvelu.fi Lausuntopyyntönne: viitenumeronne VN/34178/2021, 12.8.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-tuloverolain-ja-eraiden-muiden-lakien-muuttamisesta-luonnollisten-henkiloiden-omaisuuden-arvonnousutulon-johdosta-maarattavan-veron-k/
2.9.2022 Oikeusuutiset

Kuolinpesän Kanadan valtiolle maksama luovutusvoittovero voitiin hyvittää Suomessa määrätyssä perintöverotuksessa

KHO:2022:104 Perintöverotus – Ulkomaisen veron hyvitys – Kanadassa sijaitsevat kiinteistöt – Kanadan valtiolle suoritettu tulovero B oli kuollut vuonna 2016. B:n A:lle ja muille perinnönsaajille jättämään perintöön oli kuulunut muun muassa kaksi Kanadassa sijaitsevaa kiinteistöä. Kanadan verolainsäädännön mukaan B:n omistamat kiinteistöt oli katsottu hänen kuolemansa perusteella luovutetuiksi, minkä vuoksi B:n…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/kuolinpesan-kanadan-valtiolle-maksama-luovutusvoittovero-voitiin-hyvittaa-suomessa-maaratyssa-perintoverotuksessa/
29.6.2022 Oikeusuutiset

Rakennuksen hankintamenoon oli luettava sen rakentamiskustannukset myös siltä osin kuin ne oli katettu aiemman rakennuksen tuhoutumisen myötä saadulla vakuutuskorvauksella

KHO:2022:84 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoiton verotus – Rakennuksen hankintameno – Tuhoutunut rakennus – Vakuutuskorvaus – Uuden rakennuksen rakentamiskustannukset A:n omistamalla kiinteistöllä hankintahetkellä ollut rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. A oli saanut tuhoutuneesta rakennuksesta verovapaan vakuutuskorvauksen, jonka hän oli kokonaisuudessaan käyttänyt tuhoutuneen rakennuksen tilalle rakennetun uuden rakennuksen rakentamiskustannusten kattamiseen. A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/rakennuksen-hankintamenoon-oli-luettava-sen-rakentamiskustannukset-myos-silta-osin-kuin-ne-oli-katettu-aiemman-rakennuksen-tuhoutumisen-myota-saadulla-vakuutuskorvauksella/
28.6.2022 Oikeusuutiset

Kahdeksan yhteisesti omistetun kiinteistön halkominen siten, että kummallekin omistajalle jäi yksi kiinteistö, ei johtanut verotettavaaan luovutusvoittoon

KHO:2022:81 Henkilökohtaisen tulon verotus – Pääomatulo – Omaisuuden luovutus – Luovutusvoitto – Määräosaisen yhteisomistuksen purkaminen – Yhteishalkominen – Kokonaisarvohalkomisen menetelmä – Kiinteistönmuodostamislaki A ja hänen veljensä omistivat yhtä suurin osuuksin kahdeksan kiinteistöä. Kiinteistöjen yhteisomistus oli tarkoitus purkaa toimittamalla yhteishalkominen kokonaisarvohalkomisen menetelmää käyttäen. Yhteishalkomisessa A:n ja hänen veljensä yhteisesti omistamien kiinteistöjen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kahdeksan-yhteisesti-omistetun-kiinteiston-halkominen-siten-etta-kummallekin-omistajalle-jai-yksi-kiinteisto-ei-johtanut-verotettavaaan-luovutusvoittoon/
11.3.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi vastikkeellinen saanto jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa

Verohallinnolle LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI VASTIKKEELLINEN SAANTO JÄÄMISTÖOSITUKSESSA JA PERINNÖNJAOSSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Vastikkeellinen saanto jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa (”Verohallinnon ohjeluonnos”). Asianajajaliitto pitää ohjeen julkaisemista erittäin kannatettavana. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Ohjekirjeen otsikointi Verohallinnon ohjeluonnoksen kansilehdellä olevassa ingressissä todetaan, että ohjeessa käsitellään vastikkeellisia saantoja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-vastikkeellinen-saanto-jaamistoosituksessa-ja-perinnonjaossa/
6.9.2021 Oikeusuutiset

Verovapaan amerikanperinnön luovutusvoittoverotuksen mukainen hankintameno oli osakkeiden todellinen käypä arvo

KHO:2021:120 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoiton verotus – Osakkeen hankintameno – Testamentilla saatu omaisuus – Verosopimus – Perintöverotuspäätöksessä vahvistettu arvo A oli saanut yhdysvaltaiselta perinnönjättäjältä testamentin nojalla pörssiosakkeita. Osakkeista ei ollut Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan maksettava sinne perintöveroa eikä A ollut antanut Yhdysvaltoihin perintöveroilmoitusta. Perintöveroa ei ollut maksettava myöskään Suomeen Suomen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/verovapaan-amerikanperinnon-luovutusvoittoverotuksen-mukainen-hankintameno-oli-osakkeiden-todellinen-kaypa-arvo/
22.6.2021 Oikeusuutiset

Luovutusvoittoa laskettaessa ei ollut merkitystä sillä, oliko verovelvollinen käyttänyt tuhoutuneen rakennuksen vakuutuskorvauksen uuden talon rakentamiskustannuksiin

Hä­meen­lin­nan HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoiton verotus – Hankintameno – Tuhoutunut omaisuus – Vakuutuskorvaus  Asiassa oli ratkaistavana se, tuliko kiinteistön luovutuksesta saadun luovutusvoiton määrää laskettaessa ottaa hankintamenona huomioon kiinteistön hankintahinta ja kiinteistöllä sijainneen tuhoutuneen talon tilalle rakennetun uuden talon rakennuskustannuksista vain se osa, joka ylitti talon tuhoutumisen johdosta saadun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/luovutusvoittoa-laskettaessa-ei-ollut-merkitysta-silla-oliko-verovelvollinen-kayttanyt-tuhoutuneen-rakennuksen-vakuutuskorvauksen-uuden-talon-rakentamiskustannuksiin/
26.4.2021 Oikeusuutiset

Useiden kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkaminen yhteishalkomistoimituksena johtaisi luovutusvoittoverotukseen

Tu­run HAO: Ennakkoratkaisu – Luovutusvoiton veronalaisuus – Kiinteistöjen määräosaisen yhteisomistuksen purkaminen – Yhteishalkominen – Kokonaisarvomenetelmä Ennakkoratkaisun hakijan ja hänen veljensä tarkoituksena oli purkaa yhteisomistussuhteensa (omistusosuudet ½ ja ½) kahdeksan kiinteistön osalta. Toimenpide oli tarkoitus suorittaa maanmittaustoimituksena niin sanotulla yhteishalkomisen kokonaisarvomenetelmällä siten, että osapuolille jaettavat kiinteistöt kokonaisarvoltaan vastaisivat heidän nyt omistamiaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/useiden-kiinteistojen-yhteisomistussuhteen-purkaminen-yhteishalkomistoimituksena-johtaisi-luovutusvoittoverotukseen/
18.12.2020 Oikeusuutiset

KHO: Tuloverolain tarkoittamaa luovutustappiota katsottiin syntyvän vain vastikkeellisista luovutuksista

KHO:2020:145 Tuloverotus – Luovutusvoittoverotus – Vähennyskelpoinen luovutustappio – Omaisuuden luovutus – Vastikkeeton luovutus Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko kauppakirjaan perustuvaa osakkeiden omistusoikeuden siirtämistä pidettävä sellaisena luovutuksena, johon sovellettiin luovutustappiota koskevia säännöksiä, vaikka kauppakirjassa osakkeiden kauppahinnaksi oli sovittu nolla euroa. Korkein hallinto-oikeus totesi, että tuloverolaissa ei ole tarkempaa määritelmää sille,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kho-tuloverolain-tarkoittamaa-luovutustappiota-katsottiin-syntyvan-vain-vastikkeellisista-luovutuksista/