Generic filters
Exact matches only
11.2.2021 Oikeusuutiset

Työnantaja ei voinut kilpailukykysopimuksen perusteella yksipuolisesti määrätä osittaisella hoitovapaalla olevalle työajan pidennystunteja

TT 2021:7 Kilpailukykysopimus – Osittainen hoitovapaa – Pakottava lainsäännös – Työaika Sovellettavan työehtosopimuksen liitteenä olevassa pöytäkirjassa oli sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 tekemän kilpailukykysopimuksen mukaisesta vuosittaisen työajan pidentämisestä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko työnantaja voinut määrätä osittaisella hoitovapaalla olleelle työntekijälle työajan pidennystunteja kyseisen pöytäkirjan niin sanotun perälautamääräyksen perusteella sopimatta asiasta erikseen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/tyonantaja-ei-voinut-kilpailukykysopimuksen-perusteella-yksipuolisesti-maarata-osoittaisella-hoitovapaalla-olevalle-tyoajan-pidennystunteja/
20.8.2020 Oikeusuutiset

KKO: Ei voida pitää perusteltuna, että vanhempi voisi hoitovapaan perusteella välttyä kokonaan suorittamasta elatusapua

KKO:2020:60 Lapsen elatus – Vanhemman elatuskyky – Hoitovapaa Vanhemman elatuskykyä oli hoitovapaan aikana arvioitava hänen tosiasiallisten tulojensa perusteella. Vanhemman hoitovapaata edeltävän elatuskyvyn perusteella kohtuulliseksi elatusavun määräksi katsottiin kuitenkin tosiasiallisiin tuloihin perustuvaa elatuskykyä vastaavaa määrää korkeampi määrä. (Ään.)   KKO:2020:60

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/kko-ei-voida-pitaa-perusteltuna-etta-vanhempi-voisi-hoitovapaan-perusteella-valttya-kokonaan-suorittamasta-elatusapua/
14.2.2020 Oikeusuutiset

Työnantajan tarjoama lastenhoitoapu oli veronalainen luontoisetu

Itä-Suomen HAO: Ennakkoratkaisu – Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sairausvakuutusmaksu – Henkilökuntaetu – Lastenhoito – Luontoisetu Kuntayhtymä A oli hakenut ennakkoratkaisua siitä, syntyykö sen järjestämästä ja maksamasta lastenhoitoavusta kuntayhtymän työntekijöille veronalainen luontoisetu, josta A:n on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. A on palkannut vuosina 2001–2003 syntyneitä nuoria kesätöihin. Kesätyöntekijöistä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/tyonantajan-tarjoama-lastenhoitoapu-oli-veronalainen-luontoisetu/
5.2.2019 Oikeusuutiset

TEM: EU:ssa päästy sopuun työelämän tasapainodirektiivistä

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi Coreperin käsittelyssä ehdotuksen lopulliseksi sopuratkaisuksi työelämän tasapainodirektiivistä. Siinä säädellään isyysvapaasta, vanhempainvapaasta, omaishoitovapaasta ja joustavista työjärjestelyistä Isyysvapaa Isille, tai jos kansallisessa lainsäädännössä on tunnustettu toinen vanhempi, tulee oikeus vähintään 10 päivän isyysvapaaseen. Oikeudelle ei saa asettaa työssäoloaikaehtoa. Korvaus on sairauspäivärahan mukaisella tasolla. Korvaukselle saa asettaa kuuden kuukauden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/tem-eussa-paasty-sopuun-tyoelaman-tasapainodirektiivista/
16.5.2017 Oikeusuutiset

Työehtosopimuksen määräys johti välilliseen syrjintään sukupuolen perusteella

KKO:2017:25 Naisten ja miesten välinen tasa-arvo – Raskaudesta johtuva syrjintä R oli palannut työhön hoitovapaalta 1.9.2008 ja jäänyt uudelleen äitiysvapaalle 18.12.2008. R:n työsuhteeseen sovelletun työehtosopimuksen mukaan “uusi palkallinen vapaajakso seuraavan lapsen johdosta edellyttää kuuden kuukauden työssäolojakson täyttymistä perhevapaajaksojen välillä”. R:lle ei ollut maksettu toisen äitiysloman aikana palkkaa. R oli asetettu…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/tyoehtosopimuksen-maarays-johti-valilliseen-syrjintaan-sukupuolen-perusteella/
24.12.2015 Oikeusuutiset

Uuden äitiysvapaan palkan tulee vastata sitä palkkaa, jota työntekijä sai ennen kuin hän jäi osittaiselle hoitovapaalle

Työtuomioistuin TT:2015-139 Euroopan unionin oikeus Osittainen hoitovapaa Palkkaus Työehtosopimuksen tulkinta Äitiysvapaa Kysymys oikeudesta keskeyttää osittainen hoitovapaa uuden äitiysvapaan johdosta sekä osittaiselta hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle siirtyvän työntekijän äitiysvapaan ajan palkasta. (Ks. myös TT 2014:115 – 117.)– – – Työtuomioistuin on edellä katsonut, että osittainen hoitovapaa on mahdollista keskeyttää samoilla perusteilla kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/uuden-aitiysvapaan-palkan-tulee-vastata-sita-palkkaa-jota-tyontekija-sai-ennen-kuin-han-jai-osittaiselle-hoitovapaalle/
12.2.2014 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio peräkkäisiä perhevapaita koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 13. helmikuuta tuomion työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön yhdistetyissä asioissa C-512/11 ja C-513/11 Asiassa on kyse siitä, onko työehtosopimuksen määräys, jonka mukaan äitiysvapaan palkkaa ei makseta työntekijälle, joka jää uudelle äitiysvapaalle suoraan palkattomalta hoitovapaalta, unionin oikeuden vastainen. Suomi on katsonut, että raskaussuojeludirektiivi, tasa-arvodirektiivi ja vanhempainlomadirektiivi mahdollistavat sellaiset työehtosopimuksen määräykset…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/valtioneuvoston-viestintaosasto-unionin-tuomioistuimen-tuomio-perakkaisia-perhevapaita-koskevassa-asiassa/
22.2.2013 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus peräkkäisiä perhevapaita koskevassa asiassa

Asiassa on kyse siitä, onko työehtosopimuksen määräys, jonka mukaan äitiysvapaan palkkaa ei makseta työntekijälle, joka jää uudelle äitiysvapaalle suoraan palkattomalta hoitovapaalta, unionin oikeuden vastainen Ratkaisuehdotuksessa on kyse  työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnöstä yhdistetyissä asioissa  C-512/11 ja C-513/11 Suomi on katsonut, että raskaussuojeludirektiivi, tasa-arvodirektiivi ja vanhempainlomadirektiivi mahdollistavat sellaiset työehtosopimuksen määräykset tai niiden tulkinnat, joiden…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-perakkaisia-perhevapaita-koskevassa-asiassa/