Uuden äitiysvapaan palkan tulee vastata sitä palkkaa, jota työntekijä sai ennen kuin hän jäi osittaiselle hoitovapaalle

24.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Työtuomioistuin TT:2015-139

Euroopan unionin oikeus
Osittainen hoitovapaa
Palkkaus
Työehtosopimuksen tulkinta
Äitiysvapaa

Kysymys oikeudesta keskeyttää osittainen hoitovapaa uuden äitiysvapaan
johdosta sekä osittaiselta hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle
siirtyvän työntekijän äitiysvapaan ajan palkasta. (Ks. myös TT 2014:115 –
117.)
– – –
Työtuomioistuin on edellä katsonut, että osittainen hoitovapaa on
mahdollista keskeyttää samoilla perusteilla kuin kokoaikainen
hoitovapaa. Kun työn osa-aikaisuus päättyy, työntekijän työehdot
palautuvat hoitovapaata edeltävien työehtojen mukaisiksi. Jo tämä seikka
johtaa siihen, että uuden äitiysvapaan palkan tulee vastata sitä
palkkaa, jota työntekijä sai ennen kuin hän jäi osittaiselle
hoitovapaalle. – – –

Työehtosopimuksen vastainen menettely

Pohjois-Karjalan
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on toiminut asiassa
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti eikä
Kunnallinen työmarkkinalaitos ole erimielisyysneuvottelujen jälkeenkään
puuttunut kuntayhtymän sinänsä virheellisenä pidettävään menettelyyn.
Tällä perusteella kuntayhtymän ei voida katsoa tietensä rikkoneen
työehtosopimuksen määräystä. Kuntayhtymää vastaan esitetty
hyvityssakkovaatimus on siten hylättävä.

Kunnallisen
työmarkkinalaitoksen olisi sitä vastoin pitänyt arvioida noudattamaansa
sopimusmääräyksen tulkintaa viimeistään edellä selostetun
oikeuskäytännön perusteella uudelleen ja ryhtyä toimenpiteisiin
virheellisenä pidettävän tulkintakäytännön oikaisemiseksi. Sen vuoksi
kunnallinen työmarkkinalaitos on laiminlyönyt työehtosopimuslain
mukaisen valvontavelvollisuutensa asiassa. – – –

Työtuomioistuin

– vahvistaa että Pohjois-Karjalan
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on menetellyt
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 8 §:n
vastaisesti maksamalla A:lle äitiysvapaan palkkana vain 78,43 prosenttia
A:n kokoaikaisen työn varsinaisesta palkasta 28.3.2014 alkaneen
äitiysvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments