Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.12.2022 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta liittyen henkilötietojen käsittelyyn Syyttäjälaitoksessa

Oikeusministeriölle Dnro L2022-62 Lausuntopyyntönne: VN/13193/2022, 26.10.2022 LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA LIITTYEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN SYYTTÄJÄLAITOKSESSA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Yleistä Asianajajaliitto toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa arviomuistiossa esitetyistä perusteista ja niiden pohjalta tehdystä sääntelytarpeen arvioinnista. Asianajajaliitto yhtyy muistiossa esille tuotuihin ongelmakohtiin ja katsoo, että tarve sääntelylle on olemassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-arviomuistiosta-liittyen-henkilotietojen-kasittelyyn-syyttajalaitoksessa/
20.9.2022 Oikeusuutiset

EU tuomioistuimelta kaksi ennakkoratkaisua oikeudesta säilyttää henkilötietoja

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C–793/19 | SpaceNet ja C–794/19 | Telekom Deutschland Unioin tuomioistuin vahvistaa, että unionin oikeus on esteenä liikenne– ja paikkatietojen yleiselle ja erotuksetta tapahtuvalle säilyttämiselle paitsi, jos kyse on kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvasta vakavasta uhasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vakavan rikollisuuden torjumiseksi suhteellisuusperiaatetta tarkasti noudattaen säätää muun muassa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/eu-tuomioistuimelta-kaksi-ennakkoratkaisua-oikeudesta-sailyttaa-henkilotietoja/
8.3.2021 Oikeusuutiset

Kansalaisuutta hakevalla ei ole velvollisuutta varmentaa henkilötietojaan, mutta puutteelliset tiedot voivat johtaa kielteiseen kansalaisuuspäätökseen

KHO:2021:30 Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Määräajan kuluminen – Väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen oikeellisuus – Velvollisuus selvittää henkilöllisyyttään kymmenen vuoden määräaikana Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n kansalaisuushakemuksen, koska hänen henkilöllisyyttään ei ollut luotettavasti selvitetty eikä hän ollut kansalaisuuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla esiintynyt viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana vain väestötietojärjestelmästä ilmenevällä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/kansalaisuutta-hakevalla-ei-ole-velvollisuutta-varmentaa-henkilotietojaan-mutta-puutteelliset-tiedot-voivat-johtaa-kielteiseen-kansalaisuuspaatokseen/
3.9.2020 Lausunnot

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelyssä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta.  

Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa oikeusministeriön valmistelemasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta. Rikosseuraamuslaitoksessa on käynnistetty vuonna 2011 toiminnan kehittämis- ja tietojärjestelmähanke. Hankkeen nimeksi tuli vuonna 2013 ROTI. Roti-hankkeella luodaan Rikosseuraamuslaitokselle yksi yhteinen tietojärjestelmä, joka yhdistää nykyisen vankitietojärjestelmän ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/lausunto-oikeusministeriolle-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-henkilotietojen-kasittelyssa-rikosseuraamuslaitoksessa-seka-vankeuslain-ja-eraiden-muiden-seuraamusten-taytantoon/
1.6.2020 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi seuraamusmaksun useista puutteista henkilötietojen käsittelyssä Taksi Helsinki Oy:lle

Seuraamuskollegio määräsi 26. toukokuuta hallinnollisen seuraamusmaksun Taksi Helsinki Oy:lle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Yhtiö ei ollut arvioinut henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja vaikutuksia ennen kuin se otti käyttöönsä ääntä ja kuvaa takseissa tallentavan kameravalvontajärjestelmän. Puutteita oli myös asiakkaiden informoinnissa ja henkilötietojen käsittelyn dokumentoinnissa. Tietosuojavaltuutetun toimisto alkoi selvittää Taksi Helsingin henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/tietosuojavaltuutetun-toimiston-seuraamuskollegio-maarasi-seuraamusmaksun-useista-puutteista-henkilotietojen-kasittelyssa-taksi-helsinki-oylle/
13.1.2020 Oikeusuutiset

EIT kiinnostunut siitä loukkaavatko henkilötietojen käsittelyrajoitukset Jehovan todistajien uskonnollisia oikeuksia Suomessa

The application concerns the Jehovah’s Witnesses’ religious activities in Finland and their compatibility with the data protection regulations. In 2013 the Data Protection Board prohibited the applicant community and its members from taking any notes for their personal use of religious conversations engaged in the context of their door-to-door preaching…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/eit-kiinnostunut-siita-loukkaako-henkilotietojen-kasittelyrajoitukset-jehovan-todistajien-uskonnollisia-oikeuksia-suomessa/
4.12.2019 Oikeusuutiset

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Finnkinolle huomautuksen ja määräyksen muuttaa henkilötietojen käsittelyn toimintatapoja

Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt Finnkino Oy:n muuttamaan tietosuojakäytäntöjään. Virheelliset toimintatavat koskevat muun muassa asiakkaiden tietosuojaoikeuksien toteuttamista ja sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä. Tietosuojavaltuutetun toimistossa on ollut käsiteltävänä 40 Finnkinoa koskevaa asiaa. Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Finnkinolle huomautuksen pakotetusta suostumuksesta sähköiseen suoramarkkinointiin. Jos asiakas on halunnut ostaa Finnkinon e-sarjalippuja tai varata lippuja verkossa, hänen on pitänyt…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/apulaistietosuojavaltuutettu-antoi-finnkinolle-huomautuksen-ja-maarayksen-muuttaa-henkilotietojen-kasittelyn-toimintatapoja/
1.7.2019 Oikeusuutiset

Yliopiston tutkimusryhmä sai hovioikeudelta oikeudenkäyntiaineistoa myös henkilötietojen osalta

THO:2019:7 Asiakirjan julkisuus – Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta Lapin yliopiston koordinoima tutkimusryhmä on pyytänyt saada käyttöönsä kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat kymmenessä vainoamista koskevassa hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. Asiakirjat sisältävät henkilötietoja ja erityisiä henkilötietoryhmiä. Kysymys siitä, voidaanko henkilötietoja ja erityisiä henkilötietoryhmiä sisältävät asiakirjat antaa tutkimusryhmälle. THO:2019:7

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/yliopiston-tutkimusryhma-sai-hovioikeudelta-oikeudenkayntiaineistoa-myos-henkilotietojen-osalta/
5.12.2018 Oikeusuutiset

Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa voimaan 2019 alussa

Lakia sovelletaan poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, rajavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa. Uudella lailla pannaan täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivi. EU:n direktiivin tavoitteena on nykyaikaistaa sääntelyä, helpottaa tietojen vapaata liikkuvuutta EU-maiden poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä sekä varmistaa henkilötietojen suoja rikosasioita käsiteltäessä. Lakia sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun on kyse…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/laki-henkilotietojen-kasittelysta-rikosasioissa-voimaan-2019-alussa/
15.6.2018 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa

Dnro 31/2018   Lausuntopyyntönne: SMDno-2016-1584, 16.5.2018   HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ MAAHANMUUTTOHALLINNOSSA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.   Yleisiä huomioita Esityksen tavoite keskittää maahanmuuttohallinnon henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset maahanmuuttohallinnon laeista yhteen lakiin on kannatettava. Tästä odotetaan seuraavan, että henkilötietojen käsittely on yhdenmukaista kaikissa niissä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-hesta-laiksi-henkilotietojen-kasittelysta-maahanmuuttohallinnossa/