Generic filters
Exact matches only
6.6.2024 Oikeusuutiset

Sosiaalilautakunnalla oli puhevalta lapsen huoltoa ja elatusta koskevassa asiassa – lautakunnan hakemus olisi tullut tutkia käräjäoikeudessa

Hel­HO:2024:5 Puhevalta – Hakemusasia – Viranomaisen hakemus – Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen elatus – Lapsen etu Käräjäoikeus oli käsittelyratkaisussa katsonut, ettei Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalla ollut oikeutta panna vireille lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevaa hakemusta ja jättänyt kaupungin hakemuksen tutkimatta. Kaupunki valitti puhevaltaa koskeneesta käsittelyratkaisusta, mutta ei hakenut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/sosiaalilautakunnalla-oli-puhevalta-lapsen-huoltoa-ja-elatusta-koskevassa-asiassa-lautakunnan-hakemus-olisi-tullut-tutkia-karajaoikeudessa/
27.5.2024 Oikeusuutiset

AIPA-järjestelmä otettiin käyttöön rikosasioissa

AIPA- jär­jes­tel­män val­ta­kun­nal­li­nen käyt­töön­ot­to ri­ko­s­asioi­den kä­sit­te­lys­sä ta­pah­tui tä­nään 27.5.2024. Käyt­töön­ot­toa on edel­tä­nyt noin kah­den kuu­kau­den mit­tai­nen pi­lo­toin­ti­jak­so kol­mes­sa kä­rä­jä­oi­keu­des­sa. Jär­jes­tel­mä on otet­tu jo ai­em­min käyt­töön muis­sa asia­ryh­mis­sä. Merkittävä käyttöönotto, mutta ei kehittämisen päätös Tämä valtakunnallinen käyttöönotto on AIPA-hankkeen suurin. Nyt käyttöönotettavia uusia toiminnallisuuksia alettiin kehittää jo vuonna 2019 ja pitkää…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/aipa-jarjestelma-otettiin-kayttoon-rikosasioissa/
19.4.2024 Oikeusuutiset

Korkein oikeus arvioi pakkokeinon edellytyksenä olevaa syytä epäillä -kynnystä

KKO:2024:27 Pakkokeino – Vakuustakavarikko Kysymys vakuustakavarikon rikosepäilyä koskevan edellytyksen täyttymisestä törkeän veropetoksen perusteella. 12. Korkein oikeus toteaa, että vakuustakavarikkoasian käsittely on summaarista ja lain esitöiden mukaan rikosepäilyä koskevalla matalalla kynnyksellä on nimenomaisesti pyritty välttämään se, ettei vakuustakavarikkoasiasta muodostuisi pääasian esikäsittelyä. Tähän lähtökohtaan nähden vakuustakavarikkovaatimuksen esittäjältä ei voida ainakaan pääsääntöisesti edellyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/korkein-oikeus-arvioi-pakkokeinon-edellytyksena-olevaa-syyta-epailla-kynnysta/
11.4.2024 Tiedotteet

Asianajaja, hae valvontalautakuntaan!

Valvontalautakunnan asianajajajäsenten Kimmo Koskentaustan ja hänen varajäsenensä Johanna Kekki-Lehtisen sekä Niki J. Wellingin ja hänen varajäsenensä Sanna Svahnin toimikaudet päättyvät 31.7.2024 sekä Johanna Toiviaisen ja hänen varajäsenensä Mika Miesmäen toimikaudet päättyvät 31.12.2024. Asianajajaliiton menettelytapavaliokunta pyytää asianajajia hakemaan näihin mielenkiintoisiin tehtäviin mahdollisimman pian. Tehtävät ovat kaikkien asianajajien haettavissa. Hakua on jatkettu…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/asianajaja-hae-valvontalautakuntaan/
4.4.2024 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirastolta uusi ohje asiakirjojen liittämis- ja nimeämiskäytännöistä

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on 25.3.2024 an­ta­nut uu­den oh­jeen asia­kir­jo­jen liittämisestä, nimeämisestä ja avainsanoittamisesta. Ohje korvaa 30.6.2020 annetun aikaisemman ohjeen. Asianosaisille on laadittu erillinen ohjeistus, jotta asiakirjat olisivat jo tuomioistuimeen saapuessa tämän ohjeistuksen mukaisia. Yhdenmukaistamalla toimintatapoja voidaan vähentää asiakkaiden, asiamiesten ja tuomioistuinten päällekkäistä työtä. Ohjeistukset ovat laatineet yleisten tuomioistuinten ja syyttäjien edustajat yhteistyössä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/tuomioistuivirastolta-uusi-ohje-asiakirjojen-liittamis-ja-nimeamiskaytannoista/
1.4.2024 Oikeusuutiset

Pohjavesihanektta koskeva selvitys oli puutteellista

KHO:2024:47 Vesitalousasia – Tekopohjavesihanke – Asian ratkaiseminen alueellisesti kahdella eri päätöksellä – Lupaharkinnan jakaminen eri päätöksiin – Intressivertailu – Luontovaikutukset – Pohjavesivaikutusten arviointi mallinnuksella – Mallinnuksen puutteellisuus Aluehallintovirasto oli jakanut yhtiön tekopohjavesihanketta koskevan hakemuksen ratkaistavaksi kahdella eri päätöksellä niin, että kumpikin päätös koski osaa hankkeessa tarvittavista tuotantoalueista. Aluehallintovirasto myönsi luvan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/pohjavesihanektta-koskeva-selvitys-oli-puutteellista/
26.3.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

Sisäministeriö   Dnro L2024-19   Lausuntopyyntönne: VN/5349/2024; VN/5349/2024-SM-3, 15.3.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VÄLIAIKAISISTA TOIMENPITEISTÄ VÄLINEELLISTETYN MAAHANTULON TORJUMISEKSI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Koskien kuulemisaikaa Lausuntopyyntö on pyydetty huomattavasti normaalia lyhyemmällä lausuntoajalla. Lausuma on päivätty 15.3.2024 ja mahdollinen lausunto on pyydetty palauttamaan 25.3.2024, joten käytännössä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-valiaikaisista-toimenpiteista-valineellistetyn-maahantulon-torjumiseksi/
15.3.2024 Oikeusuutiset

Suomen riistakeskuksella ei ollut ollut riittäviä tietoja myöntäessään poikkeusluvan kolmen ahman tappamiseksi

KHO:2024:29 Metsästys – Rauhoituksesta poikkeaminen – Ahma – Natura 2000 -kohde – Suojelun perusteena olevaan eläinlajiin kuuluvan yksilön tappaminen – Natura-arviointi – Poikkeusluvan vaikutukset Natura 2000 -kohteen alueella olevaan ahmakantaan Hakemus oli koskenut ahman rauhoituksesta poikkeamista kolmen ahman tappamiseksi tilanteessa, jossa hakemuksen kohteena olevaa aluetta sisältyi sellaiseen Natura 2000 -kohteeseen,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/suomen-riistakeskuksella-ei-ollut-ollut-riittavia-tietoja-myontaessaan-poikkeusluvan-kolmen-ahman-tappamiseksi/
28.2.2024 Lausunnot

Lausunto HE:stä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihnimskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

Sisäministeriö   Dnro L2024-07   Lausuntopyyntönne: VN/22620/2023-SM-7, 12.2.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA HAKEVAN VASTAANOTOSTA SEKÄ IHMISKAUPAN UHRIN TUNNISTAMISESTA JA AUTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Lausuntoajasta Lausuntopyyntö on pyydetty normaalia lyhyemmällä lausuntoajalla. Asianajajaliitto toteaa yleisesti, että…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-hesta-eduskunnalle-laiksi-ulkomaalaislain-muuttamisesta-ja-laiksi-kansainvalista-suojelua-hakevan-vastaanotosta-seka-ihnimskaupan-uhrin-tunnistamisesta-ja-auttamisesta-annetun-lain-muuttamis/
16.2.2024 Oikeusuutiset

Tutkimatta jätetty hakemus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta johti vastapuolen kulujen korvaamiseen

Hel­HO:2024:1 Oikeudenkäyntikulut – lapsen huolto ja tapaamisoikeus – tutkimatta jättäminen – lis pendens Hovioikeus katsoi, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:n mukainen erityinen syy velvoittaa hakija korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut, kun hakemus oli käräjäoikeudessa jätetty tutkimatta vireilläolovaikutuksen vuoksi. Hel­HO:2024:1

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/tutkimatta-jatetty-hakemus-lapsen-huollosta-ja-tapaamisoikeudesta-johti-vastapuolen-kulujen-korvaamiseen/