Generic filters
Exact matches only
6.10.2021 Oikeusuutiset

KKO kielsi arkaluontoisten asiakastietojen käytön Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan yhteydessä

KKO:2021:72 Pakkokeino – Etsintä – Laite-etsintä – Takavarikko – Sinetöidyn aineiston tutkiminen ja hyödyntäminen – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Lääkärin salassapitovelvollisuus Mielenterveyspalveluita tarjoavan A Oy:n tuotantopalvelimeen kohdistettiin epäillyn tietomurron perusteella erityinen laite-etsintä, jonka yhteydessä A Oy:n asiakastietokannasta eroteltiin teknisesti siihen sisältyvien henkilöiden nimet, henkilötunnukset ja yhteystiedot. Etsintävaltuutetun vastustettua tietojen takavarikoimista…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kko-kielsi-arkaluontoisten-asiakastietojen-kayton-vastaamoon-kohdistuneen-tietomurron-tutkinnan-yhteydessa/
20.12.2019 Oikeusuutiset

Toimittajan kotoa takavarikoitua muistitikkua ei saanut tutkia eikä hyödyntää esitutkinnassa

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, joka koski Helsingin Sanomien toimittajan kotoa takavarikoidun, sinetöidyn aineiston tutkimista ja hyödyntämistä. KKO:n mukaan sinetöityä aineistoa ei saanut takavarikoida rikosasian todisteena käytettäväksi, koska se voi johtaa toimittajan tietolähteen paljastumiseen. KKO määräsi kuitenkin takavarikon pysymään edelleen voimassa mahdollisen menettämisseuraamuksen turvaamiseksi. Asian taustalla oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/toimittajan-kotoa-takavarikoitua-muistitikkua-ei-saanut-tutkia-eika-hyodyntaa-esitutkinnassa/
13.8.2019 Oikeusuutiset

KKO piti ennallaan toimittajan kotiin tehtyä kotietsintää koskevan hovioikeuden päätöksen

Korkein oikeus ei muuttanut Helsingin hovioikeuden ratkaisun lopputulosta Helsingin Sanomien toimittajan kotona tehtyä kotietsintää ja takavarikkoa koskevassa asiassa. Hovioikeus oli katsonut, että pakkokeinoille oli lailliset edellytykset. Asian taustalla oli Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistu artikkeli puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Puolustusvoimat oli tehnyt artikkelista keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, koska se katsoi artikkelin paljastaneen Suomen turvallisuuden takia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kko-piti-ennallaan-toimittajan-kotiin-tehtya-kotietsintaa-koskevan-hovioikeuden-paatoksen/
23.11.2018 Oikeusuutiset

Laite-etsinnät on oikeus saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, etsinnöille oli lailliset edellytykset

KKO:2018:77 Pakkokeino – Etsintä – Erityinen kotietsintä – Laite-etsintä Oikeudenkäyntimenettely Poliisilaitoksella oli toimitettu erityinen kotietsintä ja laite-etsintä, jotka kohdistuivat rikoksesta epäillyn poliisimiehen hallinnassa oleviin tiloihin ja teknisiin laitteisiin. Lisäksi oli toimitettu erillinen laite-etsintä, joka kohdistui poliisimiehen käyttämiin sähköisiin tietojärjestelmiin ja tietovarastoihin. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että poliisimiehellä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/laite-etsinnat-on-oikeus-saattaa-tuomioistuimen-tutkittavaksi-etsinnoille-oli-lailliset-edellytykset/
19.6.2017 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 25/2017 Lausuntopyyntönne: SMDno-2015-1509; SM047:00/2015, 24.4.2017 EHDOTUS SIVIILITIEDUSTELUA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI; TYÖRYHMÄN MIETINTÖ 8/2017 Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut sisäministeriöltä 24.4.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien siviilitiedustelulakityöryhmän mietintöä siviilitiedustelulainsäädännöstä (sisäministeriön julkaisu 8/2017). Asianajajaliitto lausuu mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Yleistä Asianajajaliitolla on ollut edustus mietinnön laatineessa työryhmässä ja voi todeta, että esitetyt näkemykset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-ehdotuksesta-siviilitiedustelua-koskevaksi-lainsaadannoksi/
27.2.2016 Oikeusuutiset

Se, oliko kyse paikanetsinnästä vai erityisestä kotietsinnästä on saatettavissa tuomioistuimen arvioitavaksi

HelHO:2015:19 Paikanetsintä Erityinen kotietsintä Pakkokeinolaki Takavarikko Käräjäoikeus on jättänyt tutkimatta hakemuksen siltä osin kuin hakemus on perustunut paikanetsintää koskeviin pakkokeinolain säännöksiin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 29.5.2016 antamassaan erityistä kotietsintää koskevassa ratkaisussaan (2657/4/14) todennut, että etsinnän kohteella on katsoessaan poliisin toimittaman paikanetsinnän erityiseksi kotietsinnäksi, mahdollisuus saattaa etsinnän laillisuus tuomioistuimen arvioitavaksi pakkokeinolain 8…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/se-oliko-kyse-paikanetsinnasta-vai-erityisesta-kotietsinnasta-on-saatettavissa-tuomioistuimen-arvioitavaksi/
16.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat 2014

Rikoksen esitutkintaa ja sen yhteydessä käytettäviä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2014 alusta lähtien. Samanaikaisesti tulee voimaan poliisilain uudistus Viranomaisten toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin, ottaen huomioon toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet. Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-rikoksen-esitutkintaa-ja-pakkokeinoja-koskevat-lait-uudistuvat-2014/