KKO kielsi arkaluontoisten asiakastietojen käytön Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan yhteydessä

6.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:72 Pakkokeino – Etsintä – Laite-etsintä – Takavarikko – Sinetöidyn aineiston tutkiminen ja hyödyntäminen – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Lääkärin salassapitovelvollisuus

Mielenterveyspalveluita tarjoavan A Oy:n tuotantopalvelimeen kohdistettiin epäillyn tietomurron perusteella erityinen laite-etsintä, jonka yhteydessä A Oy:n asiakastietokannasta eroteltiin teknisesti siihen sisältyvien henkilöiden nimet, henkilötunnukset ja yhteystiedot. Etsintävaltuutetun vastustettua tietojen takavarikoimista ja jäljentämistä aineisto sinetöitiin pakkokeinolain 8 luvun 11 §:n tarkoittamalla tavalla ja sen tutkiminen ja hyödyntäminen saatettiin luvun 12 §:n mukaisesti tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että sinetöidyn aineiston asiakastiedot viittasivat lähtökohtaisesti hoitosuhteeseen mielenterveyspalveluita tarjoavaan yritykseen ja siellä työskenteleviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin. Asiakastiedot olivat oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilön terveydentilaa koskevia arkaluonteisia tietoja, joista ei saa todistaa. Sen vuoksi sinetöityä aineistoa ei saanut takavarikoida tai jäljentää rikosasian todisteena käytettäväksi eikä tutkia tai hyödyntää.

KKO:2021:72

Tiedote:

Kor­kein oi­keus (KKO) kat­soi, että mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta tar­joa­van Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mo Oy:n asia­kas­tie­dot si­säl­tä­vät hen­ki­lön ter­vey­den­ti­laa kos­ke­via ar­ka­luon­tei­sia tie­to­ja, joi­ta kos­kee ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­lön to­dis­ta­mis­kiel­to. Sen vuok­si asia­kas­tie­dot si­säl­tä­vää ai­neis­toa ei saa ri­kos­asian esi­tut­kin­nas­sa ta­ka­va­ri­koi­da eikä tut­kia tai hyö­dyn­tää.
Poliisi tutki epäiltyä tietomurtoa, joka oli kohdistunut Vastaamon tuotantopalvelimeen. Esitutkinnassa tuotantopalvelimeen suoritettiin erityinen laite-etsintä, jonka yhteydessä yrityksen asiakastietokannasta eriteltiin teknisesti siihen sisältyvien henkilöiden nimet ja yhteystiedot. Etsintävaltuutetun vastustettua tietojen takavarikoimista ja jäljentämistä aineisto sinetöitiin ja sen tutkiminen ja hyödyntäminen saatettiin tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Helsingin käräjäoikeus katsoi sinetöidyn aineiston sisältävän henkilön terveydentilaa koskevia arkaluonteisia tietoja, joista terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa todistaa. Sen vuoksi aineistoa ei saanut takavarikoida eikä tutkia tai hyödyntää.

Korkein oikeus otti tutkittavakseen tutkinnanjohtajan ennakkopäätösvalituksen. Ennakkopäätöksessään KKO katsoi, että yrityksen asiakastiedoista eritellyt henkilön nimi ja yhteystiedot eivät sellaisenaan ole henkilön terveydentilaa koskevia tietoja, mutta että ne tässä tapauksessa viittaavat hoitosuhteeseen mielenterveyspalveluita tarjoavaan yritykseen. Sen vuoksi asiakastiedot ovat lähtökohtaisesti laissa tarkoitettuja henkilön terveydentilaa koskevia arkaluonteisia tietoja, joita koskee todistamiskielto ja joihin ei saa kohdistaa takavarikkoa.

Asiakastietojen luottamuksellisuus on tärkeää terveydenhuollon yleisten toimintaedellytysten näkökulmasta, koska mielenterveyspalveluita tarvitsevien on voitava saada tarvitsemaansa hoitoa ilman pelkoa hoitosuhteen paljastumisesta. Tieto mielenterveyspalveluiden käytöstä kuuluu yksilön yksityisyyden suojan ydinalueelle. Tässä tapauksessa hoitosuhdetta koskevien tietojen paljastuminen ei ollut niin selvästi potilaalle edullista, että tiedot eivät kuuluisi todistamiskiellon piiriin. Sen vuoksi KKO:n mukaan tietoja ei saa esitutkinnassa takavarikoida eikä tutkia tai hyödyntää.

Käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments