Generic filters
Exact matches only
20.2.2024 Oikeusuutiset

KKO: Ei näyttöä doping-aineiden hankinnasta levitystarkoitukseen – syyte dopingrikoksesta hylättiin

KKO:2024:16 Dopingrikos A oli tilannut internetin kauppapaikalta dopingaineita. Syytteen mukaan tilattujen dopingaineiden määrä riittäisi 5,54 keskimääräiseen käyttöjaksoon ja määrän perusteella aineet oli todennäköisesti tarkoitettu myös levitykseen. Korkein oikeus totesi, että asiassa hankittujen asiantuntijalausuntojen perusteella riittävyyden arvioinnissa käytössä olevaa keskimääräistä vuorokautista väärinkäyttöannosta oli perusteltua tarkistaa, ja katsoi, että A:n hallussa olleet…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kko-ei-nayttoa-doping-aineiden-hankinnasta-levitystarkoitukseen-syyte-dopingrikoksesta-hylattiin/
25.9.2023 Oikeusuutiset

KKO käsitteli uudelleen seksuaalirikosasian salassapidon ja määräsi, että asiassa lausunnon antaneiden psykoterapeutin ja lääkäreiden nimet ovat julkisia

KKO:2023:63 Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Uudelleen käsittely Sanomalehden oikeustoimittaja pyysi Korkeinta oikeutta käsittelemään uudelleen käräjäoikeuden antaman salassapitomääräyksen siltä osin kuin se koski seksuaalirikosasiassa lausunnon antaneiden psykoterapeutin ja lääkäreiden henkilöllisyyttä. Korkein oikeus katsoi, että asiakirjan julkisuudesta päättämiseen uudelleen oli laissa säädetyt edellytykset. Korkein oikeus päätti, että pyydetyt tiedot olivat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kko-kasitteli-uudelleen-seksuaalirikosasian-salassapidon-ja-maarasi-etta-asiassa-lausunnon-antaneiden-psykoterapeutin-ja-laakareiden-nimet-ovat-julkisia/
1.9.2023 Lausunnot

Lausunto poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeista

Sisäministeriölle   L2023-22   Lausuntopyyntönne: VN/12167/2023, 21.4.2023 POLIISIN RIKOSTIEDUSTELULAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMISTARPEET; SELVITYSHENKILÖN LOPPURAPORTTI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. ”Sisäisen turvallisuuden suojaamisen” lisääminen poliisin tehtäväksi   Lain esitöiden (HE 202/2017) mukaan siviilitiedustelulla tarkoitetaan suojelupoliisin suorittamaa tiedonhankintaa ja tiedon hyödyntämistä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi, ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tukemiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-poliisin-rikostiedustelulainsaadannon-kehittamistarpeista/
7.12.2022 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri: lainvalmistelu kuuluu ministeriöiden ydintehtäviin eikä sitä tule pääsääntöisesti ulkoistaa

Oikeuskansleri saattoi tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta säädösvalmistelusta esittämänsä näkökohdat opetus- ja kulttuuriministeriön tietoon.  Opetus- ja kulttuuriministeriö oli palkannut konsultin avustamaan lainvalmistelua hallituksen esityksestä järjestetyn lausuntomenettelyn jälkeen. Kantelijat katsoivat, että konsultti oli puolueellinen ja esteellinen tehtäväänsä tekijänoikeusjärjestöihin kytkeytyvän aikaisemman työhistoriansa vuoksi. Oikeuskansleri kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota siihen, että lainvalmistelu kuuluu ministeriöiden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/oikeuskansleri-lainvalmistelu-kuuluu-ministerioiden-ydintehtaviin-eika-sita-tule-paasaantoisesti-ulkoistaa/
14.4.2021 Lausunnot

Lausunto sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

LAUSUNTO SOTILASOIKEUDENKÄYNTILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta työryhmämietinnöstä 2021:5. Suomen Asianajajaliitto on pyrkinyt kiinnittämään huomiota ensisijaisesti muutosehdotuksiin liittyviin käytännön kysymyksiin sekä mahdollisiin oikeusturvakysymyksiin.  Suomen Asianajajaliitto kannattaa sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamista erityisesti huomioiden sotilaskurinpitomenettelyyn ja rikosten ehkäisyyn puolustusvoimissa liittyvän sääntelyn päivityksen lailla 255/2014. Suomen Asianajajaliitto toteaa, että työryhmämietinnössä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/lausunto-sotilasoikeudenkayntilainsaadannon-uudistamista-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
28.1.2021 Oikeusuutiset

Muutoksia merivahingonlaskijaa koskevaan lainsäädäntöön

Hallitus esittää, että merivahingonlaskijaa koskevaa sääntely koottaisiin uudistettuna merilakiin. Esityksen tavoitteena on selkiyttää sitä, miten merivahingonlaskijalle selvitettäväksi annettavat asiat pannaan vireille ja millaiset ovat niihin liittyvät korvauskäytännöt.Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 28. tammikuuta 2021. Merivahingonlaskijan ja tämän sijaisen nimeäisi jatkossa valtioneuvosto liikenne- ja viestintäministeriön sijasta. Merivahingonlaskijan tehtävä rinnastettaisiin käräjäoikeuden tuomarin virkaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/muutoksia-merivahingonlaskijaa-koskevaan-lainsaadantoon/
27.2.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuimille annettaville lääketieteellisille asiantuntijalausunnoille erillisrahoitus

Apulaisoikeuskansleri on tyytyväinen viimein toteutettuun lainmuutokseen ja rahoitusratkaisuun, joka luo pysyvän järjestelmän tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamiseen. Tammikuun alusta 2020 voimaan tulleen lain mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vastattavaksi määrätylle tehtävälle on osoitettu erillisrahoitus valtion talousarviossa. Apulaisoikeuskansleri tulee seuraamaan järjestelmän toimivuutta tuomioistuimiin ja viranomaisiin kohdistuvassa laillisuusvalvonnassaan. Aiemmin tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen laatimista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/tuomioistuimille-annettaville-laaketieteellisille-asiantuntijalausunnoille-erillisrahoitus/
22.8.2019 Oikeusuutiset

STM:ssä vireillä hanke, jolla turvataan lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen saaminen tuomioistuimille

Korkein oikeus on 13.9.2018 esittänyt valtioneuvostolle, että se ryhtyisi lainsäädäntötoimeen lainsäädännön täydentämiseksi siten, että velvollisuudesta antaa korkeimmalle oikeudelle vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja säädettäisiin laissa.   Sosiaali- ja terveysministeriö on 3.7.2019 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta terveydenhuoltolain muuttamiseksi.   Korkeimman oikeuden lausunto STM:lle: Lausunto terveydenhuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta STM ei ole pyytänyt lakiluonnoksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/stmssa-vireilla-hanke-jolla-turvataan-laaketieteellisten-asiantuntijalausuntojen-saaminen-tuomioistuimille/
26.1.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Turvapaikanhakijaa ei voida velvoittaa psykologisiin testeihin seksuaalisen suuntautumisensa määrittämiseksi

Psykologisten testien suorittamista on pidettävä suhteettomana puuttumisena hakijan yksityiselämään Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Szegedin hallinto- ja työtuomioistuin, Unkari) Nigerian kansalainen haki huhtikuussa 2015 Unkarin viranomaisilta turvapaikkaa vedoten siihen, että hän pelkäsi joutuvansa vainotuksi kotimaassaan homoseksuaalisuutensa vuoksi. Vaikka kyseiset viranomaiset katsoivat, ettei hakijan lausumissa ollut ristiriitaisuuksia, ne…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-turvapaikanhakijaa-ei-voida-velvoittaa-psykologisiin-testeihin-seksuaalisen-suuntautumisensa-maarittamiseksi/
21.8.2015 Oikeusuutiset

OM: Kidutuksen vastainen komitea kiirehtii uudistuksia tutkintavankien säilyttämiseen

Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) on antanut selonteon Suomeen syys-lokakuussa 2014 tekemästään tarkastuskäynnistä Komitean valtuuskunta kävi määräaikaisella tarkastuskäynnillään seitsemällä poliisilaitoksella, päihtyneiden selviämisasemalla, kahdessa ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä, Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevassa Rajavartiolaitoksen säilöönottotilassa, neljässä vankilassa sekä Niuvanniemen psykiatrisessa sairaalassa. Valtuuskunnan tietoon ei tullut väitteitä vapautensa menettäneiden…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/om-kidutuksen-vastainen-komitea-kiirehtii-uudistuksia-tutkintavankien-sailyttamiseen/