EU:n tuomioistuimen tuomio: Turvapaikanhakijaa ei voida velvoittaa psykologisiin testeihin seksuaalisen suuntautumisensa määrittämiseksi

26.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Psykologisten testien suorittamista on pidettävä suhteettomana puuttumisena hakijan
yksityiselämään

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság (Szegedin hallinto- ja työtuomioistuin, Unkari)

Nigerian kansalainen haki huhtikuussa 2015 Unkarin viranomaisilta turvapaikkaa vedoten siihen, että hän pelkäsi joutuvansa vainotuksi kotimaassaan homoseksuaalisuutensa vuoksi. Vaikka kyseiset viranomaiset katsoivat, ettei hakijan lausumissa ollut ristiriitaisuuksia, ne hylkäsivät hänen hakemuksensa sillä perusteella, että psykologin asiantuntijalausunnolla, johon turvautumisesta ne olivat määränneet hakijan persoonallisuuden kartoittamiseksi, ei voitu todentaa tämän väittämää seksuaalista suuntautumista.

Turvapaikanhakija haki muutosta mainittuun päätökseen Unkarin tuomioistuimilta esittäen, että mainitussa asiantuntijalausunnossa kyseessä olevilla psykologisilla testeillä loukattiin vakavasti hänen perusoikeuksiaan, eikä niiden avulla voitu arvioida hänen seksuaalisen suuntautumisensa todennäköisyyttä. Asiaa käsittelevä tuomioistuin teki ennakkoratkaisupyynnön.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Vaatimuksista
kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden
määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi,
pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua,
yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/95/EU 4
artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että
kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten tutkinnasta vastaava
viranomainen tai tällaisen viranomaisen päätökseen kohdistettua
muutoksenhakua mahdollisesti käsittelevät tuomioistuimet määräävät
asiantuntijalausuntoon turvautumisesta niiden tosiseikkojen ja
olosuhteiden arvioinnissa, jotka koskevat hakijan väitettyä seksuaalista
suuntautumista, edellyttäen, että asiantuntijalausuntoon liittyvät
menettelytavat ovat perusoikeuskirjassa taattujen perusoikeuksien
mukaisia, ettei mainittu viranomainen eivätkä kyseiset tuomioistuimet
perusta ratkaisuaan yksinomaan asiantuntijalausunnon johtopäätöksille ja
etteivät lausunnon johtopäätökset sido niitä, kun ne arvioivat hakijan
seksuaalisesta suuntautumisestaan esittämiä lausumia.

2)      Direktiivin
2011/95 4 artiklaa on tulkittava perusoikeuskirjan 7 artiklan valossa
siten, että se on esteenä sille, että kansainvälistä suojelua hakevan
seksuaalisen suuntautumisen todenperäisyyden arvioimiseksi laaditaan
pääasiassa kyseessä olevan kaltainen psykologin asiantuntijalausunto,
jonka tarkoituksena on antaa projektiivisten persoonallisuustestien
perusteella kuva hakijan seksuaalisesta suuntautumisesta, ja tämän
lausunnon käyttämiselle kyseisessä arvioinnissa.

Linkki asiaan C-473/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments