OM: Kidutuksen vastainen komitea kiirehtii uudistuksia tutkintavankien säilyttämiseen

21.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) on antanut selonteon Suomeen syys-lokakuussa 2014 tekemästään tarkastuskäynnistä

Komitean valtuuskunta kävi määräaikaisella tarkastuskäynnillään
seitsemällä poliisilaitoksella, päihtyneiden selviämisasemalla, kahdessa
ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä, Helsinki-Vantaan lentoasemalla
sijaitsevassa Rajavartiolaitoksen säilöönottotilassa, neljässä
vankilassa sekä Niuvanniemen psykiatrisessa sairaalassa.

Valtuuskunnan
tietoon ei tullut väitteitä vapautensa menettäneiden epäasiallisesta
kohtelusta näissä laitoksissa. CPT on kuitenkin huolestunut siitä, että
komitean useiden ja toistuvien suositusten toteuttaminen ei ole
edistynyt riittävästi. Esimerkkejä tästä ovat tutkintavankien
säilyttäminen poliisin tiloissa, ns. paljujen käyttö joissakin
vankiloissa wc:n sijasta, suljetuilla osastoilla olevien vankien
olosuhteet sekä tarve nopeuttaa tahdosta riippumattomaan psykiatriseen
sairaalahoitoon ottamista koskevia tuomioistuinkäsittelyjä.

Näiden
keskeisten epäkohtien korjaamiseksi CPT edellyttää Suomen ryhtyvän
viipymättä tehokkaisiin toimenpiteisiin. Jos tätä ei edelleenkään
tapahdu, komitean on pakko harkita jatkotoimia eli julkisen lausuman
antamista Suomelle näihin epäkohtiin liittyen.

Tutkintavankien säilytyksestä tehtävä suunnitelma

Komitea
esittää jälleen toistuvan ja pitkäaikaisen suosituksensa siitä, että
tutkintavankien säilyttäminen poliisin tiloissa tulee lopettaa. Komitea
pyytää Suomen viranomaisia toimittamaan yksityiskohtaisen
toimintasuunnitelman tämän saavuttamiseksi. Suunnitelmassa tulee
osoittaa tavoitteelle resurssit ja määritellä sen täsmällinen aikaraja.

Lisäksi
CPT kehottaa viranomaisia välittömiin toimenpiteisiin, jotta
tutkintavangeille varmistetaan mahdollisuus päivittäiseen ulkoliikuntaan
sekä toimintaan ja muuhun ajanvietteeseen, esimerkiksi urheiluun,
lukemiseen ja television katsomiseen. Komitea haluaa saada tietoja
toimista, joihin ryhdytään tämän suosituksen toteuttamiseksi.

Suomi
on toimittanut CPT:n pyytämät tutkintavankien säilyttämistä koskevat
selvitykset. Oikeusministeriön työryhmä selvittää parhaillaan
tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja tavoitteena on, että tutkintavankien
säilyttämisestä poliisin tiloissa luovutaan kokonaan joitakin
poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Työryhmän on määrä saada työnsä
valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Hankkeen aikataulu selviää, kun
työryhmän ehdotus on valmistunut ja sen pohjalta on tehty lopulliset
päätökset. Suomi lupaa myös seurata tehostetusti sitä, että
tutkintavangit pääsevät ulkoilemaan.

Komitea toistaa myös
suosituksensa ympärivuorokautisten sairaanhoitajan palveluiden
varmistamisesta ja lääkärille pääsyn helpottamisesta kaikissa
poliisivankiloissa. Lisäksi on varmistettava terveystarkastuksen
tekeminen kaikille uusille tutkintavangeille 24 tunnin kuluessa heidän
saapumisestaan.

Päihtyneiden säilyttäminen poliisiasemilla ilman
terveydenhoitohenkilöstön riittävää valvontaa ja huomiota on edelleen
ongelma. CPT suosittelee myös, että poliisi lopettaisi mekaanisten
rajoittamiskeinojen, kuten sänkyyn sitomisen, käytön välittömästi.
Rajoittamiskeinojen käytön tulisi tapahtua sairaalassa tai
terveydenhuollossa.

Ulkomaalaisten säilöönottoyksiköissä komitea
kehottaa viranomaisia varmistamaan, että jokaiselle yksikköön saapuvalle
ulkomaalaiselle tehdään viivyttelemättä terveystarkastus.

Vankiloissa luovuttava paljuselleistä

Valtuuskunta
havaitsi, että Helsingin ja Keravan vankiloissa oli yhä sellejä ilman
wc-tiloja. Komitea kehottaa Suomen viranomaisia asettamaan
paljuselleistä luopumisen ensisijaiseksi tavoitteeksi kaikissa
vankiloissa. Lisäksi on nopeutettava aikataulua, jonka mukaan Helsingin
vankilan kaikki sellit on varustettu saniteettitiloilla vuoteen 2018
mennessä.

Vankiloissa oli tarjolla monenlaista järjestettyä
toimintaa tavallisille vangeille. CPT suosittelee, että viranomaiset
ryhtyisivät kehittämään myös elinkautisvangeille ja muille pitkiä
tuomioita suorittaville vangeille tarjottavaa toimintaa.

Vankiloissa
tarjottavien terveyspalveluiden suhteen CPT toistaa arvionsa siitä,
että vierailun kohteena olevissa vankiloissa oli paikalla
riittämättömästi lääkäreitä, ja suosittelee lääkäreiden määrän
lisäämistä. Samoin komitea toistaa suosituksen, että vangeille on
tehtävä terveystarkastus 24 tunnin kuluessa vankilaan saapumisesta.

Mielenterveyslakia täsmennettävä ja psykiatrisen potilaan oikeusturvaa parannettava

Niuvanniemen
sairaalalle CPT suosittelee, että käsivarsien liikuttamista
rajoittavien rajoitevaatteiden käyttö lopetettaisiin
lähitulevaisuudessa. Yleisemmin CPT suosittelee lainsäädännön
muuttamista niin, että mekaanisten rajoittamiskeinojen (mm. vöiden ja
rajoitevaatteiden) käytölle säädettäisiin enimmäisaika, jonka
pidentämiseen vaadittaisiin aina lääkärin tekemä uusi erillinen päätös.

CPT
suosittelee mielenterveyslain muuttamista niin, että hoitavasta
sairaalasta riippumaton psykiatrinen asiantuntijalausunto olisi
hankittava aina ennen tahdosta riippumattomaan sairaalahoitoon
määräämistä tai hoidon jatkamista koskevan päätöksen tekemistä. Lausunto
olisi hankittava myös silloin, kun potilas ei sitä halua.

Komitea
kehottaa jälleen Suomen viranomaisia varmistamaan, että tahdosta
riippumatonta sairaalahoitoa käytettäessä on aina tarkoituksenmukainen
ja nopea tuomioistuinkäsittely. Lisäksi olisi varmistettava, että
psykiatrisilla potilailla on näissä tapauksissa todellinen oikeus tulla
henkilökohtaisesti tuomarin kuulemiksi. Vuonna 2014 keskimääräinen
käsittelyaika muutoksenhauissa lääkärin tekemiin päätöksiin oli
hallinto-oikeuksissa 1,2 kuukautta ja suullinen käsittely järjestettiin
yli 50 prosentissa asioista, joissa sitä oli pyydetty.

Suomelta vastaus komitealle syksyllä

Kyseessä
oli CPT:n valtuuskunnan viides tarkastuskäynti Suomessa. Suomi antaa
vastauksensa nyt julkaistuun tarkastuskertomukseen syksyllä. Komitean
tarkastuskertomus on luottamuksellinen ja se voidaan julkistaa vain
tarkastuksen kohteena olleen maan suostumuksella. Kuten edellisilläkin
kerroilla, Suomi julkistaa sekä komitean ensihavainnot ja
tarkastuskertomuksen että kertomukseen annettavan Suomen valtion
vastineen.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments