Osakkeet olivat yhtiön käyttöomaisuutta, mutta niiden luovutustappiota ei voinut vähentää yhtiön elinkeinotulosta

17.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suo­men HAO: Elinkeinotulon verotus – Käyttöomaisuusosake – Kiinteistöjen omistaminen tai hallinta – Golftoiminta – Kokonaisarviointi

A Oy on tekemässään ennakkoratkaisuhakemuksessa kysynyt, ovatko B Oy:n osakkeet hakijan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 §:n mukaista käyttöomaisuutta vai 12 a §:n mukaista muuta omaisuutta, ja pidetäänkö B Oy:tä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisena kiinteistöyhtiönä, jolloin hakija saisi vähentää B Oy:n osakkeiden myynnistä aiheutuvat luovutustappiot kaikista elinkeinotoiminnan tuloistaan vähennyskelpoisina tappioina.

Verohallinto on antamassaan ennakkoratkaisussa katsonut, että B Oy:n osakkeita pidetään hakijan käyttöomaisuutena, mutta B Oy:tä ei pidetä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisena kiinteistöyhtiönä, joten hakija ei saa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 4 momentin perusteella vähentää osakkeiden myynnistä aiheutuvia luovutustappioita kaikista elinkeinotoiminnan tuloistaan. B Oy:n osakkeiden luovutuksesta syntyvät tappiot muodostavat hakijan verotuksessa vähennyskelvottoman käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappion.

A Oy on valittanut annetusta ennakkoratkaisusta. Asiassa oli riidatonta, että B Oy:n osakkeet kuuluvat A Oy:n käyttöomaisuuteen. Asiassa oli hallinto-oikeudessa ratkaistavana, onko B Oy:tä pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisena osakeyhtiönä, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa, jolloin A Oy saisi vähentää osakkeiden myynnistä aiheutuvat luovutustappiot kaikista elinkeinotoiminnan tuloistaan. Hallinto-oikeus totesi, että elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n säätämistä koskevan hallituksen esityksen (HE 92/2004 vp) mukaan tämä tuli ratkaista toimintaa koskevan kokonaisarvioinnin perusteella.

Ennakkoratkaisuhakemuksesta ja sen liitteistä ilmeni, että B Oy on kiinteistöjen omistamisen ohella harjoittanut golfliiketoimintaa, jota hallinto-oikeuden arvion mukaan on pidettävä urheilu- ja elämyspalveluiden tuottamisena. Yhtiön varallisuus on muodostunut lähes täysin kiinteistöistä ja niillä olevista rakennuksista. Yhtiön tuloslaskelmallaan ilmoittamasta golftoiminnan noin 2,4 miljoonan euron suuruisesta liikevaihdosta noin 1,4 miljoonaa euroa on muodostunut osakkeenomistajilta perityistä hoitovastikkeista ja kiinteistöllä olevista rakennuksista saaduista vuokratuloista. Liikevaihdosta lähes miljoona euroa on koostunut green fee -maksuista, yritystapahtumista, pelioikeuksien välityksestä, yhteistyösopimuksista ja golfautoista saaduista tuloista sekä muista tuotoista. Yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 25 työntekijää.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Asiaa kokonaisuutena arvioiden ja ottaen erityisesti huomioon kiinteistöön kohdistuvan aktiivisen liiketoiminnan laadun ja laajuuden sekä yhtiön palveluksessa olleiden työntekijöiden määrän, hallinto-oikeus katsoi, että B Oy:n tosiasiallinen toiminta ei ole käsittänyt pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Asiassa ei ole edes väitetty, että muut pykälän 2 momentissa säädetyt käyttöomaisuusosakkeiden verovapaan luovutuksen edellytykset eivät täyttyisi. Osakkeet ovat verovapaasti luovutettavia, joten niiden hankintameno ei ole elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 1 momentin perusteella vähennyskelpoinen meno. Luovutuksesta aiheutuvat tappiot muodostavat A Oy:n verotuksessa vähennyskelvottoman käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappion.

Itä-Suo­men HAO 11.1.2024 59/​2024

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments