Konkurssipesän vahinko velallisen epärehellisyydestä oli konkurssivelkojen yhteismäärä – ei se määrä, mikä rikoksella oli yhtiöstä viety

12.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:73 Velallisen rikos – Velallisen epärehellisyys – Törkeä velallisen epärehellisyys – Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko

A:n oli katsottu syyllistyneen törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska A oli käyttänyt ilman hyväksyttävää syytä C Oy:n varoja. B:n syyksi oli luettu avunanto A:n tekemään törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska B oli nostanut C Oy:n pankkitililtä yhtiön varoja ja toimittanut ne A:n käytettäväksi. C Oy:n konkurssipesä vaati A:ta ja B:tä yhteisvastuullisesti korvaamaan konkurssipesälle yhtiön tililtä perusteettomasti nostetut varat. Velkojien konkurssisaatavat olivat pienemmät kuin perusteettomien nostojen yhteismäärä.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla C Oy:n konkurssipesän oikeus vahingonkorvaukseen A:lta ja B:ltä rajoittui yhtiön velkojien saatavien yhteismäärään.

13. A:n syyksi on käräjäoikeuden tältä osin pysyväksi jääneellä tuomiolla luettu törkeä velallisen epärehellisyys ja B:n syyksi avunanto A:n rikokseen. He ovat siten syyksi luettujen rikosten perusteella velvollisia korvaamaan velkojille aiheuttamansa vahingon. Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa heidät on velvoitettu korvaamaan konkurssipesälle perusteettomien nostojen perusteella 116 594,82 euroa. Velkojien saatavien määrä on kuitenkin ollut kyseistä määrää alhaisempi. Kun suoritusvelvollisuus perustuu velkojille aiheutuneen vahingon korvaamiseen, eikä asiassa ole ollut kysymys rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn valtiolle menettämistä koskevasta vaatimuksesta, ei korvausvelvollisuuden määrä voi ylittää pesän velkojen kokonaismäärää. – – –

15. Julkisselvittäjä on Korkeimmalle oikeudelle antamassaan vastauksessa täsmentänyt, että velkojen kokonaismäärä on 69 550,45 euroa. Tähän määrään sisältyvät Verohallinnon viivästymisseuraamukset ovat myös rikoksella aiheutettua vahinkoa.

16. Perusteita B:n vaatimalle korvausvelvollisuuden sovittelulle ei ole.

A:n ja B:n korvausvelvollisuutta alennetaan ja heidät velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan C Oy:n konkurssipesälle hovioikeuden tuomitseman 116 594,82 euron asemesta 69 550,45 euroa hovioikeuden tuomitsemine korkoineen.

KKO:2023:73

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments