EOA: Esitutkinta-aineiston salaaminen asianosaiselta edellyttää sen selvittämistä, mitä konkreettista haittaa antamisesta aiheutuisi

25.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli kantelijan asiamiehen laatimassa kantelussa Tullin menettelyä esitutkinnassa.

Kantelijan asiamies oli marraskuussa 2022 ottanut ensimmäisen kerran yhteyttä Tulliin tiedustellakseen, oliko hänen päämiestään koskeva esitutkinta päätetty ja oliko tämä edelleen epäiltynä veropetoksesta. Kantelijan asiamies oli samassa yhteydessä tiedustellut asian vastuuvirkamiehen yhteystietoja sekä pyytänyt asiassa kertyneitä asiakirjoja.

Tutkinnanjohtaja A oli ilmoittanut kantelijan asiamiehelle asian esitutkinnan olevan kesken. Lisäksi tutkinnanjohtaja A oli ilmoittanut, että keskeneräisen tutkinnan turvaamiseksi Tulli ei luovuta esitutkinnassa kertyneitä asiakirjoja kantelijan asiamiehelle.

Kantelijan asiamies oli ollut yhteydessä Tulliin uudelleen toukokuussa ja pyytänyt esitutkinta-asiakirjoja uudestaan. Tällöin häntä oli pyydetty uudestaan esittämään valtakirja toimeksiantosuhteestaan toisen Tullin virkamiehen toimesta. Kantelijan asiamies oli toimittanut 23.5.2022 valtakirjan Tullille, mutta siitä huolimatta hänelle ei ole toimitettu pyytämiään asiakirjoja kantelun päiväämisajankohtaan 1.6.2023 mennessä.

EOA Jääskeläinen:

Tutkinnanjohtaja A on kantelijan asiamiehelle myöhemmin osoittamassaan viestissä maininnut tuon lainkohdan 2 momentin (”Asianosaisella ei ole 1 momentissa tarkoitettua oikeutta ennen tutkinnan lopettamista, jos tietojen antamisesta on haittaa asian selvittämiselle”). Perusedellytyksenä kieltäytymiselle on oltava aina se, että tiedon antamisesta olisi haittaa asian selvittämiselle.
Nyt tutkinnanjohtaja A ei ole mitenkään selvittänyt, mitä konkreettista haittaa asiassa kertyneiden asiakirjojen antamisella olisi mahdollisesti ollut asian selvittämiselle. Tutkinnanjohtaja A on viitannut vain yleisellä tasolla tutkinnan turvaamiseen ja asian keskeneräisyyteen. Näin ollen katson, ettei asiassa ole näytetty olleen perusteita olla antamatta kyseisiä tietoja kantelijan asiamiehelle jo 18.11.2022, kun tutkinnanjohtaja A muutoin vastasi tämän pyyntöön ja jos kantelijan asiamiehen valtuutuksesta toimia kantelijan puolesta ei ollut enää epäselvyyttä.
Menettelyllisesti totean vielä, että koska tutkinnanjohtaja A oli 18.11.2022 kieltäytynyt antamasta pyydettyjä tietoja, hänen olisi tullut menetellä julkisuuslain 14 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisesti eli 1) ilmoittaa tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy, 2) antaa tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi, 3) tiedustella asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi sekä 4) antaa tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

– –  –

Saatan tutkinnanjohtaja A:n tietoon kohdassa 3.1.2 esittämäni käsitykset siitä, että hän ei ole esittänyt riittäviä perusteita sille, että hän kieltäytyi antamasta asianosaiselle tämän pyytämiä tietoja ja myös hänen julkisuuslain 14 §:n 3 momentin vastaisesta menettelystään. Tässä tarkoituksessa lähetän hänelle jäljennöksen tästä päätöksestäni.

EOAK/3704/2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments