Vaikka aiempi rangaistus katsotaan riittäväksi, voidaan syytetty velvoittaa korvaamaan todistelukulut valtiolle

8.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2023:4 Riittävä rangaistus – Todistelukustannusten korvausvelvollisuus

Hovioikeus katsoi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 §:n ei-rikosoikeudellinen luonne ja lainsäätäjän tarkoitus huomioon ottaen, että todistelukustannusten korvaamista koskevaa säännöstä sovellettaessa rikoksesta tuomitun on katsottava tulleen tuomituksi rangaistukseen myös silloin, kun aikaisempi rangaistus katsotaan riittäväksi seuraamukseksi myöhemmin syyksi luetusta rikoksesta. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ei rajoittanut oikeudenkäyntikuluvastuuta koskevaan säännöksen tulkintaa.

Kysymys ratkaistiin hovioikeuden vahvennetussa istunnossa.

Rikosoikeudenkäyntilain 9 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, jos vastaaja tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen, hän on velvollinen suorittamaan valtiolle valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain nojalla maksettaviksi määrätyt korvaukset sekä muut todistelusta ja oikeuslääkeopillisista tutkimuksista esitutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana aiheutuneet erityiset kustannukset, jos nämä ovat olleet tarpeen asian selvittämiseksi. Säännöksen 2 momentin mukaan milloin vastaajan velvoittaminen suorittamaan 1 momentissa tarkoitettu korvaus olisi hänen rikoksensa laatuun tai henkilökohtaisiin ja taloudellisiin oloihinsa nähden taikka muusta syystä kohtuutonta, korvausta on alennettava tai jätettävä se kokonaan tuomitsematta.

Hel­HO:2023:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments