Aiheettomasti yhdyskuntapalvelua suorittaneelle määrättiin maksettavaksi korvaus EIS:n 5 artiklan perusteella

8.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2023:5 Valtion korvausvastuu – Aiheeton yhdyskuntapalvelurangaistus – Syyttömästi pidätetyn korvaus – Euroopan ihmisoikeussopimus

Hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että aiheettomasti yhdyskuntapalvelurangaistusta suorittaneella ei ollut oikeutta korvaukseen hänelle aiheutuneesta kärsimyksestä syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta annetun lain tai vahingonkorvauslain nojalla. Oikeus korvaukseen oli kuitenkin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 5 kohdan nojalla.

Hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että myös korvauksen määrän osalta vertailukohtana voidaan pitää aiheettomasta matkustuskiellosta tavanomaisesti suoritettavaa korvausta 20 euroa vuorokaudelta. Asiassa on kuitenkin otettava huomioon korvausta korottavana seikkana se, että toisin kuin matkustuskielto, yhdyskuntapalvelu on rangaistusseuraamus, johon voidaan arvioida liittyvän yksilön kannalta voimakkaampi kielteinen yhteiskunnallinen leima. Näin ollen aiheettomasti tuomitun yhdyskuntapalvelun kielteisten vaikutusten voidaan arvioida tässä suhteessa olevan yksilön kannalta merkittävämmät kuin aiheettomasti määrätyn matkustuskiellon. Toisaalta nyt käsillä olevassa asiassa on otettava huomioon, että kysymys ei ole ollut kokonaan aiheettomasta rangaistuksesta vaan liikaa suoritetusta rangaistuksen osasta. Lisäksi, toisin kuin matkustuskiellon kohdalla, yhdyskuntapalvelun yksilön liikkumisvapautta rajoittava vaikutus keskittyy edellä todetuin tavoin lähinnä niihin vuorokausiin, jolloin rangaistusta suoritetaan. Kun yhdyskuntapalvelun suorittaminen suunnitellaan tapauskohtaisesti siten, että vuorokaudessa suoritettavien tuntien määrää vaihtelee, keskeisenä korvausmäärään vaikuttavana tekijänä on kuitenkin pidettävä aiheettomasti tuomittua tuntimäärää.
Edellä lausutut sekä käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevät seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että oikeudenmukainen korvaus aiheettomasti suoritetusta yhdyskuntapalvelusta on tässä tapauksessa 15 euroa tunnilta. Käräjäoikeuden tuomiota on siten näiltä osin muutettava ja korvauksen määrä on alennettava 900 euroon.

Hel­HO:2023:5

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments