Lakimuutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

23.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajaluottojen korkokatto alenee ja luottojen markkinointiin lisää rajoituksia

Kuluttajaluottojen sääntely tiukkenee lokakuussa. Korkokatto laskee nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Korkokattoprosenttiin lisätään korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Enimmäiskorko voi kuitenkin olla enintään 20 prosenttia.

Uudistus tuo myös lisää rajoituksia markkinointiin sekä vahvempaa tietoturvaa, sillä luotonottoon ja maksamiseen liittyvien väärinkäytöksien estämiseksi henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus tiukkenee. 

Lakimuutokset hyväksyessään eduskunta edellytti muun muassa, että muutoksen vaikutuksia luottojen saatavuuteen, hintoihin ja markkinointiin seurataan tiiviisti, ja tarvittaessa sääntelyä tiukennetaan edelleen.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.10.2023. Lue lisää.

Rikosten tutkintaa tehostuu

Pakkokeinolain ja esitutkintalain muutokset tehostavat rikostutkintaa ja turvaavat rikosprosessin osapuolten perusoikeuksia nykyistä paremmin. Esimerkiksi kiinni otetun, pidätetyn ja tutkintavangin yhteydenpidon rajoittamista sekä matkustuskieltoa koskeviin säännöksiin tulee muutoksia. Salaisten pakkokeinojen osalta telekuuntelua saa käyttää nykyistä useamman rikoksen selvittämisessä. Lisäksi mahdollisuutta käyttää esitutkinnassa tehtyjä kuulustelutallenteita todisteena laajennetaan koskemaan ihmiskaupparikoksia ja eräitä seksuaalirikoksia.

Lainmuutokset hyväksyessään eduskunta edellytti muun muassa, että arvioidaan mahdolliset yhteydenpidon rajoittamisen valvontaan liittyvät lainmuutostarpeet ja 
seurataan ylimääräisen tiedon käyttämistä koskevien muutosten vaikutuksia ja kohdentumista vakavuusasteeltaan erilaisiin rikoksiin.

Lait tulevat voimaan 1.10.2023. Lue lisää pakkokeinolaista ja esitutkintalaista

Pakkoavioliiton kumoaminen mahdolliseksi

Avioliittolakiin tulee mahdollisuus purkaa pakottamalla solmittu avioliitto kumoamalla. Avioliiton kumoamisen oikeudelliset vaikutukset ovat muutoin samat kuin avioerossa, mutta siviilisääty palautuu siihen, joka aviopuolisolla oli ennen pakkoavioliittoa.

Lisäksi avioliittolakia muutetaan niin, että ulkomailla alaikäisenä solmittu avioliitto tunnustetaan vain erityisestä syystä, jos toinen puolisoista on asunut avioliiton solmimishetkellä Suomessa. Lakimuutokset hyväksyessään eduskunta edellytti muun muassa, että muutosten toimivuutta ja vaikutuksia seurataan.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.10.2023. Lue lisää.

Yrityssaneeraus sujuvammaksi ja yksinkertaisemmaksi

Yrityssaneerauslainsäädäntö muuttuu kesäkuussa. Uudistuksella sujuvoitetaan ja yksinkertaistetaan saneerausmenettelyä sekä ehkäistään saneerausmenettelyyn liittyviä väärinkäytöksiä.

Lakiuudistus tulee voimaan 1.6.2023. Lue lisää.

Avoimuusrekisteri lisäämään lobbauksen läpinäkyvyyttä

Avoimuusrekisterilaki velvoittaa yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä ilmoittamaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistamastaan lobbauksesta. Lainmuutokset hyväksyessään eduskunta edellytti, että lain toimivuutta ja vaikutuksia arvioidaan kattavasti, ja että kokemusten perusteella arvioidaan soveltamisalan laajentamista myös muille hallinnon tasoille kohdistuvaan vaikuttamistoimintaan. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) toimii rekisterinpitäjänä ja valvoo ilmoitusvelvollisuutta.

Laki tulee voimaan 1.1.2024. Lue lisää

Automaation hyödyntäminen mahdolliseksi viranomaisten päätöksenteossa 

Lakiuudistus mahdollistaa hallintoasian ratkaisemisen automaattisesti siltä osin kuin ratkaiseminen ei edellytä kyseistä asiaa koskevaa tapauskohtaista harkintaa.

Lait tulevat voimaan 1.5.2023. Lue lisää.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments