Hulevesien ajoittainen tulviminen ei sellaisenaan osoittanut, että hulevesien kokonaishallinta asemakaava-alueella olisi järjestetty puutteellisesti

24.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:25 Kunnallisasia – Hulevesien hallinta – Hulevesijärjestelmä – Asemakaava-alue – Kunnan järjestämisvastuu – Maankäytön tarpeet

A:n omistama kiinteistö sijaitsi asemakaavassa osoitetulla asuinpientalojen korttelialueella. Asiassa oli selvitetty, että asemakaava-alueen ulkopuolisilta alueilta ja osin myös asemakaava-alueelta ohjautui korkeuserojen vuoksi hulevesiä A:n kiinteistöllä sijaitsevaan putkitettuun ojaan. Putkitetun ojan kapasiteetti oli ollut ajoittain riittämätön näiden hulevesien hallitsemiseen ja tästä oli aiheutunut tulvimista. A oli vaatinut kuntaa ryhtymään toimenpiteisiin hulevesistä huolehtimiseksi.

Kunnan lautakunta, jolle hallintosäännön mukaan kuului muun ohella kunnan hulevesijärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen, oli hylännyt A:n vaatimuksen hulevesijärjestelmän rakentamiseksi alueelle. Lautakunnan mukaan kunnalla ei ollut tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin alueen nykyisen hulevesien käsittelyn muuttamiseksi.

Asiassa oli ratkaistava, oliko lautakunta voinut A:n kiinteistöllä esiintyneestä hulevesien ajoittaisesta tulvimisesta huolimatta hylätä A:n vaatimuksen ja katsoa, että nykyinen hulevesijärjestelmä vastasi puheena olevan asemakaava-alueen maankäytön tarpeita.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kunnalla oli maankäyttö- ja rakennuslain nojalla velvollisuus järjestää hulevesien hallinta asemakaava-alueella. Tämän järjestämisvelvollisuuden kannalta ei ollut merkitystä sillä, oliko kysymys asemakaava-alueelta vai kaava-alueen ulkopuolisilta alueilta kertyneistä hulevesistä. Hulevesien ajoittainen tulviminen yksittäisellä kiinteistöllä ei kuitenkaan sellaisenaan osoittanut, että hulevesien kokonaishallinta asemakaava-alueella olisi ollut järjestetty puutteellisesti. Asiassa ei ollut esitetty, että vastaavia hulevesien hallintaan liittyviä ongelmia olisi ilmennyt asemakaava-alueella laajemmalti.

Sikäli kuin A:n omistamalla kiinteistöllä ilmenneeseen hulevesien tulvimisongelmaan oli mahdollista puuttua yksittäisiin kiinteistöihin kohdistuvin toimenpitein, korkein hallinto-oikeus selvyyden vuoksi totesi, että ojitusta koskevien erimielisyyksien ratkaiseminen tai kiinteistökohtaisten määräysten antaminen ei kuulunut lautakunnan toimivaltaan.

Lautakunnan päätös, jolla A:n vaatimus hulevesijärjestelmän rakentamiseksi oli hylätty, ei siten ollut lainvastainen.

KHO:2023:25

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments