Turvaamistoimella ei voitu turvata englantilaisessa tuomioistuimessa riidan kohteena olevaa saatavaa

22.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2023:8 Turvaamistoimi – Takavarikko – Ulosottoperuste

Käräjäoikeus oli määrännyt pantavaksi takavarikkoon vastaajan omaisuutta hakemuksen mukaisesti. Hovioikeus katsoi, että turvaamistoimen pääasiaa koskeva oikeudenkäynti englantilaisessa tuomioistuimessa ei johda ratkaisuun, joka olisi suoraan ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä säädetty ulosottoperuste, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitetulta saamiselta sen määräämiseksi takavarikkoon edellytetään. Englantilaisessa yleisessä tuomioistuimessa pääasiassa vireille pantua oikeudenkäyntiä ei siten myöskään voitu katsoa sellaiseksi menettelyksi, joka voisi johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun. Turvaamistoimihakemus hylättiin.

Kuten todettua, Ison-Britannian erottua Euroopan unionista asiassa ei tule sovellettavaksi Bryssel I a -asetus. Siltä osin kuin asiassa on esitetty, että englantilaisessa tuomioistuimessa vireille pantu menettely olisi Haagin yleissopimuksen perusteella oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:ssä tarkoitettu menettely, joka voi johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun, hovioikeus toteaa, että englantilaisen tuomioistuimen ratkaisun täytäntöönpano Suomessa edellyttää kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun lain 31 §:n mukaisesti eksekvatuurimenettelyä käräjäoikeudessa eikä sen täytäntöönpanoa voida siten hakea suoraan ulosottomieheltä (vrt. Bryssel 1 a -asetuksen sopimusvaltioiden osalta 41 art.).

Hel­HO:2023:8

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments