Turkin ja EU:n assosiaatiosopimus ei estänyt perheenyhdistämishakemuksen hylkäämistä väärien tietojen antamisen perusteella

10.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:15 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Standstill-lauseke – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perheenkokoajan aikaisempi menettely – Uusi rajoitus – Vertailuajankohta – Uuden rajoituksen hyväksyttävyys

Perheenkokoajana toimivan Turkin kansalaisen oli perusteltua aihetta epäillä saaneen oman oleskelulupansa ulkomaalaislain 36 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla maahantuloa tai maassa oleskelua koskevia säännöksiä kiertämällä antamalla vääriä tietoja perhesuhteistaan. Perheenjäsenten oleskelulupahakemusten hylkäämiselle oli siten ollut kansallisen lain mukaiset perusteet.

Asiassa oli vielä ratkaistavana, oliko ulkomaalaislain kyseinen säännös Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisen assosiaatiosääntelyn standstill-lausekkeissa tarkoitettu lähtökohtaisesti kielletty uusi rajoitus. Säännöstä tuli verrata aikaisemmin säädetyn ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentin kiertosääntelyyn. Koska ulkomaalaislain 36 §:n 3 momentin sääntely oli perheenyhdistämisen edellytysten kannalta aikaisemman kiertosääntelyn laajennus, säännöstä oli pidettävä standstill-lausekkeissa tarkoitettuna uutena rajoituksena.

Uutta rajoitusta oli kuitenkin pidettävä hyväksyttävänä, koska se oli perusteltavissa yleistä etua koskevalla pakottavalla syyllä eikä sillä ylitetty sitä, mikä oli tarpeen sääntelyn päämäärän saavuttamiseksi. Hakijoiden perhesideperusteisten oleskelulupien myöntämättä jättämiselle ulkomaalaislain 36 §:n 3 momentin nojalla ei siten ollut assosiaatiosääntelystä johtuvaa estettä.

Ks. KHO 2014:62 ja KHO 2014:63

KHO:2023:15

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments