Raskaat laittomuudet lastensuojelussa johtivat 10.000 euron hyvitykseen sekä äidille että lapselle – rikostutkinta vireillä

22.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan A:n kuntayhtymän, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijä B:n (jälj. sosiaalityöntekijä) sekä perhehoitajien menettelyä hänen lapsensa sijaishuollon järjestämisessä ja sen toimeenpanossa. Kantelu on tehty C:n kaupungin kantelijalle tarjoaman perhetyöntekijän avustuksella. Kantelun mukaan A:n kuntayhtymään kuuluvan D:n kunnan sosiaalityöntekijä ei ole tukenut kantelijan lapsen äidinkielen englannin osaamista eikä lapsen ja kantelijan välistä suhdetta ole ylläpidetty ja edistetty. Lapsella ja kantelijalla ei sosiaalityöntekijän menettelyn johdosta ole enää yhteistä kieltä. Kantelija on yrittänyt pyytää lapselle tukea äidinkielen harjoitteluun, mutta sosiaalityöntekijä ei ole siihen suostunut lukuisista pyynnöistä huolimatta.

Kantelun mukaan kantelijan ja hänen lapsensa välistä yhteydenpitoa on rajoitettu monin eri tavoin. Yhteydenpidon rajoituksista ei ole tehty lastensuojelulain edellyttämiä kirjallisia päätöksiä. Kun lopulta yksi päätös on tehty, ei kantelijaa ole kuultu asianmukaisesti ennen päätöksentekoa. – – –

Apulaisoikeusasiamies Sakslin:

Totean, että minulle toimitetusta laajasta asiakirjamateriaalista ilmenee, että sosiaalityöntekijä B on mielestäni viranhaltijalle kuulumattomalla tavalla lukuisissa eri tilanteissa (yllä esitetty vain joitakin esimerkkejä) vähätellyt kantelijan vanhemmuutta ja korostanut toistuvasti, että lapsi haluaa juurtua suomalaiseen perheeseen ja kulttuuriin. Sosiaalityöntekijä on useissa kirjauksissa viitannut perhehoitajaan sanoilla ” [perhehoitajan nimi] äiti” tai kirjannut perhehoitajan lapsen vanhemmaksi.

Pidän erityisen epäasiallisena kantelijan äitiyden ja vanhemmuuden vähättelyä sekä erityisesti hänen väitettään siitä, että koska lapsi on kiintynyt sijaisperheeseen hän ei enää voisi kiintyä uudelleen äitiinsä. Katson, että asiakkaan kohtelu on ollut loukkaavaa ja epäammattimaista. Se on myös ollut omiaan vaikeuttamaan lastensuojelulaissa tarkoitetun hyvän yhteistyön tekemistä ja vähentää asiakkaan luottamusta viranomaisen puolueettomuuteen.

Korostan, että lapsen biologinen äiti on aina lapsen vanhempi.

Kiinnitän vielä huomiota siihen, että perhehoitajalla ei ole oikeutta esiintyä lapsen huoltajana tai allekirjoittaa asiakirjoja, joissa pyydetään lapsen huoltajan allekirjoitusta.

– – –

Kaiken edellä todetun (myös päätöksen muissa jaksoissa) ja saamani asiakirjamateriaalin perusteella pidän kantelussa esitettyjä väitteitä sosiaalityöntekijän asianmukaiseen viranhoitoon kuulumattomasta menettelystä uskottavina.

Totean, että kantelija on saanut asianmukaista oikeuksiinsa liittyvää neuvontaa vain tähän prosessiin kuulumattomalta ulkopuoliselta taholta C:n kaupungin järjestämiltä perhetyöntekijöiltä. Tämä neuvontatehtävä olisi kuulunut, kuten olen edellä korostanut, A:n kuntayhtymälle ja vastuussa olevalle sosiaalityöntekijälle.

– – –

Totean, että saadun selvityksen perusteella kantelijan tekemään muistutukseen vastaamista ei ole toteutettu kohtuullisessa ajassa.

– – –

Totean, että sosiaalityöntekijä B on asiakirjojen perusteella tietoisesti pitänyt kantelijan lapsen sijoitettuna avohuollon tukitoimena kodin ulkopuolelle, vaikka on ollut ilmeistä, ettei kantelijan suostumusta toimenpiteelle ainakaan pian avohuollon sijoituksen alkamisen jälkeen enää ole ollut. Sosiaalityöntekijä B:n on ammattinsa puolesta täytynyt olla tietoinen lastensuojelulain 37 §:n asettamista edellytyksistä ja siitä, että avohuollon sijoitukselle vaaditaan huoltajan suostumus koko sijoituksen aikana.

Pidän sosiaalityöntekijän lain ja ammattietiikan vastaista toimintaa erittäin moitittavana, erityisesti kun otetaan huomioon kantelijan erittäin haavoittuva asema muun muassa hänen terveydentilansa ja kielitaidottomuutensa johdosta. Katson, että sosiaalityöntekijä on toiminnallaan olennaisella tavalla loukannut kantelijan perusoikeuksia.

– – –

Katson asiassa saamani selvityksen perusteella, että huostaanottopäätöksen päätöksenteossa on toimittu lainvastaisesti. A:n kuntayhtymä ei ole noudattanut hallintolain säännöksiä kuulemisen järjestämisessä, eikä se ole huolehtinut sosiaalihuollon asiakaslain tarkoittamista velvollisuuksistaan.

– – –

Kantelijan lapsen sijaishuollossa ja sen päätöksenteossa, sijaishuollon valvonnassa, kantelijaa koskevassa päätöksenteossa ja hänen kohtelussaan on toimittu lainvastaisesti, virheellisesti ja puutteellisesti, kun:

 • lapsen kielellisten oikeuksien turvaaminen on lainvastaisesti laiminlyöty (kohdat 3.2, 3.3 ja 3.7);
 • kantelijan ja hänen lapsensa välistä yhteydenpitoa on lainvastaisesti rajoitettu pitkäaikaisesti ja voimakkaasti ilman, että rajoituksista olisi tehty valituskelpoista päätöstä (kohdat 3.3 ja 3.4);
 • sijaishuollon valvonta on laiminlyöty ja viranomaiselle kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä on osin siirtynyt perhehoitajalle (kohta 3.5);
 • perheen jälleenyhdistämisen tavoitetta ei ole työskentelyssä otettu huomioon ja sen suunnittelu on lainvastaisesti laiminlyöty (kohta 3.7);
 • vanhemmuutta tukevan suunnitelman laatiminen on laiminlyöty (kohta 3.7);
 • kantelijan asemaa erityistä tukea tarvitsevana henkilönä ei ole otettu työskentelyssä huomioon, hänen osallistumisoikeuttaan on rajattu, eivätkä vastuussa olevat viranhaltijat ole huolehtineet sosiaalihuollon asiakaslain tarkoittamasta selvitysvelvollisuudestaan eikä hallintolain tarkoittamasta tulkitsemisvelvollisuudestaan (mm. kohdat 3.6, 3.8, 3,9 ja 3.10);
 • kantelijan vaatimusta sijaishuoltopaikan muuttamisesta ei ole hallintolain ja lastensuojelulain mukaisesti käsitelty (kohta 3.11).

Pidin myös kohdissa 3.12 ja 3.13 kantelijan lapsen avohuollon sijoitusta ja lapsen huostaanottoa koskevaa päätöksentekomenettelyä lastensuojelulain vastaisena ja kantelijan ja hänen lapsensa oikeusturvan toteutumista vakavasti vaarantavana. – – –

Edelleen olen kiinnittänyt huomiotani laiminlyönteihin, jotka ovat vaikuttaneet heikentävästi kantelijan oikeusturvan toteutumiseen:

 • muistutusvastauksen antamisen myöhästyminen sekä vastauksen sisällössä havaitut puutteet (kohta 3.11);
 • monialaisen yhteistyön tekemisen laiminlyöminen (kohta 3.8);
 • edunvalvojamääräyksen välttämättömyyden arvioimisen laiminlyönti (kohta 3.15);
 • lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä tapahtuneet laiminlyönnit (kohta 3.14);
 • luonapitokorvausten oma-aloitteisen maksamisen laiminlyönti ja epäselvyys siinä, onko kantelijalle maksettu kaikki sijaishuollon järjestäjän vastuulle kuuluvat korvaukset (kohta 3.16).

– – –

Totean yhteenvetona, että A:n kuntayhtymän ja sen alaisuudessa toimineen sosiaalityöntekijä B:n laiminlyönnit ja lainvastainen menettely erityisesti yhteydenpidon rajoittamisessa ja lapsen kielellisten oikeuksien turvaamisen laiminlyönnissä, kuten myös perheen jälleenyhdistämisen suunnittelun laiminlyönnissä ovat vakavasti vaarantaneet kantelijan ja myös hänen lapsensa laissa
säädettyjen oikeuksien toteutumisen.  – –  – Pidän päätöksessäni kuvattuja laiminlyöntejä erityisen vakavina myös sen johdosta, että laiminlyönnit ovat jatkuneet usean vuoden ajan. – – –

Olen asian kokonaisarvioinnissa päätynyt siihen, että annan sekä A:n kuntayhtymälle, että henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijä B:lle eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun huomautuksen vastaisen varalle.

Tiedossani on, että kantelijan asianajaja on tehnyt asiassa rikostutkintapyynnön poliisille, ja asia on edelleen vireillä.

– – –

X:n hyvinvointialue ilmoitti 31.1.2023 tekevänsä ratkaisun johdosta seuraavat toimenpiteet:

 • kantelija ja lapsi tavataan ja pyydetään henkilökohtaisesti anteeksi
 • tapahtuneet oikeudenloukkaukset hyvitetään maksamalla 10 000 euroa sekä lapselle, että kantelijalle
 • asia ja ratkaisu käydään lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa läpi sekä selvitetään asiaa myös mahdollisten työnjohdollisten toimien osalta
 • asia käydään läpi valvonta-asiana myös perhehoitajien kanssa ja tavataan ja kuullaan myös muita lapsia, jotka ovat sijoitettuna perhehoitajille
 • selvitetään lapsen edunvalvojan toimintaa valvonta-asiana ja arvioidaan edunvalvonnan jatkamisen tarve
 • arvioidaan lisäkoulutuksen tarve lastensuojelun sosiaalityöntekijöille.

 

Lapsen kielellisten oikeuksien, yhteydenpidon ja perheen jälleenyhdistämisen suunnittelemisen toteuttaminen (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments