KHO:n päätös tilanteesta, jossa turvapaikka-asian käsittely on päättynyt, hakijan käännytysasia on vireillä ja Afganistanin turvallisuustilanne muuttuu olennaisesti

27.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

(1) A ja B sekä heidän alaikäiset lapsensa ovat 23.11.2018 hakeneet Suomesta toisen kerran kansainvälistä suojelua.

(2) Maahanmuuttovirasto on 22.5.2019 hylännyt heidän hakemuksensa ja päättänyt käännyttää heidät Afganistaniin.

(3) Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.5.2020 hylännyt heidän valituksensa Maahanmuuttoviraston päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2021 hylännyt heidän valituslupahakemuksensa kansainvälisen suojelun osalta. Oleskeluluvan ja käännyttämisen osalta korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan. Korkein hallinto-oikeus on uuden selvityksen vuoksi kumonnut hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset viimeksi mainituilta osin ja palauttanut asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

(4) Maahanmuuttovirasto on tämän jälkeen päätöksellään 2.11.2021 myöntänyt A:lle ja hänen edellä mainituille asiakumppaneilleen ulkomaalaislain 52 §:n 1 momentin nojalla jatkuvat (A) oleskeluluvat yksilöllisestä inhimillisestä syystä päätöspäivämäärästä alkaen vuodeksi. Päätöksen perustelujen mukaan kansainvälisen suojelun osalta asia on ratkaistu korkeimman hallinto-oikeuden 12.1.2021 antamalla päätöksellä, valituslupaa ei ole tuolta osin myönnetty ja asia on kansainvälisen suojelun osalta lainvoimainen.

(5) Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään A:n ja hänen asiakumppaniensa valituksesta kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen niiltä osin kuin muutoksenhakijoiden kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on tulkittu jätetyn tutkimatta ja palauttanut asian virastolle noilta osin uudelleen käsiteltäväksi menettelyvirheen vuoksi.

– – –

(29) Korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä valituslupahakemuksen kansainvälisen suojelun osalta Itä-Suomen hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi siltä osin kuin kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on hylätty, ja turvapaikka-asian vireilläolo on päättynyt. Korkeimman hallinto-oikeuden mainitun ratkaisun jälkeen asiassa ei siten ole enää ollut kysymys hakijoiden kansainvälisestä suojelusta. Ulkomaalaislain 94 ja 95 § ja niin sanottu uudelleen laadittu menettelydirektiivi 2013/32/EU huomioon ottaen Maahanmuuttovirastolla ei ole toimivaltaa tutkia kansainvälisen suojelun edellytysten täyttymistä, jos Maahanmuuttovirastossa ei ole vireillä hakemusta, jonka asianomainen on tehnyt saadakseen kansainvälistä suojelua. Huolimatta muuttuneesta turvallisuustilanteesta hakijoiden kotimaassa Maahanmuuttovirasto ei ole voinut oma-aloitteisesti tehdä ratkaisua hakijoille mahdollisesti myönnettävästä kansainvälisestä suojelusta.

(30) Koska hallinto-oikeudella on ollut ratkaistavasta oikeuskysymyksestä ja sen laajuudesta virheellinen käsitys, hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja Maahanmuuttoviraston päätös on saatettava voimaan.

(31) Korkein hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että tilanteen kotimaassa muututtua A asiakumppaneineen voi saattaa kansainvälisen suojelun tarpeensa tutkittavaksi toimittamalla Maahanmuuttovirastolle uuden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen.

KHO 583/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments