Julkisuuslain 24 §:n esitutkintatietoja koskevan 26-kohdan rinnalla tulee sovellettavaksi myös 25-kohdan salassapitoperusteet

25.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:6 Asiakirjajulkisuus – Päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä – Esitutkintaa varten laadittu asiakirja – Esitutkintaa varten laaditun asiakirjan julkiseksituloajankohta – Yksityiselämän suoja – Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 ja 26 kohdan rinnakkainen sovellettavuus – Henkilön terveydentilaa koskeva tieto

Asiassa oli kysymys siitä, olivatko eräät tutkinnanjohtajana toimineen aluesyyttäjän päätökset esitutkinnan toimittamatta jättämisestä virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa julkisia vai salassa pidettäviä. Kysymys oli asiaan osallisten poliisimiesten nimistä ja syntymäajoista, poliisimiehen saaman vamman kohdistumista koskevasta tiedosta sekä asianomistajan saaman vamman kohdistumista ja vamman syntytapaa koskevista tiedoista.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että päätökset esitutkinnan toimittamatta jättämisestä olivat esitutkintaa varten laadittuja asiakirjoja, joiden salassapito julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla päättyi, kun aluesyyttäjä teki päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että henkilön yksityiselämän suojaa koskevat salassapitosäännökset julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 ja 26 kohdassa voivat molemmat tulla sovellettavaksi saman momentin 3 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen julkisuutta ja salassa pidettävyyttä koskevassa arvioinnissa.

Tutkinnanjohtajan päätöksiin sisältyneet poliisimiehen saaman vamman kohdistumista sekä asianomistajan saaman vamman kohdistumista ja vamman syntytapaa koskevat tiedot olivat sisällöltään yleisluonteisia. Niistä ei ilmennyt eikä ollut pääteltävissä vammojen yksityiskohtainen laatu, vakavuus tai pysyvyys. Mainitut tiedot sisältyivät tutkinnanjohtajan päätösten tapahtumainkuvaukseen ja olivat päätöksillä ratkaistujen asioiden arvioinnin kannalta merkityksellisiä seikkoja. Mainittuja tietoja ei niiden yleisluonteinen sisältö ja esitystarkoitus huomioon ottaen voitu pitää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitettuina henkilön terveydentilaa koskevina salassa pidettävinä tietoina.

Ks. KHO 2021:26 ja KHO 2021:170

KHO:2023:6

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments