Apulaisoikeusasiamies korostaa, etteivät poliisin tutkinnalliset syyt voi sellaisenaan olla perusteena lastensuojelulain mukaisille toimenpiteille

17.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelijat pyysivät tutkimaan sosiaalitoimen lastensuojelun menettelyä lastensuojelua koskevassa asiassa. Kantelijat arvostelivat kantelija A:n laatimassa kirjoituksessa sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelun ja kirjoituksessa mainittujen viranhaltijoiden menettelyä mm. kiireellistä sijoittamista, lapsen sijoittamista ja yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa. Kirjoituksen mukaan vanhemmille ei kerrottu lapsen sijoituspaikkaa kiireellisen sijoituksen 20.11.2020 jälkeen ja he saivat kontaktin lapseensa vasta viikko päätöksenteon jälkeen (27.11.2020). Kiireellisen sijoituksen perusteet selvitettiin asianosaisille vasta 30.11.2020.

– – –

AOA Sakslin: Totean tämän takia yleisesti, että olen useissa ratkaisuissani korostanut, että lastensuojelulliset toimet tulee erottaa poliisille kuuluvasta rikoksen selvittämisestä. Poliisin tutkinnalliset syyt eivät voi sellaisenaan olla perusteena lastensuojelulain mukaisille toimenpiteille. Sosiaaliviranomaisten tulee lastensuojelutehtäviä hoitaessaan noudattaa lastensuojelua koskevaa lainsäädäntöä (esimerkiksi ratkaisuni 8.2.2013 1304/4/12).

– – –

Saamastani selvityksestä ja kantelukirjoituksessa todetusta kiireellisen sijoituksen perusteiden ilmoittamatta jättämisestä, syntyy käsitys, että päätösten tiedoksiantoon (sen mahdolliseen viivästymiseen) on vaikuttanut tosiasiassa poliisin tutkinnalliset syyt. Kuten olen edellä todennut, päätökset lasta koskevassa asiassa on tehtävä lastensuojelulaissa säädetyillä perusteilla ja päätökset on annettava tiedoksi asianosaisille siten kuin hallintolaki edellyttää. Kiinnitän B:n kaupungin lastensuojelun huomiota edellä sanottuun.

EOAK/3287/2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments